Basic Flight Maneuvers

 0    126 schede    barlomiejboniecki
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przedodlotowa
inizia ad imparare
preflight
kontrola wstępna
inizia ad imparare
preflight check
upewnić się
inizia ad imparare
ensure
you must ensure the helicopter is
zdatność do lotu
inizia ad imparare
airworth
warty
inizia ad imparare
worth
sprawdzając go
inizia ad imparare
by inspecting it
albo/ też nie
inizia ad imparare
either
pilot dowódca
inizia ad imparare
pilot in comand
odpowiedzialność
inizia ad imparare
responsibility
godny stan
inizia ad imparare
worthy condition
w przygotowaniu do lotu
inizia ad imparare
in preparation for flight
lista kontrolna
inizia ad imparare
checklist
pozycja w spisie
inizia ad imparare
item
the item in checklist
przeoczony
inizia ad imparare
overlooked
inspekcja wewnętrzna
inizia ad imparare
inside inspection
inspekcja zewnętrzna
inizia ad imparare
outside inspection
są sprawdzone
inizia ad imparare
are checked
może wymagać uwagi
inizia ad imparare
might need attention
załączenie wirnika
inizia ad imparare
rotor engagement
uruchomienie silnika
inizia ad imparare
engin start
sprawdzenie systemów na ziemi
inizia ad imparare
systems ground check
upewniać się
inizia ad imparare
make sure
strefa/area
inizia ad imparare
the area
jest wolny od personelu
inizia ad imparare
is clear of personnel
make ensure the area near the heoicopter is clear of personnel
wyposażenie
inizia ad imparare
equipment
ustalone parametry
inizia ad imparare
establisched parameters
zasługują na szczególną ostrożność
inizia ad imparare
deserve special caution
zachować szczególną ostrożność
inizia ad imparare
exercise extreme care
hangar
inizia ad imparare
hangar
przeszkoda
inizia ad imparare
obstruction
końcówki łopat wirnika
inizia ad imparare
rotor blade tips
trudne do osądzenia
inizia ad imparare
difficult to judge
the distance between rotor blade tips and obstructions is very difficult tu judge.
dużo miejsca
inizia ad imparare
plenty of room
plenty of room for tail rotor clerance
spojrzeć na
inizia ad imparare
glance at
obejrzyj się przez ramię
inizia ad imparare
glance over your schoulder
względy bezpieczeństwa
inizia ad imparare
safety consideration
generuje
inizia ad imparare
generates
the trust a helicopter generates
zdolny do
inizia ad imparare
capable of
dmuchanie
inizia ad imparare
blowing
dmuchanie piasku
inizia ad imparare
blowing sand
dmuchanie kurzu
inizia ad imparare
blowing dust
przy dużych prędkościach
inizia ad imparare
at high velocities
znaczna odległość
inizia ad imparare
significant distance
powodując obrażenia
inizia ad imparare
causing injury
uszkodzenia budynków
inizia ad imparare
demage to buildings
luźny śnieg
inizia ad imparare
loose snow
zmniejszyć widoczność
inizia ad imparare
reduce visibilit
gruzy, odłamki
inizia ad imparare
debris
szczątki/ gruzy /odłamki unoszące się w powietrzu
inizia ad imparare
airborne debris
połknięty
inizia ad imparare
ingested
wchłonięty do silnika
inizia ad imparare
ingested into the engine
uderzony przez łopaty wirnika głównego
inizia ad imparare
struck by the main rotor blades
bezpieczeństwa w helikopterze i wokół niego
inizia ad imparare
safety in and around helicopter
bezpieczeństwo
inizia ad imparare
safety
wystąpiły
inizia ad imparare
have occured
czy zostali poinformowani
inizia ad imparare
had they been informed
właściwie poinformowany pasażer
inizia ad imparare
properly briefed passenger
zagrożony
inizia ad imparare
endangered
pasażerowie są rozsadzani
inizia ad imparare
passengers are boarded
wykonalny
inizia ad imparare
practicable
rozległa i wyjątkowa
inizia ad imparare
vast and unique
możliwości
inizia ad imparare
capabilities
powiązany
inizia ad imparare
associated
możliwe zagrożenia
inizia ad imparare
possible hazards
poinstruowany jako
inizia ad imparare
instructed as
wypełniać je(obowiązki)
inizia ad imparare
fulfiling them
personelu obsługującego samoloty
inizia ad imparare
aircraft servicing personnel
zatrzymać pasażerów
inizia ad imparare
keep passengers
briefować pasażerów
inizia ad imparare
brief passengers
odpowiednia klasa paliwa
inizia ad imparare
proper grade of fuel
klasa
inizia ad imparare
grade
dodatki
inizia ad imparare
additives
pozostać za sterami lotu
inizia ad imparare
remain at the flight controls
musi być zabronione
inizia ad imparare
must be prohibitet
siatka Towarowa
inizia ad imparare
cargo net
siatka
inizia ad imparare
a net
załadować paletę
inizia ad imparare
load pallet
Podmuch wiatru
inizia ad imparare
gust of wind
zdarzenie
inizia ad imparare
occurrence
łopata wirnika uderzająca w belkę ogonową
inizia ad imparare
rotor blade striking the tail boom
silnik pracuje
inizia ad imparare
engin is runing
obracają się wirniki
inizia ad imparare
rotors are turning
wirnik główny się obraca
inizia ad imparare
main rotor is turning
pionowy start
inizia ad imparare
vertical take off
wystartować do zawisu
inizia ad imparare
take off to a hover
manewr
inizia ad imparare
maneuver
wysokość zawisu
inizia ad imparare
hovering altitude
skieruj helikopter pod wiatr
inizia ad imparare
head the helicopter into the wind
płozy
inizia ad imparare
skids
został osiągnięty
inizia ad imparare
is reached
when the altitude is reached
przesunąć na bok
inizia ad imparare
drift to on side
bez ruchu
inizia ad imparare
motionless
punkt odniesienia
inizia ad imparare
referense point
stała wysokość
inizia ad imparare
constant altitiude
stały kurs
inizia ad imparare
constant heading
większość
inizia ad imparare
majority
mniejszość
inizia ad imparare
minority
zastosować
inizia ad imparare
apply
przewidywać
inizia ad imparare
to predict
pozorny
inizia ad imparare
apparent
będzie działać
inizia ad imparare
will perform
działać
inizia ad imparare
perform
osiągi
inizia ad imparare
performance
technika
inizia ad imparare
the technique
techniki
inizia ad imparare
techniques
być świadomym
inizia ad imparare
be made aware
obowiązek
inizia ad imparare
duty
obowiązki
inizia ad imparare
duties
szczególne obowiązki
inizia ad imparare
spcific duties
wypełnianie obowiązków
inizia ad imparare
fulfillig the duties
wystąpić
inizia ad imparare
occurace
odebrać ładunek
inizia ad imparare
pick up a load
dołączyć ładunek
inizia ad imparare
attach a load
większy niż
inizia ad imparare
greater then
może przenosić
inizia ad imparare
can handle
stok
inizia ad imparare
slope
ruch boczny
inizia ad imparare
lateral movment
ruch wzdłużny
inizia ad imparare
longitudial movment
Umieść
place the cyclic in the neutral position.
inizia ad imparare
place the
całkowicie w dół
inizia ad imparare
full down position
wzrost / przyrost
increase the throttle
inizia ad imparare
increase
podnieść
raise the collective.
inizia ad imparare
raise
sprawdź instrumenty silnika
inizia ad imparare
check the engin instruments
moc potrzebna do zawisu
inizia ad imparare
the power required to hover
wysoki stopień koncentracji
inizia ad imparare
high degree of concentration
drobne poprawki koordynacyjne.
inizia ad imparare
small smoth coordination corrections.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.