glossika3 2651-2675

 0    25 schede    Madora
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
I knew, I didn't have much money, but I have even less than I thought.
inizia ad imparare
Wiedziałem, że nie mam zbyt dużo pieniędzy, ale mam nawet mniej niż myślałem.
Even though she can’t drive, she still bought a car.
inizia ad imparare
Nawet mimo tego że ona nie umie prowadzić, kupiła samochód.
I’ll probably see you tomorrow. But, even if I don't see you tomorrow, I'm sure, we'll see each other, before the weekend.
inizia ad imparare
Prawdopodobnie zobaczę cię jutro. Ale nawet jeśli nie zobaczę cię jutro, jestem pewny że zobaczymy się przed weekendem.
We're going to the beach tomorrow, even if it's raining.
inizia ad imparare
Jutro idziemy na plażę, nawet jeśli będzie padał deszcz.
I didn't get the job, although, I was well qualified. - I didn't get the job, in spite of being, well qualified.
inizia ad imparare
Nie dostałem tej pracy, chociaż miałem dobre kwalifikacje. - Nie dostałem tej pracy mimo dobrych kwalifikacji.
Although she wasn't feeling well, she still went to work. - In spite of not feeling well, she still went to work.
inizia ad imparare
Chociaż nie czuła się dobrze, poszła do pracy - Mimo złego samopoczucia ona poszła do pracy...
I didn't get the job, despite the fact, that I was extremely qualified.
inizia ad imparare
Nie dostałem pracy, mimo faktu że byłem świetnie wykwalifikowany.
I couldn't sleep despite being very tired. - Even though, I was really tired, I couldn't sleep.
inizia ad imparare
Nie mogłem spać, mimo wielkiego zmęczenia. - Nawet mimo tego, że byłem bardzo zmęczony nie mogłem spać.
I didn't get the job though, I had all the necessary qualifications.
inizia ad imparare
Nie dostałem tej pracy, chociaż miałem wszystkie niezbędne kwalifikacje.
She only accepted the job, because of the salary, which was very high.
inizia ad imparare
Ona przyjęła tę pracę z powodu wynagrodzenia, które było bardzo wysokie...
She accepted the job, in spite of the salary, which was rather low.
inizia ad imparare
Ona przyjęła tę pracę pomimo wynagrodzenia, które było raczej niskie.
I’ll send you a map, and directions. in case you can't find, our house.
inizia ad imparare
Wyślę ci mapę i opis drogi, w razie jeśli nie będziesz mogła znaleźć naszego domu.
I'll remind him of the meeting, in case he's forgotten.
inizia ad imparare
Przypomnę mu o spotkaniu w razie jeśli zapomniał
I'll leave my phone, on just in case my mother calls.
inizia ad imparare
Zostawię telefon na wypadek, jeśli zadzwoni moja mama.
I’ll give you my phone number, in case you need to contact me.
inizia ad imparare
Dam ci mój numer telefonu na wypadek, jeśli będziesz musiał się ze mną skontaktować.
You should register your bike, in case it's stolen.
inizia ad imparare
Powinieneś zarejestrować swój rower na wypadek, jeśli zostanie skradziony.
You should tell the police, if you have any information about the crime.
inizia ad imparare
Powinieneś powiadomić policję, jeśli będziesz mieć jakieś informacje o przestępstwie.
The club is for members only. You can't go, in unless you‘re a member.
inizia ad imparare
Klub jest tylko dla członków. Nie możesz wejść, jeśli nie jesteś członkiem.
I'll see you tomorrow, unless I have to work late.
inizia ad imparare
Zobaczę cię jutro jeśli nie będę musiał pracować do późna.
You can borrow my car, as long as, you promise not to drive too fast. - You can borrow my car, provided that you, don't drive too fast.
inizia ad imparare
Możesz pożyczyć mój samochód, jeśli obiecasz, że nie będziesz jeździł zbyt szybko. - Możesz pożyczyć mój samochód pod warunkiem, że nie będziesz jeździć zbyt szybko.
I don't care which hotel we stay, at as long as the room is clean. - Provided that the room's clean, I don't really care, which hotel we stay at.
inizia ad imparare
Nie ma dla mnie znaczenia, w którym hotelu będziemy nocować dopóki pokój będzie czysty. - Zakładając, że pokój będzie czysty, nie ma dla mnie naprawdę znaczenia w którym hotelu będziemy nocować.
I’m not going, unless it stops raining.
inizia ad imparare
Nie idę, jeśli nie przestanie padać deszcz.
Alan slipped, as he was getting off the bus.
inizia ad imparare
Alan pośliznął się, kiedy wysiadał z autobusu.
We met Sara, as we were leaving the hotel.
inizia ad imparare
Spotkaliśmy Sarę, gdy wychodziliśmy z hotelu.
I had to leave, just as the meeting, was getting started.
inizia ad imparare
Musiałem wyjść, jak tylko spotkanie się zaczynało.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.