glossika2 1001-1020

 0    22 schede    Madora
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Have you seen, any of her paintings?
inizia ad imparare
Widziałeś któreś z jej obrazów?
I saw some of her, work last week.
inizia ad imparare
widziałem kilka w zeszłym tygodniu
Brigitte works in a factory, but she’s had a lot of different jobs.
inizia ad imparare
Brigitte pracuje w fabryce, ale w przeszłości rniała wiele innych zawodów.
Five years ago, she was a waitress in a restaurant.
inizia ad imparare
Pięć lat temu była kelnerką w restauracji.
After that, she worked on a farm, but she didn‘t enjoy it very much.
inizia ad imparare
pracowała na farmie, ale nie lubiła tego za bardzo.
Do you know Jian’s sister?
inizia ad imparare
Czy znasz siostrę Jiana?
I've seen her, a few times, but I've never spoken to her.
inizia ad imparare
Widziałem ją kilka razy, ale nigdy z nią nie rozmawiałem.
Have you ever spoken to her?
inizia ad imparare
Czy kiedykolwiek rozmawiałeś z nią?
I met her, at a party last week. She's very nice.
inizia ad imparare
Spotkałem ją na przyjęciu w zeszłym tygodniu. Ona jest bardzo miła.
Somebody cleans the office every day.
inizia ad imparare
Ktoś codziennie sprząta biuro.
The office is cleaned every day.
inizia ad imparare
Biuro jest sprzątane codziennie.
Somebody cleaned the office yesterday.
inizia ad imparare
Ktoś posprzątał wczoraj w biurze.
The office was cleaned yesterday.
inizia ad imparare
Biuro było posprzątane wczoraj.
Butter is made from milk.
inizia ad imparare
Masło jest robione z mleka.
Oranges are imported into Canada.
inizia ad imparare
Pomarańcze są importowane do Kanady.
How often are these rooms cleaned?
inizia ad imparare
Jak często te pokoje są sprzątane?
I'm never invited to parties.
inizia ad imparare
Nigdy nie jestem zapraszany na imprezy.
This house, was built one hundred years ago.
inizia ad imparare
Ten dom był wybudowany sto lat temu.
These houses, were built one hundred years ago.
inizia ad imparare
Te domy zostały zbudowane sto lat temu.
When was the telephone invented?
inizia ad imparare
Kiedy wynaleziono telefon?
We weren't invited to the party last week.
inizia ad imparare
Nie byliśmy zaproszeni na imprezę w zeszłym tygodniu.
Was anybody injured in the accident?
inizia ad imparare
Czy ktoś został ranny w wypadku?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.