łacińska terminologia prawnicza - prawo UKSW

 0    449 schede    lawilaw
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
prawo
inizia ad imparare
ius
prawo jest sztuką tego co dobre i sprawiedliwe
inizia ad imparare
ius est ars boni et aequi
jakim prawem? jaką podstawą prawną?
inizia ad imparare
Quo iure?
prawo naturalne
inizia ad imparare
ius naturale
prawo wszystkich ludów
inizia ad imparare
ius gentium
prawo publiczne jest prawem odnoszącym się do interesu państwa
inizia ad imparare
ius publicum quod ad statum rei Romanae spectat
prawo prywatne jest prawem dotyczącym korzyści poszczególnych jednostek
inizia ad imparare
ius privatum quod ad singulorumutilitatem spectat
prawo obywateli rzymskich
inizia ad imparare
ius civile
prawo kanoniczne
inizia ad imparare
ius canonicum
prawo powszechne
inizia ad imparare
ius universale
prawo książęce
inizia ad imparare
ius ducale
najwyższe prawo jest najwyższym bezprawiem
inizia ad imparare
summum ius summa iniuria
prawo bezwzględnie wiążące. Strony stosunku prywatno-prawnego nie mogły zmieniać swoimi ustaleniami norm prawa wprowadzonych przez państwo
inizia ad imparare
ius cogens
prawo względnie wiążące (przepis prawny, którego zastosowanie może być w konkret
inizia ad imparare
ius dispositivum
daj mi fakt, dam ci prawo; udowodnij fakt, a ja ci wskażę prawo (a przyznam ci r
inizia ad imparare
Da mihi factum, dabo tibi ius
sąd zna prawo, w sądzie nie musimy udowadniać prawa, bo sąd zna prawo
inizia ad imparare
iura novit curia
tam gdzie społeczeństwo, tam prawo (żadna wspólnota nie może egzystować bez praw
inizia ad imparare
ubi societas ibi ius
zasady prawa
inizia ad imparare
praecepta iuris
nikomu nie szkodzi ten, kto korzysta ze swojego prawa
inizia ad imparare
qui suo iure utitur, neminem laedit
szybszy w prawie, lepszy w czasie
inizia ad imparare
prior tempore potior iure
źródła prawa
inizia ad imparare
fontes iuris
źródła powstania prawa
inizia ad imparare
fontes iuris oriundi
źródła poznania prawa
inizia ad imparare
Fontes iuris cognoscendi
obyczaj przodków
inizia ad imparare
mos maiorum
zwyczaj
inizia ad imparare
consuetudo
długi zwyczaj, długotrwałe przyzwyczajenie, warunek, który musiał zostać spełniony żeby obyczaj został uznany za normę prawną
inizia ad imparare
longa consuetudo
zwyczaje miejscowe, obowiązujące na danym terminie
inizia ad imparare
consuetudines loci
zwyczaje przyjęte przez społeczeństwo
inizia ad imparare
consuetudines aprobatae
zwyczaje spisane
inizia ad imparare
consuetudines in scriptis redactae
wygaśnięcie ustawy poprzez nieużywanie
inizia ad imparare
desuetudo
doktor obojga praw - rzymskiego i kanonicznego
inizia ad imparare
doctor ultrisque iuris
błąd
inizia ad imparare
error
nieznajomość
inizia ad imparare
ignorantia
nieznajomość faktu nie szkodzi
inizia ad imparare
ignorantia facti non nocet
nieznajomość prawa nikogo nie uwalnia
inizia ad imparare
ignorantia iuris non exculpat
nieznajomośc prawa szkodzi
inizia ad imparare
Ignorantia iuris nocet
komentarz, dopisek, uwaga na marginesie
inizia ad imparare
glossa marginalis
komentarz między wieszami
inizia ad imparare
glossa interlinearis
zbiór najważniejszych komentarzy
inizia ad imparare
glossa ordinaria Accuriusa
sąd, miejsce, rynek
inizia ad imparare
forum
rynek rzymski, główny plac w starożytnym Rzymie u stóp Kapitolu
inizia ad imparare
Forum Romanum
miejsce urodzenia
inizia ad imparare
forum origins
miejsce zamieszkania
inizia ad imparare
forum domicili
sąd właściwy, właściwość sądowa
inizia ad imparare
forum competens
sąd właściwy ze względu na miejsce zawarcia kontraktu, miejsce zawarcia kontraktu
inizia ad imparare
forum contractus
miejsce uwolnienia się od zobowiązania
inizia ad imparare
forum solutionis
miejsce uwolnienia się od kontraktu
inizia ad imparare
forum soluti contractus
sąd miejsca, gdzie popełniono delikt
inizia ad imparare
forum delicti commissi
sąd miejsca położenia rzeczy spornej
inizia ad imparare
forum rei sitae
miejsce zamieszkania
inizia ad imparare
forum hereditatis
sąd, który można wybrać (prawo targowe)
inizia ad imparare
forum liberum
miejsce sprawowania sądu (równoznaczne z kompetentnością sądu)
inizia ad imparare
loca forensia
opłata targowa
inizia ad imparare
census fori
przywilej sądowy dla poszczególnych stanów (np. sądy kościelne dla duchownych)
inizia ad imparare
privilegium fori
zarzut niewłaściwości sądu (sąd nie jest kompetentny do orzekania w danej sprawi
inizia ad imparare
praescriptio fori
powód idzie za sądem pozwanego. Powód składa powództwo w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego
inizia ad imparare
actor sequitur forum rei
sprawy wiary
inizia ad imparare
causae spirituales
sprawy świeckie
inizia ad imparare
causae saeculares
ustawa
inizia ad imparare
lex
ustawa ogólna
inizia ad imparare
lex generalis
ustawa szczególna
inizia ad imparare
lex specialis
norma prawna opatrzona sankcją nieważności
inizia ad imparare
lex perfecta
norma prawna opatrzona sankcją prawną oraz sankcją nieważności
inizia ad imparare
lex plus quam perfecta
norma prawna opatrzona sankcją prawną
inizia ad imparare
lex minus quam perfecta
norma prawna pozbawiona jakiejkolwiek sankcji
inizia ad imparare
lex imperfecta
brzmienie ustawy
inizia ad imparare
verba legis
okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie
inizia ad imparare
vacatio legis
prawo nie działa wstecz
inizia ad imparare
Lex retro non agit
prawo ustanowione później należy stosować przed prawem ustanowionym wcześniej
inizia ad imparare
lex posterior derogat legi priori
ustawa nadrzędna uchyla ustawę podrzędną
inizia ad imparare
lex superior derogat legi inferiori
ustawa szczególna uchyla ustawę ogólną
inizia ad imparare
lex specialis derogat legi generali
norma wcześniejsza wcześniejsza
inizia ad imparare
legi priori speciali
działanie w celu obejścia ustawy (sprzeczne z ideą ustawodawcy, ale zgodne z literą prawa)
inizia ad imparare
praeter legem
zastrzeżenie dokonane w myśli, wola nie jest zgodna z oświadczeniem woli
inizia ad imparare
reservatio mentalis
symulacja
inizia ad imparare
simulatio
czynność prawna zawarta dla pozoru
inizia ad imparare
negotium simulatum
czynność prawna kulejąca
inizia ad imparare
negotium claudicans
zamiana jednego aktu na drugi
inizia ad imparare
conversio arctus iuridici
nadanie mocy prawnej wadliwemu uprzednio aktowi prawnemu
inizia ad imparare
convalidatio
potwierdzenie oświadczenia woli
inizia ad imparare
ratihabitio
ratyfikacja
inizia ad imparare
ratificatio
składniki treści czynności prawnej, które określają jej typ i charakter wynikającego z niej stosunku prawnego
inizia ad imparare
essentialia negotii
składniki treści czynności prawnej, które powinny znaleść się w jej treści, jednak jeśli strony nie włączą ich do treści czynności, jest ona ważna a brakujące elementy można ustalić na podstawie przepisów
podmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej, które nie wpływają na jej istotę, ale mocą woli stron zostały podniesione do rangi istotnych, np. kara umowna
inizia ad imparare
naturalia negotii
accidentalia negotii
termin początkowy
inizia ad imparare
dies a quo
termin końcowy
inizia ad imparare
dies ad quem
sposób liczenia czasu od dnia zdarzenia, w której najmniejszą jednostką obliczania czasu jest doba
inizia ad imparare
computatio civilis
bardzo dokładny sposób liczenia czasu, nakazuje uwzględniać nie tylko dzień, ale także godzinę i minutę zdarzenia
inizia ad imparare
computatio a momento ad momentum
od samego początku, z mocą wsteczną
inizia ad imparare
ex tunc
od tej pory
inizia ad imparare
ex nunc
warunek konieczny
inizia ad imparare
condicio sine qua non
rzecz
inizia ad imparare
res
rzeczy wspólne wszystkim ludziom
inizia ad imparare
res omnium communes
co jest trwale związane z gruntem, należy do właściciela gruntu
inizia ad imparare
superficies solo cedit
prawo na rzeczy cudzej
inizia ad imparare
iura in re aliena
powództwo o ochronę praw na rzeczy
inizia ad imparare
actio in rem
(skuteczność) wobec wszystkich
inizia ad imparare
erga omnes
ius possidenti
inizia ad imparare
prawo do posiadania rzeczy
prawo do używania rzeczy
inizia ad imparare
ius utendi
prawo do rozporządzania rzeczą
inizia ad imparare
ius disponendi
nieograniczone prawo
inizia ad imparare
ius infinitum
prawo do zużywania rzeczy
inizia ad imparare
ius abutendi
nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada
inizia ad imparare
nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet
z samego porozumienia
inizia ad imparare
solo consensu
doliczanie czasu posiadania poprzednika
inizia ad imparare
accessio possessionis
możliwość doliczenia czasu posiadania danej nieruchomości przez zbywcę do czasu posiadania nieruchomości przez nowego właściciela, ułatwienie drogi zasiedzenia
inizia ad imparare
accessio temporis
posiadacz samoistny, który znajduje się "w drodze do zasiedzenia"
inizia ad imparare
in statu usucapiendi
własność zwierzchnia. Konstrukcja własności podzielonej (np. w średniowiecznym ustroju feudalnym); w starożytnym Rzymie było to jedno z praw właściciela
inizia ad imparare
dominium directum
własność użytkowa. W średniowiecznym ustroju feudalnym władzę taką posiadał wasal
inizia ad imparare
dominium utile
współwłasność niepodzielna (np. niedzały ojcowskie w średniowieczu)
inizia ad imparare
condominium pro indviso
skarga wydobywcza (wystąpienie o zwrot rzeczy)- z każdej przyczyny. Jedno z powództw petytoryjnych, służących ochronie praw właściciela.
inizia ad imparare
rei vindicatio - cum omni causa
jedno z powództw petytoryjnych, przysługiwała właścicielowi kwirytarnemu, kóry zachował rzecz w posiadaniu, ale jego uprawnienia były naruszane w inny sposób, a naruszający twierdził, że ma do tego prawo (np. w prawie sąsiedzkim).
inizia ad imparare
actio negatoria
obciążony służebnością właściciel był zobowiązany do powstrzymania się od działania albo do znoszenia cudzego działania
inizia ad imparare
non facere pati
rodzaj połączenia, miał miejsce w przypadku, gdy zmieszano rzeczy których nie dało się już po fakcie rozdzielić. powstawała współwłasność dotychczasowych właścicieli, w której udziały były proporcjonalne do ilości i wartości rzeczy zmieszanych
inizia ad imparare
confussio
używanie cudzej rzeczy z prawem pobierania z niej wszystkich pożytków, jednak bez naruszania jej substancji
inizia ad imparare
ususfructus
użytkowanie rzeczy zużywalnych/zamiennych
inizia ad imparare
quasi ususfructus
służebność nie może polegać na działaniu. Właściciel zobowiązany był jedynie do znoszenia cudzego działania (pati) lub powstrzymywania się od działania (non facere). Wyjątek stanowił koszt utrzymania ściany, o którą opierał się budynek sąsiedni.
inizia ad imparare
servitus in faciendo nequit consister
rodzaj zastawu bez dzierżenia (przechodzącego na wierzyciela w momencie nie wywiązywania się dłużnika ze zobowiązania). Polegał na pobieraniu pożytku z rzeczy, będącej przedmiotem zastawu.
inizia ad imparare
pignus antichreticum
corpus ‒ animus
inizia ad imparare
corpus - posiadanie faktyczne. animus - wola zatrzymania rzeczy dla siebie
" wola zatrzymania rzeczy dla siebie", przysługująca faktycznemu właścicielowi. Jeden z elementów posiadania.
inizia ad imparare
animus sibi rem habendi, animus possidendi
Nikt sam dla siebie nie może zmienić przyczyny posiadania.
inizia ad imparare
nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest
posiadanie wadliwe (nabyte wbrew woli poprzednika)
inizia ad imparare
possesio vitiosa
dzierżyciel włada rzeczą w imieniu innej osoby, a nie dla siebie, jak to jest w przypadku posiadacza.
inizia ad imparare
animus possidendi pro alieno
osoba dająca prekarium, inaczej patron. Posiadał on prawo złożenia skargi do pretora, gdy prekarzysta nie chciał oddać mu rzeczy.
inizia ad imparare
precario dans- accipiens
dobrodziejstwo posiadania (posiadacz jest w lepszej sytuacji)
inizia ad imparare
beneficium possessionis
zabezpieczenie przed szkodami grożącymi z gruntu sąsiada
inizia ad imparare
cautio damni infecti
forma przeniesienia posiadania polegająca na tym, że dotychczasowy posiadacz samoistny zachowuje rzecz w swoim władaniu jako posiadacz zależny albo jako dzierżyciel
inizia ad imparare
constituttum possessorium
jedna z form przeniesienia posiadania. Polega na wydaniu rzeczy
inizia ad imparare
traditio corporalis
jedna z form przeniesienia posiadania. Polega na wydaniu dokumentów, bądź środków (np. kluczy) które dają faktyczną władzę nad rzeczą
inizia ad imparare
longa manu traditio
jedna z form przeniesienia posiadania. Polega na tym, iż przeniesienie posiadania samoistnego na posiadacza zależnego albo na dzierżyciela następuje na mocy samej umowy między stronami
inizia ad imparare
traditio brevi manu
dokonanie wydania rzeczy poprzez symbol, np. wręczenie kluczy
inizia ad imparare
traditio symbolica
nikt, kto wystąpi z powództwem, nie zostanie odesłany
inizia ad imparare
nemini deneganda
dziedziczenie
inizia ad imparare
succesio
dziedziczenie na podstawie ustawy
inizia ad imparare
successio ex lege
darowizny przekazane przez spadkodawcę za życia zaliczane są na poczet przyszłego spadku
inizia ad imparare
succesio anticipata
dziedziczenie według klas
Miało znaczenie przy dziedziczeniu wg edyktu pretorskiego. Gdy do spadku nie zgłosili się w określonym terminie powołani w pierwszej kolejności, pretor oferował go dalszym krewnym w tej samej klasie lub dziedzicom następnej klasy.
inizia ad imparare
succesio ordinum et graduum
spadkobierca może kontynuować zasiedzenie spadkodawcy (o ile spełniał przesłanki potrzebne do zasiedzenia)
inizia ad imparare
succesio in possessionem
dziedziczenie beztestamentowe
inizia ad imparare
succesio ab intestato
dziedziczenie wbrew testamentowi, przeciw testamentowi
inizia ad imparare
succesio contra tabulas
dziedziczenie testamentowe
inizia ad imparare
succesio ex testamento
ejście w ogół uprawnień zbywcy sukcesja - nabycie praw w całości, pod tytułem ogólym np. przyjęcie spadku
inizia ad imparare
succesio in univesitatem
dziedziczenie wg. głów. Jeżeli ktoś ma np. 5 dzieci, to dziedziczą w proporcji 1/5
inizia ad imparare
succesio in capita
dziedziczenie według szczepów. To co przypada ojcu, dziedziczą jego dzieci.
inizia ad imparare
succesio in stirpes
ten, który ma się urodzić (dziecko poczęte) jest uważany za narodzonego - fikcja prawna
inizia ad imparare
nasciturus pro iam nato habetur
decyzja z wolą testowania (traktowane jako testament)
inizia ad imparare
cum animo testandi ‒ animus
na korzyść testamentu - interpretacja norm prawnych celem utrzymania w mocy postanowień testamentu
inizia ad imparare
favor testamenti
dosłownie: przebłyski świadomości. Występowały u chorego psychicznie. Były przerwą w chorobie, która pozwalała na odzyskanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
inizia ad imparare
lucidum intervallum
legat windykacyjny. Jeden z rodzajów zapisów testamentowych. Na jego mocy legatariusz stawał się właścicielem kwiryntarnym rzeczy zapisanej mu w testamencie w momencie przyjęcia spadku przez spadkobiercę.
Zatem mógł się domagać wydania tego przedmiotu od dziedzica za pomocą rei vindicatio
inizia ad imparare
legatum per vindicationem
legat damnacyjny. Jeden z rodzajów zapisów testamentowych. Zapis uczyniony w ten sposób nie wywierał skutków rzeczowych (przeniesienia własności).
(wtedy dziedzic musiał nabyć tę rzecz), rzeczy mające powstać
inizia ad imparare
legatum per damnationem
legatum nominis
inizia ad imparare
zapis wierzytelności należącej do spadku
zapis zwalniający zapisobiorcę z długu jaki miał wobec spadkobiercy
inizia ad imparare
legatum liberationis
zapis dający dziedzicowi możliwość wyboru jednej z wielu rzeczy
inizia ad imparare
legatum optionis
przeniesienie dziedziczenia z jednej osoby na drugą. Na przykład jeśli dziedzic zmarł zanim otrzymał spadek, to spadek ten otrzymuje dziedzic dziedzica.
inizia ad imparare
transmissio hereditatis
odpowiedzialność z przedmiotów należących do spadku a nie całym swoim majątkiem
inizia ad imparare
cum viribus hereditatis
odpowiedzialność do wysokości tego co jest w spadku
inizia ad imparare
pro viribus hereditatis
skarga o wydanie spadku
inizia ad imparare
hereditatis petitio
możliwość oddzielenia majątku (spadkobiercy-dziedzica i spadkodawcy), która ograniczała odpowiedzialność za długi spadkowe jedynie do wysokości spadku.
inizia ad imparare
separatio bonorum
małżeństwo
inizia ad imparare
matrimonium
mężczyzna - kobieta
inizia ad imparare
mas ‒ femina
mąż - żona
inizia ad imparare
vir ‒ uxor
Małżeństwo to związek między mężczyzną i kobietą
inizia ad imparare
coniunctio maris et feminae
umowa małżeńska
inizia ad imparare
matrimoniale foedus
zgoda małżeńska. W prawie rzymskim wymagana przez cały czas trwania małżeństwa.
inizia ad imparare
consensus matrimonialis
przeszkody zrywające - tamujące przy zawieraniu małżeństwa
inizia ad imparare
impedimentum matrimonii dirimens ‒ impediens
każde zgodne z prawem małżeństwo
inizia ad imparare
matrimonium iustum
matrimonium iniustum- coś co jest wbrew prawu i nie jest małżeństwem
małżeństwo prawnie zawarte
inizia ad imparare
matrimonium legitimum
małżeństwo niezgodne z prawem, nielegalne
inizia ad imparare
matrimonium non legitimum
małżeństwo harmonijne, żyjące w zgodzie
inizia ad imparare
matrimonium bene concordans
małżeństwo nieistniejące
inizia ad imparare
matrimonium non existens
małżeństwo mniemane (wszyscy myślą,że małżeństwo jest ważne, ale tak nie jest)
inizia ad imparare
matrimonium putativum
małżeństwo niedopełnione
inizia ad imparare
matrimonium non consummatum
małżeństwo zawarte i dopełnione
inizia ad imparare
matrimonium ratum et consummatum
" małżeństwo powinno być wolne " tzn. zawarte dobrowolnie. Nikogo nie zmusza się ani do zawarcia, ani do trwania w małżeństwie.
inizia ad imparare
matrimonia libera esse debent
sponsalia
inizia ad imparare
zaręczyny
poniesione z tytułu narzeczeństwa wydatki mogą być naprawione jak szkoda. Causa: pokrycie szkód.np. po wycofanych zaręczynach
inizia ad imparare
ad reparationem damnorum
nikt nie jest słuchany przez sąd, gdy powołuje się na własny występek. Z własnego niegodziwego czy bezprawnego czynu nie można wyprowadzać dla siebie praw, ani przeciwstawiać takiego postępowania prawom innych.
inizia ad imparare
nemo turpitudinem suam allegans audiatur
żadna ludzka władza (nie może zerwać małżeństwa zawartego i dopełnionego)
inizia ad imparare
nulla humana potestas
separacja co do łoża i stołu
inizia ad imparare
separatio quoad torum et mensam
separacja trwała
inizia ad imparare
separatio perpetua
separacja czasowa
inizia ad imparare
separatio temporanea
separacja przy trwającym węźle małżeńskim
inizia ad imparare
separatio manente vinculo
matka jest zawsze pewna
inizia ad imparare
mater semper certa est
pater noster
inizia ad imparare
ojciec nasz
ojcem [dziecka] jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo. Ojcem jest mąż matki zrodzonego dziecka [domniemanie prawne].
inizia ad imparare
pater est quem nuptiae demonstrant
niezdolność do płodzenia (bezpłodność)
inizia ad imparare
impotentia generandi
niezdolność do współżycia
inizia ad imparare
impotentia coeundi
filius - filia
inizia ad imparare
syn - córka (pod władzą)
dziadek - babcia
inizia ad imparare
avus - avia
wnuk - wnuczka
inizia ad imparare
nepos - neptis
prawnuk - prawnuczka
inizia ad imparare
pronepos ‒ proneptis
dzieci poczęte bez małżeństwa
inizia ad imparare
liberi vulgo concepti
dzieci z prawego łoża - dzieci z nieprawego łoża
inizia ad imparare
filii legitimi ‒ illegitimi
dzieci z nieprawego łoża są legitymowane przez później zawarte małżeństwa
inizia ad imparare
filii illegimi legitimantur per subsequens matrimonium parentum
wyłączenie, gdy wielu współżyło z matką. Zarzut posiadania wielu partnerów seksualnych przez matkę.
inizia ad imparare
exceptio plurium concubentium
adoptio
inizia ad imparare
jeden z rodzajów przysposobienia, polegający na adopcji osoby alieni iuris
przysposobienie pełne; adopcja pełna zachodziła, gdy adoptującym był krewny wstępny dziecka. Adoptowany wchodził pod władzę ojcowską adoptującego, zrywając wszelkie więzi prawne z dotychczasową rodziną.
inizia ad imparare
adoptio plena
przysposobienie niepełne. Adoptującym była osoba obca. Adoptowany pozostawał pod władzą dotychczasowego ojca. Adoptowany mógł dziedziczyć beztestamentowo po adoptującym.
inizia ad imparare
adoptio minus plena
przysposobienie całkowite. Wiąże dziecko z nową rodziną w sposób tak ścisły jakby było naturalnym dzieckiem przysposabiającego.
inizia ad imparare
adoptio plenissima
przysposobienie naśladuje (imituje) naturę. Musi być zachowana odpowiednia różnica wieku między adoptującym, a adoptowanym.
inizia ad imparare
adoptio naturam imitatur
zapłodnienie w drodze naturalnej
inizia ad imparare
in vivo
zobowiązanie
inizia ad imparare
obligare ‒ obligatio
wierzyciel - dłużnik
inizia ad imparare
creditor - debitor
(wynikający) z umowy (z kontraktu)
inizia ad imparare
ex contracu
(wynikający) z czynu niedozwolonego
inizia ad imparare
ex delicto
prawo zobowiązań
inizia ad imparare
ius obligationis
prawo wiążące strony umowy, skuteczne inter partes.
inizia ad imparare
vinculum iuris
(skarga, powództwo) przeciwko konkretnej osobie - (skuteczność zobowiązania) między stronami
inizia ad imparare
in personam ‒ inter partes
zobowiązanie naturalne. Dłużnik nie ponosi odpowiedzialności prawnej za swój dług. W konsekwencji wierzytelność jest niezaskarżalna w sądzie, chyba że zostanie uznana, np. przedawnienie
inizia ad imparare
obligatio naturalis
dare, facere, non facere, pati
że świadczenie może polegać na: dare – daniu czegoś, facere – czynieniu czegoś, non facere – nieczynieniu czegoś, pati – znoszeniu czegoś.
inizia ad imparare
dać, czynić, nie czynić, znosić
Nie można zobowiązywać do rzeczy niemożliwych (niewykonalnych).
inizia ad imparare
impossibilium nulla obligatio est
rzeczywista, powstała, wynikła, poniesiona szkoda
inizia ad imparare
damnum emergens
utracony zysk, korzyści, jakich poszkodowany mógłby się spodziewać gdyby szkoda nie została spowodowana.
inizia ad imparare
lucrum cessans
cena rynkowa
inizia ad imparare
pretium commune
cena jednostkowa
inizia ad imparare
pretium singulare
wartość sentymentalna
inizia ad imparare
pretium affectionis
prawo do umiaru/miarkowania, możliwość ustalania wysokości odszkodowań
inizia ad imparare
ius moderandi
potrącenie zysku ze straty
inizia ad imparare
compensatio lucri cum damno
prawo do zatrzymania rzeczy
inizia ad imparare
ius retentionis
zwrot rzeczy z nakładu
inizia ad imparare
ius tollendi
prawo wyboru jednego z wielu świadczeń
inizia ad imparare
ius variandi
zobowiązanie przemienne, z treści zobowiązania wynika możliwość spełnienia więcej niż jednego świadczenia. Spełnienie któregokolwiek z nich zwalnia dłużnika ze zobowiązania.
inizia ad imparare
obligatio alternativa
w treści zobowiązania jest tylko jedno świadczenie, jednakże dłużnik może zwolnić się ze swego obowiązku również przez spełnienie innego świadczenia.
inizia ad imparare
facultas alternativa
przekazanie własności w celu uwolnienia się od zobowiązania
inizia ad imparare
datio in solutum
czynność mieszana, w której umowa darowizny zostaje połączona z inną umową odpłatną czy nieodpłatną. Cel formalny jest inny od celu faktycznego.
inizia ad imparare
negotium mixtum cum donatione
dokonanie czynności w drodze faktu
inizia ad imparare
via facti
stosowana przy zastawie. Klauzula przypadku, jeśli dłużnik nie zwraca długu, to wierzyciel przejmuje zastaw.
inizia ad imparare
lex commissoria
umowa nienazwana
inizia ad imparare
contractus innominatus
umowa o zawarciu umowy, umowa wstepna
inizia ad imparare
pactum de contrahendo
klauzula zasadniczej zmiany okoliczności. Ustalone warunki obowiązują, o ile okoliczności się nie zmienią.
inizia ad imparare
rebus sic stantibus
zarzut niewypełnionego kontraktu
inizia ad imparare
exceptio non adimpleti contractus
wina umyślna
inizia ad imparare
dolus
wina nieumyślna, polegająca na zaniedbaniu określonych norm staranności; niedbalstwo
inizia ad imparare
culpa
culpa in abstracto
inizia ad imparare
Si culpa in abstracto
culpa in concreto
inizia ad imparare
culpa in concretione
culpa Aquiliana
inizia ad imparare
culpa Aquilam
culpa in eligendo
inizia ad imparare
culpa in eligendo
culpa in contrahendo
inizia ad imparare
culpa in contrahendo
culpa in custodiendo
inizia ad imparare
culpa in custodiendo
casus
inizia ad imparare
casus
vis maior
inizia ad imparare
vi maiore quadam acciderit,
vis cui humana infirmitas resistere non potest
inizia ad imparare
Cui vis humana infirmitas resistere non potest
compensatio
inizia ad imparare
compensatio
novatio
inizia ad imparare
novatio
confusio
inizia ad imparare
confusio
cessio
inizia ad imparare
cessio
error in iudicando
inizia ad imparare
errore in iudicando
pactum de non cedendo vel non alienando
inizia ad imparare
Pactum de non alienando vel non cedendo
cessio legis
inizia ad imparare
cessio legis
actio Pauliana
inizia ad imparare
dolo malo mancipio
emptio rei speratae
inizia ad imparare
emptio rei speratae
emptio spei
inizia ad imparare
Spei emptio
res extra commercium
inizia ad imparare
res extra commercium
cuius commodum eius periculum
inizia ad imparare
Cuius commodum eius periculum
dicta et promissa
inizia ad imparare
et dicta promiß
pactum reservati dominii
inizia ad imparare
Pactum reservati dominii
pactum displicentiae
inizia ad imparare
pactum displicentiae
pactum in favorem tertii
inizia ad imparare
tertia pars beneficiarius
emptio ad gustum
inizia ad imparare
emptio ad gustum
pactum de retroemendo
inizia ad imparare
Pactum de retroemendo
locatio conductio operis
inizia ad imparare
Operis locatio conductio
depositum irregulare
inizia ad imparare
irregulare deposit!
negotiorum gestio
inizia ad imparare
negotiorum gestio
indebitum
inizia ad imparare
indebitum
condictio indebiti
inizia ad imparare
condictio indebiti
condictio causa data causa non secuta
inizia ad imparare
condictio causa data causa non secuta
condictio causa finita
inizia ad imparare
Causa finita condictio
condictio ob causam finitam
inizia ad imparare
ob causam finitam condictio
condictio sine causa
inizia ad imparare
condictio sine causa
condictio ob turpem vel iniustam causam
inizia ad imparare
Ob iniustam aka Turp condictio MERITUM
affectio (animus) societatis
inizia ad imparare
affectio (animus) Societatis
tempus deliberandi
inizia ad imparare
tempus deliberandi
iurisdictio voluntaria
inizia ad imparare
iurisdictio Voluntari
formula processus
inizia ad imparare
Processus formula
lex fori processualis
inizia ad imparare
Lex fori processualis
iudicium ‒ actus trium personarum
inizia ad imparare
Ludicium - actus trium personarum
audiatur et altera pars
inizia ad imparare
Audi alteram partem
domini litis
inizia ad imparare
litis Domini
nemo iudex sine actore
inizia ad imparare
Nemo iudex Actor
vigilantibus iura sunt scripta
inizia ad imparare
vigilantibus iura scripta sunt
ne eat iudex ultra petita partium
inizia ad imparare
ne comedas ultra petita iudex partium
ante litem natam
inizia ad imparare
ante litem Natama
post litem natam
inizia ad imparare
Post Lithium Natama
qui rem in iudicium ducit
inizia ad imparare
qui rem in iudicium ducit
contra quem res in iudicium deducitur
inizia ad imparare
Contra quem res in iudicium deducitur
legitimatio ad causam
inizia ad imparare
legitimatio ad causam
legitimatio ad processus
inizia ad imparare
legitimatio ad processus
successio mortis causa
inizia ad imparare
successio mortis causa
successio inter vivos
inizia ad imparare
successio inter vivos
res iudicata ‒ inter partes
inizia ad imparare
res ipsa loquitur - inter partes
res inter alios gesta
inizia ad imparare
Res inter alios dense
ad quem
inizia ad imparare
post quem
prorogatio fori
inizia ad imparare
prōrŏgātĭo fori
prorogatio iurisdictionis
inizia ad imparare
prōrŏgātĭo iurisdictionis
prorogatio imperii
inizia ad imparare
prōrŏgātĭo imperil
negatio per positionem alterius
inizia ad imparare
negatio per positionem alterius;
exceptiones peremptoriae
inizia ad imparare
exceptiones peremptoriae
exceptiones dilatoriae
inizia ad imparare
exceptiones dilatoriae
exceptiones declinatoriae
inizia ad imparare
exceptiones declinatoriae
exceptiones non sunt extendendae
inizia ad imparare
Exceptiones non sunt extendendae
replicatio ‒ duplicatio
inizia ad imparare
replicatio - duplicatio
onus proferendi
inizia ad imparare
onus proferendi
onus probandi
inizia ad imparare
ad onus probationis,
ei incumbit probatio qui dicit non qui negat
inizia ad imparare
Ei incumbit probatio qui dicit, qui non neg
ne bis in idem
inizia ad imparare
ne bis in idem
sententia facit ius inter partes
inizia ad imparare
facit ius inter partes sententia
votum separatum
inizia ad imparare
dissentientes sententia,
reformatio in peius
inizia ad imparare
Reformatio in pejus
de minimis non curat praetor
inizia ad imparare
De minimis non curat praetor
error in procedendo
inizia ad imparare
Error in procedendo
iudex inhabilis
inizia ad imparare
iudex inhabilis
iudex suspectus
inizia ad imparare
iudex suspectus
absolutio ab instantia
inizia ad imparare
ab instanti absolutio
professio iuris
inizia ad imparare
Professio juris
ad litis ordinationem
inizia ad imparare
ad litis ordinatio
ad litem decidendam
inizia ad imparare
ad litem decidendam
lex fori
inizia ad imparare
lex loci processus
locus regit formam actus
inizia ad imparare
locus regit formam actus,
statuta personalia
inizia ad imparare
Details propria statuta
statuta realia
inizia ad imparare
statuta res,
statuta mixta
inizia ad imparare
statuta accusatis mancipiis '
lex loci ‒ ubi res est
inizia ad imparare
Lex loci - res ubi est
statutum comitatur personae
inizia ad imparare
statutum personas comitatur
ius commune
inizia ad imparare
commune ius
statuta prohibitiva
inizia ad imparare
statuta prohibitoria
statuta prohibitiva favorabilia
inizia ad imparare
prohibitoria statuta favorabilia
statuta prohibitiva odiosa
inizia ad imparare
prohibitoria statuta odiosa
statuta permissiva
inizia ad imparare
statuta permissive
comitas gentium
inizia ad imparare
Comitas gentium
lex domicilii
inizia ad imparare
Lex domicilii
mobilia personam sequuntur
inizia ad imparare
mobilia personam sequuntur
lex loci solutionis
inizia ad imparare
Lex loci solutionis
lex patriae
inizia ad imparare
Lex patriae
lex domicilii
inizia ad imparare
Lex domicilii
animus manendi
inizia ad imparare
animo manendi
lex adoptionis
inizia ad imparare
lege adoptionis
lex loci actus
inizia ad imparare
Lex loci actus
pactum de lege utenda
inizia ad imparare
Pactum de lege Utende
ultimum refugium
inizia ad imparare
ultimum refugium
lex loci contractus
inizia ad imparare
lex loci contractus
lex loci celebrationis matrimonii
inizia ad imparare
Lex loci celebrationis matrimonii
lex loci delicti commissi
inizia ad imparare
Lex loci delicti commissi
lex rei sitae
inizia ad imparare
lex rei sitae
lex fori
inizia ad imparare
Lex fori
lex causae
inizia ad imparare
lex causae
lex valutae
inizia ad imparare
lex pecuniae
locus gestionis
inizia ad imparare
locus gestionis
lex loci laboris
inizia ad imparare
Lex loci laboris,
lex libri sitae
inizia ad imparare
Lex libri sitae
situs naturalis
inizia ad imparare
situs naturalis,
lex in transitu
inizia ad imparare
lex in transitu
lex loci expeditionis
inizia ad imparare
Lex loci expeditionis
lex loci destinationis
inizia ad imparare
Lex loci destinationis
lex voluntatis
inizia ad imparare
lex voluntatis;
lex loci protectionis
inizia ad imparare
Lex loci protectionis
lex cartae sitae
inizia ad imparare
Lex sitae cartae
lex successionis
inizia ad imparare
lex successionis
ius contrahendi ‒ ius contractum
inizia ad imparare
contrahendi man - ius contractum
pacta sunt servanda
inizia ad imparare
pacta servanda sunt
pacta tertiis non nocent non prosunt
inizia ad imparare
tertiis pacta non nocere non prosunte
res inter alios acta
inizia ad imparare
Res inter alios acta
opinio iuris sive necessitatis
inizia ad imparare
iuris sive opinio necessitatis
pro foro interno
inizia ad imparare
Pro foro interno
pro foro externo
inizia ad imparare
pro foro externo
dismembratio
inizia ad imparare
dismembratio
ius postliminii
inizia ad imparare
ius enim postliminii
tabula rasa
inizia ad imparare
tabula rasa
ius representationis omnimode
inizia ad imparare
ius representationis omnimode
delictum iuris gentium
inizia ad imparare
delictum iuris gentium
qui in territorio meo est, etiam meus subditus est
inizia ad imparare
turnaround qui est in territorio, est etiam mens subditus
quidquid est in territorio, est etiam de territorio
inizia ad imparare
quidquid est in territorio, est etiam de territorio
ius sanguinis
inizia ad imparare
iure sanguinis
ius soli
inizia ad imparare
ius soli
persona non grata
inizia ad imparare
persona non grata
crimen
inizia ad imparare
delictum
nullum crimen, nulla poena sine lege poenali anteriori
inizia ad imparare
nullum crimen, nulla poena sine lege Poena anteriori
sine lege scripta
inizia ad imparare
sine lege scripta
sine lege certa
inizia ad imparare
sine certa lege
sine lege praevia
inizia ad imparare
sine praevia lege
victima
inizia ad imparare
victima
vis
inizia ad imparare
vis
vis ac metus
inizia ad imparare
vis ac metus
vis privata -‒ vis publica
inizia ad imparare
privata vi - vis publica
vis legis
inizia ad imparare
vim legis
vis testamenti
inizia ad imparare
vis testamenti
vis probandi
inizia ad imparare
vis probandi
vis absoluta
inizia ad imparare
vis absoluta
vis compulsiva
inizia ad imparare
vis compulsiva
dolus generalis
inizia ad imparare
generalis dolus
dolus directus
inizia ad imparare
directus dolus
dolus directus repentinus
inizia ad imparare
dolus directus Repentinus
dolus directus praemeditatus
inizia ad imparare
dolus directus praemeditatus
dolus eventualis ‒ quasi-eventualis
inizia ad imparare
dolus eventualis - quasi eventualis
culpa dolo exorta
inizia ad imparare
culpa dolo exoro
iter delicti
inizia ad imparare
iter delicti
delictum putativum
inizia ad imparare
delictum putativum
in dubio pro reo ‒ pro libertate
inizia ad imparare
in dubio pro reo - pro libertate
dolus non praesumitur
inizia ad imparare
dolus non praesumitur
nemo prudens punit quia peccatum est sed ne peccetur
inizia ad imparare
nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur
reformatio in peius iudici appellato non licet
inizia ad imparare
Reformatio in pejus iudici appellato non licet
delicta parentum liberis non nocent
inizia ad imparare
delicta parentum liberis non nocent
reus in exceptione actor est
inizia ad imparare
reus in exceptione actor est
quod non est in actis non est in mundo
inizia ad imparare
quod non est in actis, non est in mundo
verba volant, scripta manent
inizia ad imparare
Verba volant, scripta manent
testis ex auditu
inizia ad imparare
Audit ex testis
nemo iudex in propria (sua) causa
inizia ad imparare
Nemo judex in propria (sua) causa
forum praeventionis
inizia ad imparare
Forum praeventionis
forum connexitatis causarum
inizia ad imparare
forum causarum connexitatis
causa principalis
inizia ad imparare
causa principalis
causa accessoria
inizia ad imparare
causa Accessori
res iudicata pro veritate habetur
inizia ad imparare
res judicata pro veritate habetur
ne bis in idem crimen iudicetur
inizia ad imparare
ne bis in idem crimen iudicetur
confessio est regina probationum
inizia ad imparare
Confessio est Regina probationum
propter falsa ‒ propter nova
inizia ad imparare
propter falsa - Propter nova,
custodia honesta - inhonesta
inizia ad imparare
honesta custodia - inhonesta
In legibus magis simplicitas quam difficultas placet
inizia ad imparare
In legibus magis quam simplicitas difficultas placet
Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio
inizia ad imparare
Ubi legis eadem ratio, ibi eadem dispositio legis
Optima est legum interpres consuetudo
inizia ad imparare
Optima legum interpres est consuetudo
Leges ab omnibus intellegi debent
inizia ad imparare
Leges ab omnibus intellegi debent
Leges bonae ex malis moribus procreantur
inizia ad imparare
Leges bonae ex Malis moribus procreantur
Legem bonam a mala nulla alia nisi naturae norma dividere possumus
inizia ad imparare
Legem bonam a nulla alia nisi naturae formam divisorem possumus
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
inizia ad imparare
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur
inizia ad imparare
Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur
Satius enim esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari
inizia ad imparare
Esse impunitum relinqui facinus nocentis, quam Innocentius Satius enim damnari
Cessante ratione legis, cessat ipsa lex
inizia ad imparare
Cessante ratione legis, cessat lex ipsa,
Non omne quod licet honestum est
inizia ad imparare
Omne quod non licet honestum est
Sententia facit ius inter partes
inizia ad imparare
Sententia facit ius inter partes
Libertas inaestimabilis res est
inizia ad imparare
Libertas inaestimabilis res est
Vim vi repellere licet
inizia ad imparare
Licet vim vi repeller
Male nostro iure uti non debemus
inizia ad imparare
Male nostro jure uti non debemus
Nullus idoneus testis in re sua intellegitur
inizia ad imparare
Nullus intelligitur idoneus testis in re sua
Poena constituitur in emendationem hominum
inizia ad imparare
Poena constituitur in emendationem hominum
Res nullius cedit primo occupanti
inizia ad imparare
Res nullius cedit primo occupanti
Vigilantibus, non dormientibus, iura subveniunt
inizia ad imparare
Vigilantibus non dormientibus, subveniunt iura
Volenti et scienti non fit iniuria
inizia ad imparare
Et volenti non fit iniuria Scientifique
Ignorantia legis neminem excusat
inizia ad imparare
Ignorantia legis neminem excusat
Culpa lata dolo aequiparatur
inizia ad imparare
Culpa dolo aequiparatur annis
Ex iniuria ius non oritur
inizia ad imparare
Ex iniuria ius non oritur
Nemo ex suo delicto meliorem suam condictionem facere potest
inizia ad imparare
Nemo ex suo delicto Melior condiction suam facere potest,
Hominum causa omne ius constitutum est
inizia ad imparare
Hominum causa est omne ius Constitutum
Quid leges sine moribus, vanae proficiunt
inizia ad imparare
Quid leges sine moribus, proficiunt Vana
Moribus ornes, legibus emendes
inizia ad imparare
Moribus Ornes, Legibus emendes
Corruptissima re publica plurimae leges
inizia ad imparare
Corruptissima re publica plurimae leges
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
inizia ad imparare
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
Iustitias vestras iudicabo
inizia ad imparare
Vestras iustitias iudicabo
Legem brevem esse oportet
inizia ad imparare
Legem brevem esse oportet
Vanae voces populi non sunt audiendae
inizia ad imparare
Vana voces populi non sunt audiendae
Iustitia non novit patrem nec matrem, solam veritatem spectat
inizia ad imparare
Justitia non novit patrem nec matra, et solam veritatem Spectate
finis coronat opus
inizia ad imparare
Finis coronat opus
in fine
inizia ad imparare
in fine
posiadanie niewadliwe; dotyczyło osób będących w posiadaniu, a występujących przeciwko komuś, kto nabył ich rzecz w sposób wadliwy
inizia ad imparare
Possessio non vitiosa

Devi essere accedere per pubblicare un commento.