crisis intervenion

 0    99 schede    annamiedlarz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
kluczowe terminy i pojęcia
inizia ad imparare
key terms nad concepts
coś do przemyślenia
inizia ad imparare
something to think about
przypuszczać
inizia ad imparare
to presume
przypuszczać, sb. nie żyje
inizia ad imparare
to presume sb. to be dead
być gotowym do
inizia ad imparare
be ready to
bylibyśmy na to gotowi
inizia ad imparare
we would be ready for
bitwa
inizia ad imparare
battle
bitwa w obliczu kryzysu
inizia ad imparare
battle if confronted with a great crisis
ogromny / wielki
inizia ad imparare
great
skonfrontować sth
inizia ad imparare
confront sth
skonfrontować się z
inizia ad imparare
confronte with
budować
inizia ad imparare
build - built - built
w odległości krótkiego spaceru
inizia ad imparare
within walking distance
kryzys, który coś w nas buduje
inizia ad imparare
crisis that builds something within us
to po prostu
inizia ad imparare
it simply
odsłonić
inizia ad imparare
reveal
z czego już jesteśmy stworzeni
inizia ad imparare
what we are made of already
podstawowy
inizia ad imparare
primary
Zasady
inizia ad imparare
principles
ubiegać się o
inizia ad imparare
apply for
zastosować
inizia ad imparare
apply
pomoc
inizia ad imparare
assistance
stosuje się do
inizia ad imparare
applied to
oba / obaj / obie / oboje
inizia ad imparare
both
mimo że / chociaż
inizia ad imparare
although
skupić się
inizia ad imparare
focus in
konkretny kurs
inizia ad imparare
particular course
sekcja
inizia ad imparare
section
mogło być
inizia ad imparare
may have been
pokryty
inizia ad imparare
covered
może się pokrywać z
inizia ad imparare
may have been covered in
poprzednio
inizia ad imparare
previously
przepraszać za coś
inizia ad imparare
apologize for something
powtórzenie
inizia ad imparare
repetion
gwarantować
inizia ad imparare
assure
materiał jest przejrzysty i kompletny
inizia ad imparare
material is clear and complete
podstawowe elementy
inizia ad imparare
the core elements
Podstawowym przedmiotem działalności spółki
inizia ad imparare
the core business of a company
podstawowy problem
inizia ad imparare
the core issue
pokrywać się
inizia ad imparare
cover
powiększenie
inizia ad imparare
enlarged
poniżej
inizia ad imparare
below
ocena i segregacja osób w kryzysie
inizia ad imparare
assessment and triage of people in crisis
ocenianie
inizia ad imparare
assessment
ocena stanu zdrowia rannych
inizia ad imparare
triage
umiejętności słuchania
inizia ad imparare
listening skills
znaki informacyjne
inizia ad imparare
informational signs
informacyjne procesy gropu
inizia ad imparare
informational gropu processes
interaktywny
inizia ad imparare
interactive
interaktywny proces grupowy
inizia ad imparare
interactive group process
Strategiczne położenie
inizia ad imparare
strategic position
planowanie strategiczne
inizia ad imparare
strategic planning
ocena incydentu
inizia ad imparare
incident assesment
zarządzanie operacyjne
inizia ad imparare
operations managment
motyw
inizia ad imparare
theme
cel
inizia ad imparare
target
rodzaje
inizia ad imparare
types
zespół
inizia ad imparare
team
Odporność
inizia ad imparare
resilance
odporność osobista i spoleczna
inizia ad imparare
personal and community resilience
odporność na
inizia ad imparare
resistance to
koncepcja odporności
inizia ad imparare
concept of resiliance
wyzdrowienie
inizia ad imparare
recovery
stres
inizia ad imparare
stress
zarządzanie stresem
inizia ad imparare
stresa managment
dziedzina zarządzania stresem związanym z incydentami krytycznymi
inizia ad imparare
field of critical incident stress management
dziedzina
inizia ad imparare
field of
Od samego początku
inizia ad imparare
from the very beginning
trwa
inizia ad imparare
continues
nadal jest
inizia ad imparare
continues to be
opierać się na
inizia ad imparare
base on
model odporności
inizia ad imparare
resilience model
mieć na celu
inizia ad imparare
aim at
budować odporność
inizia ad imparare
buiding resistance
narażenie na sth
inizia ad imparare
exposure to sth
wydarzenie
inizia ad imparare
event
koncentruje się na
inizia ad imparare
focused on
odbijanie się od stresu
inizia ad imparare
rebounding from stress
odbicie od
inizia ad imparare
rebound from
w tych przypadkach
inizia ad imparare
in those cases
dodatkowa opieka
inizia ad imparare
additional care
dodatkowe / dodatkowe
inizia ad imparare
additional/ extra
jednoznacznie
inizia ad imparare
uniguely
ustawiony na
inizia ad imparare
positioned to
W znalezieniu
inizia ad imparare
in finding
odpowiedni / odpowiednia
inizia ad imparare
appropriate
opór
inizia ad imparare
resistance
umiejętność robienia
inizia ad imparare
ability of making
cały
inizia ad imparare
entire
przeciwstawiać się
inizia ad imparare
resist
zaburzenia
inizia ad imparare
impairments
dysfunkcja
inizia ad imparare
dysfunction
szybki
inizia ad imparare
rapid
gwałtownie
inizia ad imparare
rapidly
odbić się
inizia ad imparare
rebound
odskoczyć od niebezpieczeństwa
inizia ad imparare
recoil from distress
wzrost / zwiększenie
inizia ad imparare
rise
wznieść się ponad
inizia ad imparare
rise above
przeciwności losu
inizia ad imparare
adversity, colamity

Devi essere accedere per pubblicare un commento.