CRIMEN I CASTIGO

 0    174 schede    anoolcia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
la ABSOLUCIÓN
inizia ad imparare
uniewinnienie
ABSOLVER
inizia ad imparare
uniewinnić
el ACCIDENTE LABORAL
inizia ad imparare
wypadek przy pracy
ACORDAR
inizia ad imparare
postanowić (sąd)
el ACOSO LABORAL
inizia ad imparare
mobbing
la ACUSACIÓN PARTICULAR
inizia ad imparare
oskarżenie posiłkowe
ACUSADO DE
inizia ad imparare
oskarżony o
el ACUSADO
inizia ad imparare
oskarżony
el AGENTE DE POLICÍA
inizia ad imparare
funkcjonariusz policji
el ALBARÁN EXTENDIDO
inizia ad imparare
wystawiona faktura
el ALLEGADO
inizia ad imparare
wspólnik
el ÁNIMO DE LUCRO
inizia ad imparare
chęć zysku
ARCHIVAR/SOBRESEER
inizia ad imparare
umorzyć
el ARRESTADO
inizia ad imparare
aresztowany, zatrzymany
el ASESORAMIENTO
inizia ad imparare
doradztwo
la AUDIENCIA DE LAS PARTES
inizia ad imparare
wysłuchanie stron
la AUDIENCIA PROVINCIAL
inizia ad imparare
sąd okręgowy, sąd drugiej instancji
el AUTO (DEL JUZGADO)
inizia ad imparare
orzeczenie
los BILLETES DE CURSO LEGAL
inizia ad imparare
banknoty w legalnym obrocie
el BLANQUEO DE CAPITALES
inizia ad imparare
pranie pieniędzy
el CALABOZO
inizia ad imparare
areszt
el CARGO
inizia ad imparare
zarzut
la CAUSA INMEDIATA
inizia ad imparare
bezpośrednia przyczyna
CELEBRARSE UN JUICIO
inizia ad imparare
odbywać się (o rozprawie)
la CITACIÓN
inizia ad imparare
wezwanie do sądu
CITAR
inizia ad imparare
wezwać do sadu
el CLUB DE ALTERNE
inizia ad imparare
agencja towarzyska
los COMPONENTES DEL TRIBUNAL SUPREMO
inizia ad imparare
skład sędziowski sądu najwyższego
CONCEDER UNA LICENCIA
inizia ad imparare
przyznać pozwolenie
CONCURRENTE
inizia ad imparare
zbieżny
CONDENAR
inizia ad imparare
skazać
DAR DE ALTA/DARSE DE ALTA
inizia ad imparare
zapisać/ zarejestrować/ zapisać się/ zarejestrować się
DAR DE BAJA/DARSE DE BAJA
inizia ad imparare
wypisać/ wypisać się
DAR EL ALTA EN UN HOSPITAL/SER DADO DE ALTA EN UN HOSPITAL
inizia ad imparare
być wypisanym ze szpitala
DAR EL ALTO
inizia ad imparare
stop (policía me dio el alto)
la DECLARACIÓN JUDICIAL
inizia ad imparare
zeznanie przed sądem
el DECOMISO
inizia ad imparare
zabezpieczenie, zajęcie, konfiskata
DECRETAR SECRETO SUMARIAL
inizia ad imparare
objąć śledztwo tajemnicą
DEJAR EN LIBERTAD CON CARGOS
inizia ad imparare
wypuścić na wolność z podtrzymaniem zarzutów
DELIBERACIÓN
inizia ad imparare
rozpoznanie (przez sąd), tmb. ver, examinar
el DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL
inizia ad imparare
przestępstwo przeciwko własności intelektualnej
el DELITO
inizia ad imparare
przestępstwo
el DENUNCIADO
inizia ad imparare
podmiot oskarżenia, skarżący, jedna ze stron, powód pozwany
DENUNCIAR
inizia ad imparare
donieść, złożyć skargę
DERIVADO DE
inizia ad imparare
wynikający z
DESAROLLAR un PROYECTO
inizia ad imparare
opracować projekt
DESAROLLAR una ACTIVIDAD
inizia ad imparare
prowadzić działalność
DETENER
inizia ad imparare
zatrzymać
DICHO
inizia ad imparare
wspomniany
DICTAR SENTENCIA
inizia ad imparare
wydać wyrok
la DILIGENCIA
inizia ad imparare
czynność
la DILIGENCIA INICIAL
inizia ad imparare
czynność wstępna
DISPONER DE
inizia ad imparare
dysponować czymś
el DOLO
inizia ad imparare
zamiar
EFECTUAR UNA RESERVA
inizia ad imparare
w ramach
el FAVORECIMIENTO
inizia ad imparare
sprzyjanie
la EMPRESA TAPADERA/INSTRUMENTAL
inizia ad imparare
firma krzak, przykrywka
EN CONCURSO CON
inizia ad imparare
w zbiegu z
EN CONEXIÓN CON
inizia ad imparare
w związku, w zbiegu z
EN CURSO
inizia ad imparare
w toku
EN EL ÁMBITO DE LA LEY
inizia ad imparare
w świetle prawa
EN MARCO DE
inizia ad imparare
w ramach
EN MATERIA DE/ EN EL ÁMBITO
inizia ad imparare
w zakresie
el ENCAUSADO
inizia ad imparare
oskarżony
ENCUBRIR
inizia ad imparare
ukrywać (przestępstwo), zataić
el ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
inizia ad imparare
nieleglane wzbogacenie się
el ESCRITO DE ACUSACIÓN
inizia ad imparare
akt oskarżenia
ESTABLECER
inizia ad imparare
stanowić
ESTAR AMPARADO POR EL DERECHO
inizia ad imparare
chroniony prawem
ESTAR FICHADO
inizia ad imparare
być karanym
ESTAR FICHADO
inizia ad imparare
być notowanym
EXAMINAR/ VER
inizia ad imparare
sprawa została rozpoznana
las FACTURAS ENGORDADAS
inizia ad imparare
zawyżone faktury
el FALLECIMIENTO
inizia ad imparare
zgon
el FALLO
inizia ad imparare
orzeczenie
la FALTA
inizia ad imparare
wykroczenie
el FISCAL
inizia ad imparare
prokurator
la FISCALÍA
inizia ad imparare
prokuratura
FRUSTRAR
inizia ad imparare
udaremnić
HACER LAS VECES
inizia ad imparare
robić za
el HECHO/ACTO DELICTIVO
inizia ad imparare
czyn przestępczy
los HECHOS DE LA SENTENCIA
inizia ad imparare
uzasadnienie wyroku
el HOMBRE DE PAJA
inizia ad imparare
człowiek słup
el HOMICIDIO IMPRUDENTE
inizia ad imparare
nieumyślne spowodowanie śmierci
el IMPUTADO
inizia ad imparare
obwiniony
IMPUTAR
inizia ad imparare
zarzucać
INCOAR un PROCEDIMIENTO ABREVIADO
inizia ad imparare
wszcząć postępowanie skrócone
INCOAR UNA INSTRUCCIÓN/INVESTIGACIÓN
inizia ad imparare
wszcząć śledztwo
INCUMPLIR ALGO
inizia ad imparare
nie dotrzymać/ naruszyć coś
la INDEMINIZACIÓN
inizia ad imparare
odszkodowanie
la INFRACCIÓN
inizia ad imparare
naruszenie
el INSTRUCTOR
inizia ad imparare
prowadzący śledztwo
INSTRUIR SUMARIO
inizia ad imparare
prowadzić śledztwo
INTERPONER/FORMULAR una demanda
inizia ad imparare
złożyć pozew/ wnieść powództwo
INTERVENIR
inizia ad imparare
zabezpieczyć, zająć
la INVESTIGACIÓN
inizia ad imparare
dochodzenie
el JUEZ DE LO PENAL
inizia ad imparare
sędzia karny
el JUEZ PONENTE
inizia ad imparare
sędzia sprawoznawca
el JUEZ PRESIDENTE
inizia ad imparare
przewodniczący składu sędziowskiego
el JUEZ PRESIDENTE
inizia ad imparare
sędzia przewodniczący
el JUICIO
inizia ad imparare
proces, rozprawa
el JUZGADO TOGADO MILITAR
inizia ad imparare
sąd wojskowy
el LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER
inizia ad imparare
(oględziny zwłok i ich) usunięcie zwłok
la LEY
inizia ad imparare
ustawa, prawo
la LOCALIDAD
inizia ad imparare
miejscowość
los GRUPOS INVESTIGADOS
inizia ad imparare
grupy objęte śledztwem
el MAGISTRADO
inizia ad imparare
sędzia (w sądzie okręgowym)
la MALVERSACIÓN
inizia ad imparare
sprzeniewierzenie
las MEDIDAS DE PREVENCIÓN
inizia ad imparare
środki zapobiegawcze
la MERCANTIL DE MILTISERVICIOS
inizia ad imparare
przedsiębiorstwo wielobranżowe
la MERCANTIL
inizia ad imparare
spółka
el MINISTERIO PÚBLICO
inizia ad imparare
prokuratura
la MULTA
inizia ad imparare
grzywna
la NECESIDAD INMEDIATA
inizia ad imparare
podstawowa potrzeba
la NORMATIVA
inizia ad imparare
przepisy
el OCUPANTE
inizia ad imparare
pasażer
la ORDEN DE REGISTRO
inizia ad imparare
nakaz rewizji, przeszukania
la ORDEN
inizia ad imparare
nakaz
ORDENAR EL REGISTRO
inizia ad imparare
nakazać przeszukanie
el PERJUICIO OCASIONADO
inizia ad imparare
doznany uszczerbek
el PERMISO DE TRABAJO
inizia ad imparare
pozwolenie na pracę
las PERSONAS RELACIONADAS
inizia ad imparare
powiązane osoby
la PESQUISA
inizia ad imparare
śledztwo
POR ATESTADO
inizia ad imparare
na wniosek
PRACTICAR DILIGENCIAS COMPLEMENTARIAS
inizia ad imparare
przeprowadzać dodatkowe czynności
PRACTICAR DILIGENCIAS
inizia ad imparare
prowadzić czynności
PRESENTAR DENUNCIA
inizia ad imparare
złożyć skargę, doniesienie
el PRESENTE PROCEDIMIENTO
inizia ad imparare
niniejsze postępowanie
el PRESENTE/ la PRESENTE...
inizia ad imparare
niniejszy/A
PRESTAR SERVICIOS
inizia ad imparare
świadczyć usługi
la PRESUNCIÓN
inizia ad imparare
domniemanie
las PRESUNTAS IRREGULARIDADES
inizia ad imparare
domniemane nieprawidłowości
el PRESUNTO DELINCUENTE
inizia ad imparare
domniemany przestępca
PRESUNTO/SUPUESTO
inizia ad imparare
domniemany
la PREVENCIÓN DE RIESGOS
inizia ad imparare
zapobieganie wypadkom
la PRIVACIÓN DE LIBERTAD
inizia ad imparare
pozbawienie wolności
PROCEDER A LA DETENCIÓN
inizia ad imparare
przystąpić do zatrzymania
PROCEDER A
inizia ad imparare
przystąpić do
PROCESADO
inizia ad imparare
podsądny
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES
inizia ad imparare
pełnomocnik procesowy
PROMULGAR
inizia ad imparare
uchwalić
PROSCRITO
inizia ad imparare
przedawniony
el PROXENETA
inizia ad imparare
stręczyciel
RECOBRAR LA LIBERTAD
inizia ad imparare
odzyskać wolność
RECURRIR
inizia ad imparare
odwołać się od
RECURSO DE CASACIÓN
inizia ad imparare
skarga kasacyjna
el REGLAMENTO
inizia ad imparare
regulamin
REMITIR
inizia ad imparare
przekazać akta sprawy, przekazać do rozpoznania
el REO DE MUERTE
inizia ad imparare
skazany na śmierć
el REO
inizia ad imparare
skazany, osadzony w więzieniu,
el REPRESENTANTE LEGAL
inizia ad imparare
przedstawiciel/ prokurent
la RESOLUCIÓN
inizia ad imparare
postanowienie
la SALA DE LO CIVIL/ PENAL
inizia ad imparare
wydział cywilny/ karny
la SALA SEGUNDA
inizia ad imparare
druga izba, wydział
la SANCIÓN PENAL
inizia ad imparare
sankcja karna, kara
SEGÚN COSTA en LAS ACTUACIONES
inizia ad imparare
w toku przeprowadzonych czynności
SENTENCIA
inizia ad imparare
wyrok
SER CONSTITUTIVO DE
inizia ad imparare
nosić znamiona
SERÁ EFECTIVO
inizia ad imparare
zostanie dokonane, wejdzie w życie
el SINIESTRO
inizia ad imparare
szkoda, zdarzenie
SITO EN
inizia ad imparare
usytuowany
el SOCIO
inizia ad imparare
wspólnik
SOSTENER
inizia ad imparare
utrzymywać
la SUCURSAL
inizia ad imparare
oddział
SUFRIR DAÑOS
inizia ad imparare
ponieść szkody
el SUMARIO
inizia ad imparare
śledztwo
la TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS
inizia ad imparare
nielegalne posiadanie broni
TENER ANTECEDENTES (PENALES)
inizia ad imparare
być karanym / być notowanym
el TESTAFERRO
inizia ad imparare
figurant
la TRAMA
inizia ad imparare
afera
la TRAMA DELINCUENCIAL
inizia ad imparare
afera przestępcza
la TRATA DE BLANCAS
inizia ad imparare
handel żywym towarem
el TURISMO
inizia ad imparare
samochód osobowy
la VISTA/VISTA ORAL
inizia ad imparare
rozprawa

Devi essere accedere per pubblicare un commento.