łacina prawnicza do 26 marca

 0    119 schede    agaantek13
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ius
inizia ad imparare
prawo ogólne, abstrakcyjne, rosół (wywar)
quo iure
inizia ad imparare
jakim prawem
quo modo
inizia ad imparare
w jaki sposób
ubi societas ibi ius
inizia ad imparare
gdzie społeczeństwo, tam prawo
fontes iuris
inizia ad imparare
źródła prawa
ipso iure
inizia ad imparare
z mocy samego prawa
summum ius - summa iniuria
inizia ad imparare
najwyższe prawo - największe bezprawie
summa summarum
inizia ad imparare
suma wszystkich sum, biorąc wszystko pod uwagę, podsumowując
ius publicum
inizia ad imparare
prawo publiczne
publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat
inizia ad imparare
prawem publicznym jest to, co ma na uwadze dobro państwa (rzymskiego); to, co dotyczy wszystkich obywateli
ius privatum
inizia ad imparare
prawo prywatne (cywilne)
privatum ius - quod ad singulorum utilitatem spectat
inizia ad imparare
prawem prywatnym jest to, co dotyczy korzyści określonych osób; to, co dotyczy konkretnej jednostki
ius publicum privatorum pactis mutari non potest
inizia ad imparare
prawo publiczne nie może być zmieniane prywatnymi porozumieniami (umowami)
ius est ars boni et aequi
inizia ad imparare
prawo jest sztuką stosowania tego, co jest dobre i sprawiedliwe
iustitias vestras iudicabo
inizia ad imparare
sprawiedliwość wasza będzie sądzona
ius civile
inizia ad imparare
prawo cywilne (rzymskie)
ius canonicum
inizia ad imparare
prawo kanoniczne
utriusque iuris
inizia ad imparare
każde z tych dwóch (cywilnego i kanonicznego)
ius cogens
inizia ad imparare
prawo bezwzględnie obowiązujące
ius dispositivum
inizia ad imparare
prawo względnie obowiązujące
ius particulare
inizia ad imparare
prawo partykularne, obowiązujące na danym terytorium
ius universale
inizia ad imparare
prawo uniwersalne, obowiązujące wszystkich
ignorantia iuris nocet
inizia ad imparare
nieznajomość prawa szkodzi
ignorantia iuris non exculpat
inizia ad imparare
nieznajomość prawa nie uwalnia od danej kary/nie usprawiedliwia
ignorantia facti non nocet
inizia ad imparare
nieznajomość faktu nie szkodzi
ubi ius incertum, ibi ius nullum
inizia ad imparare
gdzie prawo niepewne, tam nie ma prawa
iura sanguinis nullo iure civile dirimi possunt
inizia ad imparare
prawa krwi nie mogą być zerwane żadnym prawem cywilnym
iuris praecepta sunt: honeste vivere, alterum non laedere, summ cuique tribuere
inizia ad imparare
wskazówki prawa: żyć godnie (szlachetnie), innemu nie szkodzić, przydzielac każdemu ile mu się należy
lex
inizia ad imparare
ustawy; prawo uchwalane na zgromadzeniach, zapis zrozumiały dla wszystkich i wszystkich dotyczy
dura lex sed lex
inizia ad imparare
ciężkie (twarde) prawo, ale prawo
leges sumptuariae
inizia ad imparare
ustawy ograniczające zbyt
leges barbororum
inizia ad imparare
ustawy władców romańskich/germańskich
legis vicem optinet
inizia ad imparare
ma moc ustawy
ex lege
inizia ad imparare
z mocą/mocy ustawy; sama ustawa tak stanowi
via legis
inizia ad imparare
drogą ustawy
vacatio legis
inizia ad imparare
zawieszenie mocy ustawy
verba legis
inizia ad imparare
słowa ustawy; brzmienie ustawy
princeps legibus solutus
inizia ad imparare
władcy nie obowiązuje prawo ogółu; priceps nie jest związany ustawami
quod principi placuit legis habet vigorem
inizia ad imparare
co podoba się princepsowi, ma moc ustawy
leges breves esse oportet (quo facilius teneantur)
inizia ad imparare
ustawy powinny być krótkie (aby łatwiej były rozumiane przez wszystkich)
lex fingit, ubi subsistit aequitas
inizia ad imparare
ustawa tworzy fikcję, gdzie istnieje potrzeba słuszności
lex iubeat, non disputet
inizia ad imparare
ustawa nakazuje, nie dyskutuje
lex moneat, non doceat
inizia ad imparare
ustawa nakazuje, nie poucza
lex moneat, priusquam feriat
inizia ad imparare
ustawa nakazuje, zanim karze
lex non debet esse ludibrio
inizia ad imparare
ustawa nie powinna być wyszydzana; nikt nie powinien się śmiać z ustawy
lex non obligat nisi promulgata
inizia ad imparare
ustawa nie obowiązuje jeśli nie została promulgowana
lex punit mendacium
inizia ad imparare
ustawa każe (każdy) podstęp/oszustwo
salus rei publicae suprema lex esto
inizia ad imparare
bezpieczeństwo/dobro rzeczypospolitej jest najważniejsze; dobro państwa jest najwyższym prawem
lex non distinguit
inizia ad imparare
ustawa nie rozróżnia
in legibus magis simplicitas quam difficultas placet
inizia ad imparare
w stawach bardziej podoba się prostota niż komplikacja
sine historia caeca iurisprudentia est
inizia ad imparare
bez historii jurysprudencja jest ślepa
lex perfecta
inizia ad imparare
przewiduje nieważność czynności dokonanej wbrew ustawie
lex plus quam perfecta
inizia ad imparare
przewiduje sankcję nieważności i sankcję karną
lex minus quam perfecta
inizia ad imparare
nie przewiduje sankcji nieważności, ale przewiduje karę
lex imperfecta
inizia ad imparare
zabrania czegoś czynić, ale nie przewiduje ani sankcji nieważności, ani sankcji karnej
praeter legem
inizia ad imparare
obok ustawy
contra legem
inizia ad imparare
wbrew ustawie
apices iuris non sunt iura
inizia ad imparare
sztuczki prawne nie stanowią prawa
ratio legis
inizia ad imparare
cel/motyw ustawy
ubi eadem legis ratio, ibi eadem dispositio
inizia ad imparare
gdzie ten sam cel ustawy, tam powinien być taki sam przepis
per analogiam
inizia ad imparare
rozumowanie z podobieństwa
analogia legis
inizia ad imparare
z podobieństwa ustawy
analogia iuris
inizia ad imparare
z podobieństwa prawa
a contrario
inizia ad imparare
rozumowanie z przeciwieństwa
praesumptio facti
inizia ad imparare
domniemanie faktu (stanu faktycznego)
praesumtio iuris tantum
inizia ad imparare
domniemanie prawne wzruszalne (obalalne)
praesumptio iuris ac de iure
inizia ad imparare
domniemanie nieobalalne (niewzruszalne)
lex generalis
inizia ad imparare
przepis ogólny
lex specialis
inizia ad imparare
przepis specjalny
lex retro non agit (lex prospicit, non respicit)
inizia ad imparare
ustawa nie działa wstecz (patrzy w przód, nie ogląda się wstecz)
lex severior penalis retro non agit
inizia ad imparare
ustawa bardziej surowa nie działa wstecz
desuetudo
inizia ad imparare
długie nieużywanie prawa
lex posteriori derogat legi priori
inizia ad imparare
ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą
lex specialis derogat legi generali
inizia ad imparare
ustawa szczególna uchyla ustawy ogólne
lex posterior generalis non derogat legi priori speciali
inizia ad imparare
ustawa ogólna późniejsza nie uchyla wcześniejszych ustaw specjalnych
de lege lata
inizia ad imparare
o ustawie już wydanej
de lege ferenda
inizia ad imparare
o ustawie, która ma być uchwalona
lex iniusta non est lex
inizia ad imparare
ustawa niesłuszna nie jest ustawą
lex necessitatis est lex temporis
inizia ad imparare
ustawa uchwalona na skutek konieczności jest tylko ustawą czasową
politia legibus, non leges politiae adaptandae
inizia ad imparare
polityka ustawom, nie ustawy polityce
simplicitas legibus amica
inizia ad imparare
prostota jest przyjaciółką ustaw
Iura vigilantibus, non dormientibus prosunt
inizia ad imparare
prawa pomagają czujnym, nie śpiącym
consensus matrimonialis
inizia ad imparare
zgoda na pozostawanie w związku małżeńskim
nuptias non concubitus, sed consensus facit
inizia ad imparare
małżeństwo powstaje na skutek porozumienia a nie faktycznego pożycia
numerus clausus
inizia ad imparare
liczba zamkniętych możliwości
matrimonia libera esse debent
inizia ad imparare
małżeństwa mogą być zerwane
sponsalia - matrimonii promissio
inizia ad imparare
zaręczyny - przyrzeczenie przyszłego małżeństwa
ad reparationem damnorum
inizia ad imparare
w celu naprawienia szkody
nemo turpitudinem suam allegans audiatur
inizia ad imparare
nikt nie może być wysłuchany jeśli powołuje się na własne występki
matrimonium ratum et consummatum
inizia ad imparare
małżeństwo zawarte i skonsumowane
nulla humana potestas
inizia ad imparare
żadna siła ludzka
separatio quoad torum et mensam
inizia ad imparare
odseparowanie małżonków od łoża i stołu
separatio perpetua
inizia ad imparare
odseparowanie na stałe
separatio temporanea
inizia ad imparare
odseparowanie na określony czas
separatio menente vinculo
inizia ad imparare
w czasie trwania węzła małżeńskiego
mater semper certa est, pater est quem nuptiae demonstrat
inizia ad imparare
matka jest zawsze pewna, ojcem jest ten na kogo wskazuje małżeństwo
nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur
inizia ad imparare
dziecko poczęte uważa się za narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyści
qot generationes, tot gradus
inizia ad imparare
ile urodzeń, taki stopień pokrewieństwa
liberi vulgo concepti
inizia ad imparare
dzieci pozamałżeńskie
filli legitimi
inizia ad imparare
dzieci z małżeństwa
filli illegitimi
inizia ad imparare
dzieci niepochodzące z małżeństwa
filli illegitimi legitimantur per subsequens matrimonium parentum
inizia ad imparare
dzieci pozamałżeńskie stają się pochodzącymi z małżeństwa, gdy rodzice zawierają związek małżeński
exceptio plurium concuberitium
inizia ad imparare
zarzut wielokrotnego współżycia
matrimonium putativum
inizia ad imparare
małżeństwo, które nie istnieje, a strony myślą, że istnieje
praesumptio homini vel facti
inizia ad imparare
domniemanie na podstawie zeznań świadków i faktów
impotentia generandi
inizia ad imparare
domniemanie niezdolności do zapłodnienia
impotentia coeundi
inizia ad imparare
domniemanie niezdolności do obcowania płciowego
adoptio naturam imitatur
inizia ad imparare
adopcja naśladuje naturę
adoptio plena
inizia ad imparare
adopcja przy wejściu dziecka do rodziny
adoptio minus plena
inizia ad imparare
dziedziczy tylko po rodzicach
adoptio plenissima
inizia ad imparare
nie ma kontaktu z "prawdziwą" rodziną
tutor loco parentis habetur
inizia ad imparare
tutor zajmuje miejsce rodziców
affines sunt viri et uxoris cognati
inizia ad imparare
powinowatym jest kognat małżonka
in vivo
inizia ad imparare
poczęcie w ciele matki
in vitro
inizia ad imparare
poczęcie poza organizmem kobiety
succesio in universitatem
inizia ad imparare
wejście w całość praw i obowiązków
nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet
inizia ad imparare
nikt nie może przenieść na innego więcej praw niż sam posiada
hereditas viventi non datur
inizia ad imparare
nie dziedziczy się po żyjących
mors omnia iura solvit
inizia ad imparare
z chwilą śmierci ustaje podmiotowość prawna

Devi essere accedere per pubblicare un commento.