glossika3 2676-2700

 0    25 schede    Madora
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
The phone rang just as I sat down.
inizia ad imparare
Telefon zadzwonił, jak tylko usiadłem.
The thief was difficult to identify, as he was wearing a mask.
inizia ad imparare
Złodziej był trudny do zidentyfikowania, ponieważ nosił maskę.
I couldn‘t contact David, as he was on a business trip in Japan, and his cellphone doesn‘t work there.
inizia ad imparare
Nie mogłem skontaktować się z Davidem, ponieważ był w podróży służbowej w Japonii, a jego telefon nie działała.
Some sports, like motorcycle racing, can be dangerous.
inizia ad imparare
Niektóre sporty, jak wyścigi motocyklowe, mogą być niebezpieczne.
You should have done, it as I showed you. - You should have done it like this.
inizia ad imparare
Powinieneś był to zrobić, tak jak ci pokazałem. - Powinieneś był to zrobić tak.
As always, you're late to class. You're late to class, as usual.
inizia ad imparare
Jak zawsze spóźnisz się na zajęcia. Spóźnisz się na zajęcia, jak zazwyczaj.
Simon works as the manager in his company.
inizia ad imparare
Simon pracuje jako menedżer w swojej firmie.
Emma has to make important decisions, just like the manager.
inizia ad imparare
Emma musi podejmować ważne decyzje, tak jak menedżer.
That house looks like, it's going to fall down. - That house looks as, if it's going to fall down
inizia ad imparare
Ten dom wygląda, jakby miał się zawalić. - Ten dom wygląda jak gdyby miał się zawalić.
Iris is very late, isn't she? It looks like she isn't coming. > It looks as if she isn't coming. - It looks as though she isn't coming.
inizia ad imparare
Iris jest bardzo spóźniona, prawda? Wygląda na to, że ona nie przyjdzie. -Wygląda jakby miała nie przyjść. - Wygląda jak gdyby miała nie przyjść...
We took an umbrella, because it looked like it was going to rain.
inizia ad imparare
Wzięliśmy parasol, ponieważ wyglądało jakby miało padać.
Do you hear music coming from next door? It sounds like they're having a party
inizia ad imparare
Czy słyszysz muzykę dochodzącą z drzwi obok? Brzmi jakby mieli imprezę.
After the interruption, the speaker went on talking as if nothing had happened.
inizia ad imparare
Po przerwaniu mówca kontynuował, jakby nic się nie stało.
When I told them my plan, they looked at me, as though I was crazy.
inizia ad imparare
Kiedy powiedziałem im o moim planie, patrzyli na mnie tak, jakbym był szalony.
She's always asking me to do things for her, as if I didn't have enough to do already.
inizia ad imparare
Ona zawsze prosi mnie, o różne rzeczy tak jakbym nie miał wystarczająco roboty.
Sam is going away for a week in September.
inizia ad imparare
Sam wyjeżdża na tydzień we wrześniu.
Where have you been? I've been waiting for ages.
inizia ad imparare
Gdzie byłeś? Czekałem wieki.
I fell asleep during the film. - I fell asleep while I was watching the film.
inizia ad imparare
Zasnęłam podczas filmu. - Zasnęłam kiedy oglądałam film.
We met some really nice people during our vacation.
inizia ad imparare
Spotkaliśmy bardzo miłych miłych ludzi na wakacjach.
I’ll call you sometime during the afternoon.
inizia ad imparare
Zadzwonię do ciebie po popołudniu.
It rained for three days without stopping.
inizia ad imparare
Deszcz padał przez trzy dni bez przerwy.
There was a phone call for you while you were out.
inizia ad imparare
Kiedy cię nie było, był telefon do ciebie.
I’ll be in London next week, and I hope to see John while I'm there.
inizia ad imparare
Będę w Londynie w przyszłym tygodniu i mam nadzieję, że zobaczę Johna, kiedy tam będę.
I sent the package to them today, so they should receive it by Monday. - They should receive it no later than Monday.
inizia ad imparare
Wysłałem dzisiaj do nich paczkę, więc powinni ją otrzymać do poniedziałku. - Powinni otrzymać paczkę nie później niż w poniedziałek.
l have to be home by five o‘clock. - I have to be home no later than five o'clock.
inizia ad imparare
Muszę być w domu do piątej. - Muszę być w domu nie później niż o piątej.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.