glossika3 2626- 2650

 0    25 schede    Madora
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Why does she always come to see me at the worst possible time?
inizia ad imparare
Dlaczego ona zawsze przychodzi zobaczyć się ze mną w najgorszym możliwym czasie?
He‘s the most patient person I‘ve ever met.
inizia ad imparare
Ona jest najbardziej cierpliwą osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem.
His eldest son is sixteen years old.
inizia ad imparare
Jego najstarszy syn ma szesnaście lat.
What's the most important decision you've ever had to make? — It was moving to another country.
inizia ad imparare
Jaka była najważniejsza decyzja, jaką musiałaś podjąć? - To była przeprowadzka do innego kraju.
When we went to Munich, our guide spoke English fluently.
inizia ad imparare
Kiedy pojechaliśmy do Monachium, nasz przewodnik mówił płynnie po angielsku.
I met a friend of mine on my way home.
inizia ad imparare
Spotkałem mojego przyjaciela po drodze do domu.
Walter hardly ever watches TV, and rarely reads newspapers.
inizia ad imparare
Walter prawie nie ogląda telewizji i rzadko czyta gazety.
The traffic isn't usually as bad as it was this morning.
inizia ad imparare
Korki nie są zazwyczaj takie straszne jak dziś rano.
I'll be there next week, but I probably won't see you.
inizia ad imparare
Będę tam w przyszłym tygodniu, ale prawdopodobnie się z tobą nie zobaczę.
Sam and Tom have both applied for the job.
inizia ad imparare
Sam i Tom oboje aplikowali do tej pracy.
He always says he won't be late, but he always is.
inizia ad imparare
On zawsze mówi, że się nie spóźni, ale zawsze się spóźnia.
Adam doesn't work here anymore. He left last month. But Alan still works here.
inizia ad imparare
Adam już tu nie pracuje. On zwolnił się w zeszłym miesiącu. Ale Alan dalej tutaj pracuje.
We used to be good friends, but we aren't anymore. - We‘re no longer friends.
inizia ad imparare
Byliśmy dobrymi przyjaciółmi, ale już nie jesteśmy. - Nie jesteśmy już przyjaciółmi.
Have you gone to the bank yet? - Not yet.
inizia ad imparare
Czy byłeś już w banku? - Jeszcze nie.
Violetta lost her job six months ago and hasn't found another job yet.
inizia ad imparare
Violetta straciła pracę sześć miesięcy temu i nie znalazła jeszcze nowej.
She said she would be here an hour ago, and she still hasn't arrived.
inizia ad imparare
Godzinę temu powiedziała, że tu ​​będzie ale jeszcze jej nie ma.
Have you written him yet? — Yes, and he still hasn't replied.
inizia ad imparare
Napisałeś już do niego? - Tak, ale jeszcze nie odpowiedział.
Should I tell him what happened, or does he already know?
inizia ad imparare
Czy powinienem mu powiedzieć, co się stało, czy on już wie?
I’ve just had lunch, and I'm already hungry.
inizia ad imparare
Jadłem lunch ale już jestem głodny.
Would you like to eat With us, or have you already eaten?
inizia ad imparare
Czy chciałbyś zjeść z nami, czy już jadłeś?
The plane is still waiting on the runway and hasn't taken off yet.
inizia ad imparare
Samolot wciąż czeka na pasie startowym i jeszcze nie wystartował.
Has his flight landed yet? - Not yet, it should land in about thirty minutes.
inizia ad imparare
Czy jego samolot już wylądował? - Jeszcze nie, powinien wylądować za około trzydzieści minut.
He always wears a coat, even in hot weather.
inizia ad imparare
On zawsze nosi płaszcz, nawet w upalną pogodę.
They weren't very friendly to us. They didn't even say hello.
inizia ad imparare
Oni nie byli zbyt przyjaźni w stosunku do nas. Oni nawet nie powiedzieli cześć.
I got up very early, but my teacher got up even earlier.
inizia ad imparare
Wstałem bardzo wcześnie, ale mój nauczyciel wstał jeszcze wcześniej.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.