Lekcja 2022-02-21 (VERB + DOING)

 0    30 schede    zruta
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
admit
They will not admit anyone without an ID.
inizia ad imparare
przyznawać (że coś jest prawdą) / wpuścić (pozwolić komuś wejść gdzieś)
Oni nie wpuszczą nikogo bez dowodu osobistego.
avoid
In order to avoid any misunderstanding we have to communicate.
inizia ad imparare
unikać
Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień musimy się porozumiewać.
consider
We'll have to consider all pros and cons.
inizia ad imparare
rozważać coś
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
defer
State use of the land will be deferred for the next 10 years.
inizia ad imparare
odkładać w czasie
Użytkowanie tych terenów przez państwo zostanie odroczone na najbliższe 10 lat.
delay
We'd like to apologize for the delay of the Polish Lot plane.
inizia ad imparare
opóźniać coś
Chcielibyśmy przeprosić za opóźnienie polskiego samolotu LOT.
deny
They denied access to the computer files.
inizia ad imparare
zaprzeczać (np. zarzutom) / odmawiać (np. wstępu)
Oni odmówili dostępu do plików komputerowych.
detest
Gary is such a horrible person. I absolutely detest him.
inizia ad imparare
nie znosić
Gary jest taką okropną osobą. Absolutnie go nie znoszę.
dislike
inizia ad imparare
nie lubić
dread
The actress dreaded the interview.
inizia ad imparare
bać się, obawiać się
Aktorka obawiała się wywiadu.
dread to think
He was dread to think that he might lose her.
inizia ad imparare
bać się pomyśleć
On bał się pomyśleć, że może ją utracić.
dread to say
inizia ad imparare
bać się powiedzieć
keep
inizia ad imparare
kontynuować
mind
- Do you mind if I open the window? - No, not at all.
inizia ad imparare
mieć coś przeciwko
- Masz coś przeciwko, żebym otworzył okno? - Nie, skąd.
miss
inizia ad imparare
tęsknić za czymś
need
This room needs repainting.
inizia ad imparare
wymagać
Ten pokój wymaga odmalowania.
postpone
Let's postpone the meeting till Tuesday.
inizia ad imparare
odkładać na później
Przełóżmy spotkanie na wtorek.
practise
You need to practise more.
inizia ad imparare
ćwiczyć
Musisz więcej ćwiczyć.
prevent
We've prevented a disaster.
inizia ad imparare
zapobiegać
Zapobiegliśmy katastrofie.
recall
It was a long time ago, but if I recall correctly, Kurt used to have red hair.
inizia ad imparare
przypominać sobie
To było dawno temu, ale jeśli dobrze sobie przypominam, Kurt miał czerwone włosy.
recollect
As I recollect, he's been here a time or two.
inizia ad imparare
wspominać, przypominać sobie (coś)
O ile pamiętam, był tu już raz czy dwa.
resent
She resented the fact that I got a better price for the same product.
inizia ad imparare
być niezadowolonym / nie akceptować czegoś / kogoś
Czuła się urażona faktem, że dostałem lepszą cenę za ten sam towar.
enjoy
inizia ad imparare
dobrze się bawić
resist
inizia ad imparare
opierać się / stawiać opór
fancy
She dresses in a fancy way.
inizia ad imparare
wymyślny
Ona ubiera się w wymyślny sposób.
risk
inizia ad imparare
ryzykować
finish
inizia ad imparare
skończyć
stand
inizia ad imparare
wytrzymywać / znosić coś
imagine
inizia ad imparare
wyobrażać sobie
to suggest
inizia ad imparare
sugerować
involve
Don't forget to involve your little sister in your games, or she'll feel left out.
inizia ad imparare
dotyczyć / wymagać / włączać
Nie zapomnij zaangażować w gry swoją młodszą siostrę. W przeciwnym wypadku poczuje się pominięta.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.