Dialog 6 Adrian

 0    59 schede    jpodgajna6
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
entertainment
inizia ad imparare
rozrywka
What's your favourite type of film?
inizia ad imparare
Jaki jest twój ulubiony rodzaj filmu?
Why?
inizia ad imparare
Dlaczego?
What type of film is it?
inizia ad imparare
Co to za gatunek filmu?
Why do you like it?
inizia ad imparare
Dlaczego to lubisz?
Let's go and see...
inizia ad imparare
Chodźmy i zobaczmy...
It doesn't sound very good.
inizia ad imparare
To nie brzmi zbyt dobrze.
Do we have to see that?
inizia ad imparare
Czy musimy to oglądać?
I prefer comedies.
inizia ad imparare
Wolę komedie.
We shouldn't miss that!
inizia ad imparare
Nie możemy tego przegapić!
No, we have to see...
inizia ad imparare
Nie, musimy zobaczyć...
Why do we have to see the historical drama?
inizia ad imparare
Dlaczego musimy zobaczyć ten dramat historyczny?
Because I want to write a review for the school website.
inizia ad imparare
Ponieważ chcę napisać recenzję na stronę internetową szkoły.
want
inizia ad imparare
chcieć
review
inizia ad imparare
recenzja
I've got my notebook and pen with me.
inizia ad imparare
Mam ze sobą notes i długopis.
Well, write a review of Crazy Creatures.
inizia ad imparare
Cóż, napisz recenzję Crazy Creatures.
There's already a review of that on the website.
inizia ad imparare
Na stronie jest już o tym recenzja.
We have to see a different film.
inizia ad imparare
Musimy zobaczyć inny film.
That isn't fair.
inizia ad imparare
To niesprawiedliwe.
take a photo
inizia ad imparare
zrobić zdjęcie
Take a photo of me outside the cinema.
inizia ad imparare
Zrób mi zdjęcie przed kinem.
Quickly!
inizia ad imparare
Szybko!
You don't have to shout
inizia ad imparare
Nie musisz krzyczeć
have to
inizia ad imparare
musieć
shout
inizia ad imparare
krzyczeć
We shouldn't stand out here.
inizia ad imparare
Nie powinniśmy tutaj stać.
Wait.
inizia ad imparare
Czekaj.
Can I see the photo?
inizia ad imparare
Czy mogę zobaczyć zdjęcie?
It's for the website.
inizia ad imparare
To na stronę internetową.
They can put it next to my film review.
inizia ad imparare
Mogą go umieścić obok mojej recenzji filmu.
inside the cinema
inizia ad imparare
w kinie
Look at the sign, Alex.
inizia ad imparare
Spójrz na znak, Alex.
You must turn off your phone.
inizia ad imparare
Musisz wyłączyć telefon.
But I can't see very well
inizia ad imparare
Ale nie widzę zbyt dobrze
and I have to make notes for my review
inizia ad imparare
i muszę robić notatki do mojej recenzji
make notes
inizia ad imparare
robić notatki
Can you write in the dark?
inizia ad imparare
Czy umiesz pisać w ciemności?
dark
inizia ad imparare
ciemność
Be quiet!
inizia ad imparare
Cicho bądź!
The film is starting.
inizia ad imparare
Film się zaczyna.
We mustn't talk.
inizia ad imparare
Nie wolno nam rozmawiać.
It's over - finally.
inizia ad imparare
To koniec - w końcu.
Can we go home now?
inizia ad imparare
Czy możemy już iść do domu?
Next time
inizia ad imparare
Następnym razem
we shouldn't listen to Alex
inizia ad imparare
nie powinniśmy słuchać Alex
Ok ok. But look,
inizia ad imparare
Dobra dobra. Ale spójrz,
I've got lots of notes for my review
inizia ad imparare
Mam dużo notatek do recenzji
What do you mean?
inizia ad imparare
Co masz na myśli?
Your notebook is empty.
inizia ad imparare
Twój notatnik jest pusty.
oh no!
inizia ad imparare
o nie!
My pen isn't working properly.
inizia ad imparare
Mój długopis nie działa prawidłowo.
I haven't got any notes for my review.
inizia ad imparare
Nie mam żadnych notatek do recenzji.
Oh dear.
inizia ad imparare
O jej.
We have to see it again tomorrow.
inizia ad imparare
Musimy to zobaczyć ponownie jutro.
I can bring a new pen.
inizia ad imparare
Mogę przynieść nowy długopis.
No way!
inizia ad imparare
Nie ma mowy.
You can see it again
inizia ad imparare
Możesz to zobaczyć ponownie
But we want to see the comedy next time.
inizia ad imparare
Ale chcemy zobaczyć tę komedię następnym razem.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.