Klara - zestaw 1

 0    12 schede    nowakjakub89
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
To respond
To every question, he responded "I don't know."
inizia ad imparare
Reagować
Na każde pytanie odpowiadał „nie wiem”.
to inquire
Shall I inquire about the price of tickets?
inizia ad imparare
zapytać (o informacje, formalnie)
Czy mam zapytać o cenę biletów?
to research (into sth)
She's researching into possible cures for AIDS.
inizia ad imparare
badać (coś)
Ona przeprowadza badania nad możliwym lekarstwem na AIDS.
quarrel with
While we may quarrel with his conclusions, there is no reason to doubt his sincerity.
inizia ad imparare
kłócić się z
Chociaż możemy kłócić się z jego wnioskami, nie ma powodu, by wątpić w jego szczerość.
to debate
They had been debating for several hours without reaching a conclusion.
inizia ad imparare
debatować
Debatowali przez kilka godzin, nie dochodząc do konkluzji.
look into something
We're looking into the possibility of merging the two departments.
inizia ad imparare
rozpatrywać
Rozważamy możliwość połączenia obu działów.
to wonder
Shouldn't you phone home? Your parents will be wondering where you are.
inizia ad imparare
zastanawiać się
Nie powinieneś zadzwonić do domu? Twoi rodzice będą się zastanawiać, gdzie jesteś.
to reply
I try to reply to letters the day I receive them.
inizia ad imparare
odpowiedzieć
Staram się odpowiadać na listy w dniu ich otrzymania.
broadly speaking
Broadly speaking, don't you think women make better drivers than men?
inizia ad imparare
mówiąc ogólnie
Ogólnie rzecz biorąc, czy nie sądzisz, że kobiety są lepszymi kierowcami niż mężczyźni?
to question something
Results from a study questioned whether treatment with the drug really improved survival.
inizia ad imparare
kwestionować coś
Wyniki badania kwestionowały, czy leczenie lekiem rzeczywiście poprawia przeżycie.
to investigate
We are of course investigating how an error like this could have occurred.
inizia ad imparare
badać / prowadzić dochodzenie
Oczywiście badamy, w jaki sposób mógł wystąpić taki błąd.
to discuss
The later chapters discuss the effects on the environment.
inizia ad imparare
dyskutować
W kolejnych rozdziałach omówiono wpływ na środowisko.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.