glossika2 1067-1100

 0    51 schede    Madora
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Somebody has stolen my key.
inizia ad imparare
Ktoś ukradł mój klucz.
My key has been stolen.
inizia ad imparare
Mój klucz został skradziony.
Somebody has stolen my keys.
inizia ad imparare
Ktoś ukradł moje klucze.
My keys have been stolen.
inizia ad imparare
Moje klucze zostały skradzione.
Nobody has invited me to the party
inizia ad imparare
Nikt mnie nie zaprosił na imprezę
I haven’t been invited to the party.
inizia ad imparare
Nie zaproszono mnie na imprezę.
Has somebody washed, this shirt?
inizia ad imparare
Czy ktoś uprał tę koszulę?
Has this shirt been washed?
inizia ad imparare
Czy ta koszula została uprana?
The room isn't dirty anymore
inizia ad imparare
Pokój nie jest już brudny
It‘s been cleaned.
inizia ad imparare
Został posprzątany.
The room, was cleaned yesterday.
inizia ad imparare
Ten pokój został posprzątany wczoraj.
I can't find my keys.
inizia ad imparare
Nie mogę znaleźć moich kluczy.
I think they've been stolen.
inizia ad imparare
Myślę, że zostały skradzione.
My keys, were stolen last week.
inizia ad imparare
Moje klucze zostały skradzione w zeszłym tygodniu.
The car‘s being repaired.
inizia ad imparare
Samochód jest naprawiony.
The car's getting repaired.
inizia ad imparare
Samochód jest naprawiany.
A bridge is being built. A bridge is getting built.
inizia ad imparare
Most jest budowany.
The windows are being washed. The windows are getting washed.
inizia ad imparare
Okna są myte.
The grass, is being cut.
inizia ad imparare
Trawa jest koszona
The grass is getting cut.
inizia ad imparare
Trawa jest koszona.
The office is being cleaned
inizia ad imparare
Biuro jest sprzątane.
The office is getting cleaned.
inizia ad imparare
Biuro jest sprzątane.
The shirts have been ironed
inizia ad imparare
Koszule są prasowane
The shirts got ironed.
inizia ad imparare
Koszule są prasowane.
The window's been broken.
inizia ad imparare
Okno zostało stłuczone.
The window got broken.
inizia ad imparare
Okno zostało stłuczone.
The roof is being repaired
inizia ad imparare
Dach jest naprawiany
The roof is getting repaired.
inizia ad imparare
Dach jest naprawiany.
The car's been damaged.
inizia ad imparare
Samochód został zniszczony.
The car got damaged.
inizia ad imparare
Samochód został zniszczony.
The houses are being torn down.
inizia ad imparare
Domy są burzone.
The houses are getting torn down.
inizia ad imparare
Domy są burzone.
The trees have been cut down.
inizia ad imparare
Drzewa są ścinane.
The trees got cut down.
inizia ad imparare
Drzewa są ścinane.
They’ve been invited to a party.
inizia ad imparare
Zostali zaproszeni na imprezę.
They got invited to a party.
inizia ad imparare
Zostali zaproszeni na imprezę.
I can't use my office right now.
inizia ad imparare
Nie mogę teraz korzystać z mojego biura.
It‘s being painted.
inizia ad imparare
ono jest malowane.
We didn't go to the party. We weren't invited.
inizia ad imparare
Nie poszliśmy na imprezę. Nie byliśmy zaproszeni.
The washing machine was broken. It’s been repaired now.
inizia ad imparare
Zmywarka zepsuła się. Teraz jest naprawiana.
The washing machine was getting repaired, yesterday afternoon.
inizia ad imparare
Zmywarka była naprawiana wczoraj po południu.
A factory is a place, where things are made.
inizia ad imparare
Fabryka jest miejscem, gdzie produkowane są rzeczy.
How old are these houses? When were they built?
inizia ad imparare
Ile lat mają te domy? Kiedy zostały zbudowane?
Is the computer being used at the moment? — Yes, Tom is using it.
inizia ad imparare
Czy komputer jest aktualnie używany? - Tak, Tom go używa.
I've never seen these flowers before. What are they called?
inizia ad imparare
Nigdy wcześniej nie widziałem tych kwiatów. Jak one się nazywają?
My sunglasses were stolen, at the beach yesterday.
inizia ad imparare
Moje okulary zostały skradzione na plaży wczoraj.
The bridge is closed. It got damaged last week, and it hasn't been repaired yet.
inizia ad imparare
Most jest zamknięty. Został zniszczony w zeszłym tygodniu i jeszcze nie został naprawiony.e.
It hasn't gotten repaire yet.
inizia ad imparare
Nie został jeszcze naprawiony.
Please be quiet. I’m working.
inizia ad imparare
Proszę bądź cicho. Pracuję.
It isn't raining right now.
inizia ad imparare
Teraz nie pada deszcz.
What are you doing tonight?
inizia ad imparare
Co robisz dzisiaj wieczorem?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.