historia sprawdzian, dział IV, pojęcia

5  1    43 schede    dzulcia16
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
władza autokratyczna
inizia ad imparare
cała władza należy do jednej osoby(grupy) i jest sprawowana poza kontrolą społeczną, występowała w cesarstwie bizantyjskim
władza teokratyczna
inizia ad imparare
najwyższą władzę rządową sprawują kapłani
ikonoklazm
inizia ad imparare
negowanie wszelkich obrazów sakralnych, któremu towarzyszyły akty wandalizmu, czasy bizancjum
renesans macedoński
inizia ad imparare
epoka umocnienia politycznego i gospodarczego Bizancjum, widoczna w kulturze i sztuce
wiec
inizia ad imparare
zgromadzenie wszystkich wolnych wojowników, miał kompetencje sądownicze, polityczne i prawodawcze
drużyna
inizia ad imparare
formacja zbrojna pozostająca pod bezpośrednimi rozkazami i na utrzymaniu króla
arianizm
inizia ad imparare
doktryna negująca równość osób trójcy świętej, stworzona przez Ariusza
skryptoria
inizia ad imparare
pomieszczenia w klasztorach służące do przepisywania ksiąg
diaspora(żydowska)
inizia ad imparare
rozproszenie osób danej narodowości pomiędzy innymi, rozproszenie Żydów mieszkających poza Palestyną
hidżra
inizia ad imparare
określenie nazywające ucieczkę Mahometa z Mekki do Medyny w 622r.
rządy teokratyczne
inizia ad imparare
władza, w której przywódcy religijni byli zarazem przywódcami politycznymi i mieli władzę nad tymi dwiema płaszczyznami
dżihad
inizia ad imparare
szerzenie wiary, zarówno w sposób pokojowy jak i z użyciem walki zbrojnej
sukcesja
inizia ad imparare
dziedziczenie praw do tronu
tytuł kalifa
inizia ad imparare
tytuł następców proroka Mahometa
mihrab
inizia ad imparare
nisza znajdująca się w sali modlitw, wskazująca w którym kierunku muzułmanie powinni się modlić
minaret
inizia ad imparare
wysoka wieża obok meczetu, z której muezin nawoływał do modlitwy
emir
inizia ad imparare
zarządca prowincji, mianowany i odwoływany przez kalifa
enklawa
inizia ad imparare
obszar otoczony ze wszystkich stron przez terytoria innego państwa
majordom
inizia ad imparare
najwyższy rangą urzędnik dworski, dowodził armią i decydował o polityce królestwa
ustrój patrymonialny
inizia ad imparare
najważniejszym instrumentem władzy było dysponowanie dobrami ziemskimi, podległość urzędników miała charakter osobisty
możnowładcy
inizia ad imparare
sprawowali ważne urzędy państwowe, a z władcą łączyły ich często więzi nie tylko formalne, ale i osobiste
hrabstwa
inizia ad imparare
jednostki administracyjne, na ich czele stali hrabiowie, którzy sprawowali funkcję dowódcy wojskowego, sędziego czy zarządcy skarbu
elekcja
inizia ad imparare
powoływanie dostojników świeckich i duchowych oraz monarchów w drodze wyboru
marchia
inizia ad imparare
obszar znajdujący się na terenach nadgranicznych najbardziej narażony na ataki
minuskuła karolińska
inizia ad imparare
reforma języka łacińskiego przeprowadzona przez Karola Wielkiego, obejmująca zmianę i ujednolicenie ortografii, wymowy oraz pisma
zasada senioratu
inizia ad imparare
po śmierci władcy rządy przejmować miał najstarszy z synów
rozdrobnienie feudalne
inizia ad imparare
decentralizacja władzy monarszej i rozbicie jednolitego państwa na wiele księstw
domena królewska
inizia ad imparare
terytorium podlegające bezpośredniej władzy króla
odnowienie uniwersalistyczne
inizia ad imparare
koncepcja zjednoczenia całego chrześcijańskiego świata, podporządkowania całej Europy jednej władzy zwierzchniej
rolnictwo żarowe
inizia ad imparare
metoda pierwszych słowian, polegająca na wypalaniu lasów w celu użyźniania gleb oraz uzyskania nowych pól
trybut
inizia ad imparare
danina składana przez jednego władcę drugiemu, w celu okazania uznania(lub za pokój)
osady służebne
inizia ad imparare
osada, której mieszkańcy byli zobowiązani do określnych świadczeń na rzecz księcia/pobliskiego rodu
gospodarka towarowo-pieniężna
inizia ad imparare
polegała na wytwarzaniu produktów przeznaczonych do transakcji kupno-sprzedaż (wymiana towarów)
feudalizm
inizia ad imparare
system polityczno-prawny, który charakteryzuje się rozdrobnieniem władzy funkcjonującej na zasadzie więzi lennych senior-wasal
inwestystura
inizia ad imparare
prawo do nadania jakiejś godności(np.: lenna)
komendacja
inizia ad imparare
oddanie się wolnego człowieka pod opiekę seniora
hołd lenny
inizia ad imparare
uroczyste nawiązanie stosunku lennego i przysięga wierności swojemu seniorowi
immunitet sądowy
inizia ad imparare
wyłącza dany obszar spod jurysdykcji królewskiej, daje władzę sądowniczą wobec jego poddanych
immunitet ekologiczny
inizia ad imparare
zwalnia z podatków i płacenia
władztwo gruntowe
inizia ad imparare
władza właścicieli ziem nad osadzonymi na nich ludźmi
wilikacja
inizia ad imparare
uzależnienie wiejskiej ludności od władztwa gruntowego w zamian za ochronę
renta feudalna
inizia ad imparare
świadczenia chłopów na rzecz panów gruntowych, mogły mieć formę odrobku albo daniny
pańszczyzna
inizia ad imparare
praca odrobkowa, praca na polu

Devi essere accedere per pubblicare un commento.