łacina 1-50

 0    51 schede    dariuszwerter
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
prawo, uprawnienie
inizia ad imparare
ius
według prawa, zgodnie z prawem
inizia ad imparare
de iure
faktycznie, w rzeczywistości
inizia ad imparare
de facto
z mocy samego prawa
inizia ad imparare
ipso iure
przez sam fakt
inizia ad imparare
ipso facto
z mocy prawa
inizia ad imparare
ex iure
pełnoprawnie
inizia ad imparare
pleno iure
wykonywanie prawa nie jest bezprawiem
inizia ad imparare
executio iuris non habet iniuriam
najwyższe prawo, najwyższym bezprawiem
inizia ad imparare
summum ius summa iniuria
gołe, nagie prawo (bez możliwości jego zrealizowania - wyegzekwowania)
inizia ad imparare
nudum ius
prawo nieograniczone, absolutne
inizia ad imparare
ius infinitum
prawo ściśle związane z osobą, prawo przypisane jednej konkretnej osobie
inizia ad imparare
ius personalissimum
prawo bezwzględnie obowiązujące
inizia ad imparare
ius cogens
prawo względnie obowiązujące
inizia ad imparare
ius dispositivum
normy ścisłego prawa
inizia ad imparare
stricti iuris
ściśle według prawa
inizia ad imparare
stricto iure
w ścisłym znaczeniu
inizia ad imparare
sensu stricto
w szerokim znaczeniu
inizia ad imparare
sensu largo
nieznajomość prawa szkodzi
inizia ad imparare
ignorantia iuris nocet
sąd zna prawa, prawo
inizia ad imparare
iura novit curia
nikt nie może przynieść na drugiego więcej praw niż sam posiada
inizia ad imparare
nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet
wyrok tworzy prawo
inizia ad imparare
sententia facit ius
zbiór praw
inizia ad imparare
universitas iuris
ustawa (prawo stanowione)
inizia ad imparare
lex
z mocy ustawy
inizia ad imparare
ex lege
zgodnie z ustawą, według ustawy
inizia ad imparare
iuxta legem
zgodnie z ustawą, według ustawy
inizia ad imparare
secundum legem
treść ustawy, brzmienie ustawy
inizia ad imparare
verba legis
patrzymy na sens, nie słowa
inizia ad imparare
sensum, non verba spectamus
przeciwko ustawie, wbrew ustawie
inizia ad imparare
contra legem
w celu obejścia ustawy
inizia ad imparare
in fraudem legis
według uchwalonej ustawy
inizia ad imparare
de lege lata
według ustawy, która powinna być uchwalona
inizia ad imparare
de lege ferenda
nieznajomość ustawy nikogo nie usprawiedliwia
inizia ad imparare
ignorantia legis neminem excusat
uzasadnienie ustawy, przyczyna dla której ustawa została uchwalona
inizia ad imparare
ratio legis
gdzie jest takie samo uzasadnienie, tam jest taka sama dyspozycja ustawy
inizia ad imparare
ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio
gdy ustaje przyczyna ustawy, wygasa i sama ustawa
inizia ad imparare
cessante ratione legis cessat et lex ipsa
ustawy czasami śpią, ale nigdy nie umierają
inizia ad imparare
dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur
okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie
inizia ad imparare
vacatio legis
ustawa nie działa wstecz
inizia ad imparare
lex retro non agit
ustawa surowsza nie działa wstecz
inizia ad imparare
lex severior retro non agit
ustawa łagodniejsza działa wstecz
inizia ad imparare
lex mitior retro agit
ustawa patrzy naprzód, nie wstecz
inizia ad imparare
lex prospicit, non respicit
ustawa jest uchylana przez ustawę
inizia ad imparare
lex lege tollitur
ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą
inizia ad imparare
lex posterior derogat legi priori
ustawa późniejsza ogólna nie uchyla wcześniejszej ustawy szczegółowej
inizia ad imparare
lex posterior generalis non derogat legi priori speciali
ustawa główna uchyla ustawę pomocniczą
inizia ad imparare
lex primaria derogat legi subsidiariae
zastrzeżenie prawa odstąpienia od umowy w razie jej niewykonania w terminie
inizia ad imparare
lex commissoria
czynność, czynność prawna
inizia ad imparare
negotium
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
inizia ad imparare
negotiorum gestio
czynność prawna niezupełna (kulejąca)
inizia ad imparare
negotium claudicans

Devi essere accedere per pubblicare un commento.