Land and Mortgage Register (2)

 0    33 schede    Szulerka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
the law provides
inizia ad imparare
Prawo przewiduje
buildings or any other installations or structures erected on the land
inizia ad imparare
budynki lub inne instalacje lub konstrukcje wzniesione na lądzie
the pertinent right
inizia ad imparare
odpowiednie prawo
the economic aim
inizia ad imparare
cel gospodarczy
subject to renewal
inizia ad imparare
podlega odnowieniu/przedłużeniu
five years prior to the lapse of
inizia ad imparare
pięć lat przed upływem
an annual fee in an amount varying from 0.3 to 3 per cent
inizia ad imparare
roczna opłata w wysokości od 0,3 do 3 procent
the actual ownership and legal status of the real estate may in practice differ from the disclosure in the land and mortgage register
inizia ad imparare
aktualny stan własności i status prawny nieruchomości może w praktyce różnić się od ujawnionego w księdze wieczystej
the entries in the register
inizia ad imparare
wpisy do rejestru
enjoy a legal presumption of correctness
inizia ad imparare
korzystają/ cieszą się prawnym domniemaniem prawidłowości
'annotation’ ('remark’)
inizia ad imparare
adnotacja/wzmianka
indicating that legal proceedings is pending
inizia ad imparare
oznaczają, że toczy się postępowanie sądowe
waived
inizia ad imparare
uchylony
available to the public
inizia ad imparare
dostępne publicznie
the form of an excerpt obtained from the relevant court
inizia ad imparare
forma wyciągu otrzymanego z odpowiedniego sądu
pertain to
inizia ad imparare
odnoszą się do
such documents are available solely to entities holding title
inizia ad imparare
dokumenty są dostępne jedynie dla jednostki mającej tytuł (prawny)
As a prevailing rule
inizia ad imparare
co do zasady
are not required for the effectiveness
inizia ad imparare
nie są wymagane dla skuteczności
undertaken with respect to real estate
inizia ad imparare
przedsięwzięte z zastrzeżeniem
Survey information about real estate
inizia ad imparare
informacje ankietowe dotyczące nieruchomości
parties to a contract are allowed to choose the applicable law
inizia ad imparare
strony umowy mogą wybrać prawo właściwe
mandatorily governed by Polish law
inizia ad imparare
obowiązkowo podlegające prawu polskiemu
an agreement transferring should be executed in the form of a notarial deed
inizia ad imparare
umowa przenosząca powinna być zawarta w formie aktu notarialnego
the Act on the Acquisition of Real Estate by Foreigners
inizia ad imparare
ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
a foreigner is required to obtain a permit to be able to acquire real estate
inizia ad imparare
obcokrajowiec musi uzyskać zgodę na nabycie nieruchomości
indirect acquisition
inizia ad imparare
pośrednie nabycie
agricultural real estate
inizia ad imparare
nieruchomości rolne
as of May
inizia ad imparare
od maja
new legislation that came into force
inizia ad imparare
nowe przepisy, które weszły w życie
the right of first refusal
inizia ad imparare
prawo pierwokupu
require that the pertinent right be established for the maximum period
inizia ad imparare
wymagać ustanowienia stosownego prawa na maksymalny okres
the applicable law
inizia ad imparare
prawo właściwe

Devi essere accedere per pubblicare un commento.