Land and Mortgage Register (3)

 0    17 schede    Szulerka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
publicly available land register
inizia ad imparare
dostępny publicznie rejestr nieruchomości
The land and buildings register
inizia ad imparare
ewidencja gruntów i budynków
whose function is more technical as
inizia ad imparare
jego funkcja jest bardziej techniczne
it contains information concerning physical features of the land, class of land and its use
inizia ad imparare
zawiera informacje dotyczące cech fizycznych nieruchomości, klasy ziemii i jej przeznaczenia
the land and mortgage registers are maintained by the relevant district courts
inizia ad imparare
Rejestr Ksiąg Wieczystych jest prowadzony przez właściwy sąd rejonowy
excerpts form the register are available on application subject to a nominal fee
inizia ad imparare
wyciągi z rejestru są dostępne na wniosek za uiszczeniem opłaty
the one who acquire real estate in good faith relying on the entries in the register
inizia ad imparare
ten, kto nabył nieruchomość w dobrej wierze polegając na wpisach w rejestrze
there is no protection against certain mandatory easements or encumbrances which apply by law such as rights of way.
inizia ad imparare
nie chroni przeciwko pewnym obowiązkowym służebnościom/obciążeniom z mocy prawa, takim jak prawo przejazdu
the files are open only to parties who can prove a legal interest.
inizia ad imparare
The files form the L&MR są dostępne jedynie dla stron, które wykżą interes prawny
legal title to real estate can generally be identified on the basis of the entries in the land and mortgage registers
inizia ad imparare
tytuł prawny co do zasady może być wykazany na podstawie wpisów do KW
This is subject to various exceptions
inizia ad imparare
Od tego jest wiele wyjątków
Recording transfer of title is compulsory
inizia ad imparare
Ujawnienie przejścia tytułu jest obowiązkowe
the transfer of ownership rights occurs on the execution of the sale and purchase deed
inizia ad imparare
do przejście prawa własności dochodzi w wykonaniu umowy kupna-sprzedaży (?)
The content of land and mortgage registers is conclusive on matters of legal title.
inizia ad imparare
Treść KW jest rozstrzyga kwestie tytułu prawnego
When registered these interests become binding on any party acquiring the real estate
inizia ad imparare
po ujawnieniu praw stają się one wiążące w stosunku do każdego, kto nabędzie nieruchomość
The legal interests of third parties can also be registered in the land and mortgage registers, although this is not mandatory
inizia ad imparare
Interes prawny osób trzecich również może być ujawniony w KW, ale nie jest to obowiązkowe
necessary road
inizia ad imparare
droga konieczna

Devi essere accedere per pubblicare un commento.