classroom language - trudniejsze

 0    115 schede    guest2624693
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przenieś swoje biurka na grupy po cztery osoby.
inizia ad imparare
move your desks into groups of four people.
odwróćcie swoje biurka.
inizia ad imparare
turn your desks around.
kształt podkowy
inizia ad imparare
horsesshoe shape
ustaw rząd biurek naprzeciwko siebie.
inizia ad imparare
make a line of desks facing each other.
Chcę, żebyście stworzyli grupy.
inizia ad imparare
I want you to form groups.
z grup trzyosobowych.
inizia ad imparare
from groups of three.
Oto kilka zadań, nad którymi możesz pracować w czteroosobowych grupach.
inizia ad imparare
here are some tasks for you to work on in groups of four.
w tej grupie jest zbyt wielu.
inizia ad imparare
there are too many in this group.
czy możesz dołączyć do drugiej grupy?
inizia ad imparare
can you join the other group?
tylko trzy osoby w każdej grupie
inizia ad imparare
only three people in each group
Poprosiłem o cztery osoby do grupy.
inizia ad imparare
I asked for four people to a group.
każdy pracuje indywidualnie
inizia ad imparare
everybody work individually
pracujcie sami
inizia ad imparare
work by yourselves
pracować niezależnie
inizia ad imparare
work independently
poproś sąsiada o pomoc
inizia ad imparare
ask your neighbour for help
wspólnie pracujcie nad tym zadaniem
inizia ad imparare
work on that task together
zapytaj kogoś innego
inizia ad imparare
interview someone else
zapytaj innych w klasie
inizia ad imparare
ask others in the class
wstań i znajdź innego partnera
inizia ad imparare
stand up and find another partner
skończyłeś?
inizia ad imparare
have you finished?
zrób następną czynność
inizia ad imparare
do the next activity
przejdź do następnej czynności
inizia ad imparare
move on to the next activity
wyjdź i napisz to na tablicy
inizia ad imparare
come out and write it on the board
posłuchaj proszę taśmy
inizia ad imparare
listen to the tape please
dokończ tę piosenkę w domu
inizia ad imparare
finish off this song at home
Chcę, żebyście wszyscy do niego dołączyli
inizia ad imparare
I want you all to join it
czy mógłbyś spróbować następnego?
inizia ad imparare
could you try the next one
Chciałbym, żebyś to zapisał
inizia ad imparare
I would like you to write this down
czy mógłbyś włączyć światła?
inizia ad imparare
would you mind switching the lights on?
to może być pomysł, aby zostawić to do następnego razu.
inizia ad imparare
it might be an idea to leave this till next time.
jaki temat reportuje wasza grupa?
inizia ad imparare
which topic will you group report on?
chcesz odpowiedzieć na pytanie 3?
inizia ad imparare
do you want to answer question 3?
przede wszystkim
inizia ad imparare
first of all
teraz przejdziemy do następnego ćwiczenia
inizia ad imparare
now we will go on to the next exercise
ostatnią rzeczą na dzisiaj
inizia ad imparare
for the last thing today
czyja kolej na czytanie?
inizia ad imparare
whose turn is it to read?
na jakim jesteś pytaniu?
inizia ad imparare
which question are you on?
kto jeszcze nie odpowiedział?
inizia ad imparare
who hasn't answered yet?
pozwól mi wyjaśnić, co chcę, żebyś teraz zrobił
inizia ad imparare
let me explain what I want you to do next
ideą tego ćwiczenia jest abyś
inizia ad imparare
the idea of this exercise is for you to
Twój czas się skończył
inizia ad imparare
your time is up
skończ to za 20 do jedenastej
inizia ad imparare
finish this by twenty to eleven
zostaw to teraz w spokoju
inizia ad imparare
leave that alone now
jaki był dom?
inizia ad imparare
what was the house like?
jak możesz powiedzieć?
inizia ad imparare
how can you tell?
co po hiszpańsku znaczy lalka?
inizia ad imparare
what's the Spanish for doll?
wyjaśnij to swoimi słowami
inizia ad imparare
explain it in your on words
jest pisane przez duże „j”
inizia ad imparare
it's spelled with a capital 'j'
Uzupełnij brakujące słowa.
inizia ad imparare
fill in the missing words.
czy ktoś może poprawić to zdanie?
inizia ad imparare
can anybody correct this sentence?
Zaznacz właściwą alternatywę
inizia ad imparare
Mark the right alternative
zazwyczaj
inizia ad imparare
typically
kościół powstał w ubiegłym wieku
inizia ad imparare
the church was started in the last century
w tle widać
inizia ad imparare
in the background you can see
kiedy jesteśmy na tym temacie
inizia ad imparare
while we are on the subject
jak już powiedziałem
inizia ad imparare
as i said either
pozwól mi podsumować
inizia ad imparare
let me sum up
to naprawdę bardzo miłe z twojej strony
inizia ad imparare
that really is very kind of you
Byłem trochę rozczarowany twoimi staraniami
inizia ad imparare
I was a bit disappointed with your efforts
witaj teraz
inizia ad imparare
cheerio now
Boże błogosław
inizia ad imparare
God bless
cudowny
inizia ad imparare
marvellous
wspaniały
inizia ad imparare
magnificent
wspaniały
inizia ad imparare
terrific
w porządku
inizia ad imparare
jolly good
świetne rzeczy
inizia ad imparare
great stuff
całkiem dobrze
inizia ad imparare
quite right
to zależy
inizia ad imparare
it depends
w pewnym sensie, być może
inizia ad imparare
in a way, perhaps
w pewnym sensie tak
inizia ad imparare
sort of, yes
tak już lepiej
inizia ad imparare
that's more like it
bardzo się poprawiłeś
inizia ad imparare
you have improved a lot
nie możesz powiedzieć, że się boję
inizia ad imparare
you can't say that I'm afraid
nie możesz użyć tego słowa tutaj
inizia ad imparare
you can't use that word here
dobra próba, ale nie do końca w porządku
inizia ad imparare
good try but not quite right
to już prawie
inizia ad imparare
that's almost it
jesteś w połowie drogi
inizia ad imparare
you are halfway there
prawie to masz
inizia ad imparare
you have almost got it
jesteś na właściwej linii
inizia ad imparare
you are on the right lines
nie ma potrzeby się spieszyć
inizia ad imparare
there is no need to rush
nie ma pośpiechu
inizia ad imparare
there is no hurry
mamy mnóstwo czasu
inizia ad imparare
we have plenty of time
spróbuj
inizia ad imparare
have a go
nie ma nic złego w twojej odpowiedzi
inizia ad imparare
there is nothing wrong with your answer
to, co powiedziałeś, było doskonale w porządku
inizia ad imparare
what you said was perfectly all right
nie popełniłeś ani jednego błędu
inizia ad imparare
you didn't make a single mistake
o to właśnie chodzi
inizia ad imparare
that's exactly the point
właśnie tego szukałem
inizia ad imparare
that's just what I was looking for
nie martw się o swoją wymową
inizia ad imparare
don't worry about your pronuncitation
nie martw się o swoją pisownię
inizia ad imparare
don't worry about your spelling
nie martw się, to się poprawi
inizia ad imparare
don't worry it will improve
chcesz wskazówkę/podpowiedź?
inizia ad imparare
do you want a clue/ hint?
dobrze się komunikujesz
inizia ad imparare
you are communicating well
mówisz bardzo płynnie
inizia ad imparare
you speak very fluently
musisz zrobić duże postępy
inizia ad imparare
you have to make a lot of progress
będziesz musiał poświęcić trochę czasu na ćwiczenie tego
inizia ad imparare
you will have to spend some time practising this
cały czas jesteś w tym coraz lepszy
inizia ad imparare
you're getting better at it all the time
poprawiłeś się bez końca
inizia ad imparare
you have improve no end
potrzebujesz więcej praktyki z tymi słowami
inizia ad imparare
you need more practice with these words
czy ktoś może wziąć ten odtwarzacz CD i podłączyć go?
inizia ad imparare
can someone take this CD player and plug it in?
czy ktoś może mi otworzyć drzwi?
inizia ad imparare
can someone hold the door open for me?
po prostu pozwól, że położę tutaj moje rzeczy i zaczniemy
inizia ad imparare
just let me put my things down here and we will get started
wejdź po cichu i usiądź proszę
inizia ad imparare
file in quietly and take a seat please
czy możesz usiąść w innym miejscu niż w zeszłym tygodniu?
inizia ad imparare
can you sit somewhere different from last week?
czy możesz usiąść z przodu?
inizia ad imparare
can you sit near the front?
proszę odłożyć pracę domową na tacę, kiedy wejdziesz
inizia ad imparare
please put your homework into the tray as you come in
proszę połóż cię z powrotem na kołki
inizia ad imparare
please put you back on your pegs
w twoich szafkach
inizia ad imparare
in your lockers
Na dywanie
inizia ad imparare
On the rug
w kąciku opowieści
inizia ad imparare
in the story corner
weź fiszki, gdy wchodzisz, są na pierwszą grę
inizia ad imparare
take flashcard as you come in, they are for the first game
ułożone w kolejności wiekowej / alfabetycznej
inizia ad imparare
lined up in order of age/ alphabetical order
czy ostatnia osoba może zamknąć drzwi?
inizia ad imparare
can the last person in close the door?
początkowe zagadnienie
inizia ad imparare
entrance drill
ustaw się pod ścianą, a potem możesz wejść
inizia ad imparare
line up against the wall and then you can come in

Devi essere accedere per pubblicare un commento.