Enkev English 24

 0    30 schede    andymarcini
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
investors are now re-assessing the risks
inizia ad imparare
inwestorzy dokonują teraz ponownej oceny ryzyka
Deepening concerns of a global pandemic of the virus have dented market sentiment
inizia ad imparare
Pogłębiające się obawy o globalną pandemię wirusa osłabiły nastroje na rynku
a possible locust invasion in Asia may lend support in the mid-term
inizia ad imparare
ewentualna inwazja szarańczy w Azji może udzielić wsparcia w średnim okresie
a government warned urging local authorities to prepare for the arrival of the voracious insects
inizia ad imparare
rząd ostrzegł wzywając władze lokalne do przygotowania się na przybycie żarłocznych owadów
babies seem to have the same voracious appetite for sleep I do
inizia ad imparare
dzieci wydają się mieć ten sam nienasycony apetyt na sen, co ja
they all face the potential for upstream supply chain disruptions
inizia ad imparare
wszystkie stoją w obliczu możliwości zakłóceń łańcucha dostaw
its potential impact on manufacturing, supply chains and consumer sentiment
inizia ad imparare
jego potencjalny wpływ na produkcję, łańcuchy dostaw i nastroje konsumentów
the peak of impact will occur in mid-March, forcing companies to throttle down manufacturing in Europe
inizia ad imparare
szczytowy wpływ nastąpi w połowie marca, zmuszając firmy do ograniczenia produkcji w Europie
Supply constraint
inizia ad imparare
Ograniczenie podaży
Coronaviruses are generally thought to be spread most often by respiratory droplets
inizia ad imparare
Uważa się, że koronawirusy rozprzestrzeniają się najczęściej przez kropelki oddechowe
other countries also considering possible confinements
inizia ad imparare
inne kraje również rozważają możliwe ograniczenia
the situation is only likely to get worse
inizia ad imparare
sytuacja może się tylko pogorszyć
the opinions are not undivided about what direction the market will go
inizia ad imparare
opinie nie są jednoznaczne w tym, w jakim kierunku pójdzie rynek
The shock to oil also rattled stock markets
inizia ad imparare
Szok naftowy wstrząsnął również giełdami
The turmoil comes after the implosion of an alliance between OPEC and Russia
inizia ad imparare
Zamieszanie następuje po implozji sojuszu OPEC z Rosją
they refused to go along with OPEC's proposal to rescue the battered oil market by further cutting production
inizia ad imparare
nie zgodzili się z propozycją OPEC, aby uratować zmaltretowany rynek ropy naftowej poprzez dalsze ograniczenie produkcji
The standoff left the oil industry shell-shocked and sparked a 10% plunge in oil prices
inizia ad imparare
Wstrząs spowodował wstrząs przemysłu naftowego i wywołał 10% spadek cen ropy
Often spellbound, occasionally shell-shocked, we succumb to his verbal wizardry
inizia ad imparare
Często oczarowani, od czasu do czasu zszokowani, poddajemy się jego słownej magii
they slashed their prices, in a bid to retake market share and heap pressure on Russia
inizia ad imparare
obniżyli ceny, starając się odzyskać udział w rynku i zwiększyć presję na Rosję
Saudi is rolling up its sleeves for a price war
inizia ad imparare
Arabia Saudyjska podwinęła rękawy do wojny cenowej
the US shale oil producers
inizia ad imparare
amerykańscy producenci ropy z łupków
The oil crash caused hundreds of thousands of layoffs
inizia ad imparare
Krach naftowy spowodował setki tysięcy zwolnień
The peril of playing a game of brinkmanship with Putin
inizia ad imparare
niebezpieczeństwo związane z ryzykowną grą z Putinem
perishables are things, especially foodstuffs, likely to decay or go bad quickly
inizia ad imparare
artykuły łatwo psujące się to rzeczy, zwłaszcza artykuły spożywcze, które mogą szybko ulec rozkładowi lub zepsuć
Sometimes circumcision is carried out for religious reasons
inizia ad imparare
Czasami obrzezanie odbywa się z powodów religijnych
That omission from the curriculum might have had tragic consequences
inizia ad imparare
To pominięcie w programie nauczania mogło mieć tragiczne konsekwencje
A head of state must defend his or her country's sovereignty
inizia ad imparare
Głowa państwa musi bronić suwerenności swojego kraju
to ensure that there is minimal or no disruption to service
inizia ad imparare
w celu zapewnienia minimalnego zakłócenia lub braku zakłóceń w świadczeniu usług
to be able to factor in contingencies and plan material inflows
inizia ad imparare
być w stanie brać pod uwagę zdarzenia awaryjne i planować napływy materiałów
to close the factories for the undetermined period
inizia ad imparare
zamknąć fabryki na czas nieokreślony

Devi essere accedere per pubblicare un commento.