DataWarehouse 70-767

 0    17 schede    lukaskorol
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
share
Could you share this book with Chris?
inizia ad imparare
współdzielić, wspólnie korzystać z czegoś
Czy moglibyście razem korzystać z książki z Chrisem?
conform
At our school, you were required to conform, and there was no place for originality.
inizia ad imparare
dostosowywać, dopasowywać
W naszej szkole musiałeś się dostosować i nie było miejsca na oryginalność.
carry out something
They just had to carry out the work that was required of them.
inizia ad imparare
przeprowadzać coś (eksperyment, badanie), realizować coś, wykonywać coś (np. zlecenia)
Po prostu musiały wykonać taką pracę, jakiej od nich wymagano.
audit
The agency is subject to regular financial audits.
inizia ad imparare
kontrola
Agencja podlega regularnym kontrolom finansowym.
threshold
He has a surprisingly high pain threshold.
inizia ad imparare
próg (np. bólu), granica (np. wytrzymałości)
On ma zaskakująco wysoki próg bólu.
resort to something
My father never resorts to violence.
inizia ad imparare
uciekać się do czegoś, ratować się czymś
Mój ojciec nigdy nie ucieka się do przemocy.
immense
The distance between Poland and Japan is immense.
inizia ad imparare
ogromny, niezmierny, olbrzymi, wielki, bezgraniczny
Dystans między Polską a Japonią jest olbrzymi.
scientific
Do you have any scientific data that would confirm your theory?
inizia ad imparare
naukowy
Czy masz jakiekolwiek dane naukowe, które potwierdziłyby twoją teorię?
apply
We can apply this solution in different situations.
inizia ad imparare
zastosować, stosować, używać
Możemy zastosować to rozwiązanie w różnych sytuacjach.
leading
We sent our leading representative to discuss this matter.
inizia ad imparare
wiodący, czołowy
Wysłaliśmy czołowego przedstawiciela, żeby przedyskutował tę sprawę.
pass
This road passes through multiple interesting cities.
inizia ad imparare
przechodzić (np. o drodze, rzece)
Ta droga przechodzi przez wiele ciekawych miast.
withstand
That means a RAID 5 array can withstand a single drive failure without losing data or access to data.
inizia ad imparare
wytrzymywać (np. próbę czasu), być odpornym (na coś)
Oznacza to, że macierz RAID 5 może wytrzymać awarię pojedynczego dysku bez utraty danych lub dostępu do danych.
capacity
The capacity of the tank is 87 liters.
inizia ad imparare
pojemność, ładowność
Pojemność zbiornika to 87 litrów.
purely
We made this decision purely for financial reasons.
inizia ad imparare
tylko, wyłącznie, jedynie
Podjęliśmy tę decyzję wyłącznie z powodów finansowych.
parity
Firefighters are demanding pay parity with police.
inizia ad imparare
parzystość
Strażacy domagają się równości wynagrodzeń z policją.
emphasise (GB) /emphasize (US)
The police emphasize the importance of security.
inizia ad imparare
podkreślać, uwypuklać, eksponować
Policja podkreśla znaczenie bezpieczeństwa.
magnitude
He seems not to realize the magnitude of the problem.
inizia ad imparare
ogrom, rozmiar, ważność, wielkość
On wydaje się, nie zdawać sobie sprawy z ogromu problemu.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.