5 Unit z Angielskiego

 0    199 schede    oskar prozner
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dzwonek
inizia ad imparare
bell
ambitny, lubiący współzawodnictwo
inizia ad imparare
competitive
ciekawy
inizia ad imparare
curious
zaangażowany
inizia ad imparare
dedicated
zdeterminowany
inizia ad imparare
determined
chętny do nauki
inizia ad imparare
eager to learn
mieć (niemiłą) niespodziankę
inizia ad imparare
get a (nasty) surprise
mieć motyle w brzuchu
inizia ad imparare
get butterflies in your stomach
mieć coś dobrze zrobione (w teście)
inizia ad imparare
get sth right
utalentowany
inizia ad imparare
gifted
pracowity
inizia ad imparare
hard-working
pomysłowy
inizia ad imparare
inventive
położyć się
inizia ad imparare
lie down
dojrzały
inizia ad imparare
mature
zbyt pewny siebie
inizia ad imparare
overconfident
odpowiedzialny
inizia ad imparare
responsible
rozsądny
inizia ad imparare
sensible
bystry, inteligentny
inizia ad imparare
sharp
odwrócić (o kartce)
inizia ad imparare
turn over
nieobecny (na lekcjach)
inizia ad imparare
absent from sth
algebra
inizia ad imparare
algebra
atmosfera
inizia ad imparare
atmosphere
nadrobić (np. zaległości)
inizia ad imparare
catch up on
pojawić się
inizia ad imparare
come up
wymyślić, wpaść na pomysł
inizia ad imparare
come up with
opóźniać, odwlekać
inizia ad imparare
delay
wpaść do
inizia ad imparare
drop in to sth
porzucić szkołę
inizia ad imparare
drop out of school
narobić sobie zaległości
inizia ad imparare
fall behind
zabrać się do czegoś
inizia ad imparare
get down to sth
przeglądać, przeanalizować, przerabiać (materiał)
inizia ad imparare
go over sth
oddawać (np. pracę nauczycielowi)
inizia ad imparare
hand in
nadążać za kimś / utrzymywać ten sam poziom, nadążać za czymś / być na bieżąco z czymś
inizia ad imparare
keep up with sb / sth
nauczyć się czegoś, podłapać
inizia ad imparare
pick up
stosy, sterty czegoś
inizia ad imparare
piles of sth
wziąć się w garść, wziąć się do pracy
inizia ad imparare
pull your socks up
odkładać na później
inizia ad imparare
put off
przygotować prezentację
inizia ad imparare
put together a presentation
badać (jakiś temat), wyszukiwać informacje
inizia ad imparare
research
spotkanie w celu wspólnej nauki
inizia ad imparare
study session
otoczenie
inizia ad imparare
surroundings
nieograniczony
inizia ad imparare
unlimited
pracownicy naukowi uczelni
inizia ad imparare
academic staff
kampus
inizia ad imparare
campus
bezczelny zuchwały
inizia ad imparare
cheeky
dzień otwarty
inizia ad imparare
open day
obiekty sportowe
inizia ad imparare
sports facilities
wykład, prezentacja na temat
inizia ad imparare
subject talk
student studiów licencjackich
inizia ad imparare
undergraduate
mowa powitalna
inizia ad imparare
welcome speech
potoczny (hiszpański)
inizia ad imparare
conversational (Spanish)
rozwijać swoje umiejętności
inizia ad imparare
develop your skills
osoba szybko i łatwo ucząca się
inizia ad imparare
fast learner
trudno (komuś) coś zrobić
inizia ad imparare
find it difficult to do sth
pismo odręczne
inizia ad imparare
handwriting
mieć łatwość nawiązywania kontaktów / dobrze posługiwać się językiem angielskim / mieć zdolności organizacyjne
inizia ad imparare
have good communication / English / organisational skills
nieistotny, niezwiązany z tematem
inizia ad imparare
irrelevant
uważnie zarządzać swoim czasem
inizia ad imparare
manage your time carefully
dotrzymywać terminów
inizia ad imparare
meet the deadlines
staranny, schludny
inizia ad imparare
neat
staż, praktyka zawodowa
inizia ad imparare
placement
praca domowa, zadanie domowe
inizia ad imparare
schoolwork
mający silną motywację wewnętrzną
inizia ad imparare
self-motivated
rozwiązać problem
inizia ad imparare
solve a problem
mocne i słabe strony
inizia ad imparare
strengths and weaknesses
pisać na komputerze
inizia ad imparare
type
umiejętność pisania na komputerze / komunikatywność / umiejętność wystąpień publicznych
inizia ad imparare
typing / communication / public speaking skills
chyba że, jeśli nie
inizia ad imparare
unless
terminarz tygodniowy
inizia ad imparare
weekly planner
potrafić pracować pod presją terminu / w zespole
inizia ad imparare
work well under pressure / in a team
klient
inizia ad imparare
client
dojeżdżać
inizia ad imparare
commute
kryzys
inizia ad imparare
crisis
datować się od / rozpocząć się w
inizia ad imparare
date from
termin
inizia ad imparare
deadline
pracodawca
inizia ad imparare
employer
niezależny, pracujący na własny rachunek
inizia ad imparare
freelance
częsty
inizia ad imparare
frequent
praca na pełen etat / praca na część etatu
inizia ad imparare
full-time / part-time job
rynek umów krótkoterminowych / ekonomia na żądanie
inizia ad imparare
gig economy
wynagrodzenie urlopowe
inizia ad imparare
holiday pay
niskie zarobki
inizia ad imparare
low wages
bez pracy, bezrobotny
inizia ad imparare
out of work
nadgodziny
inizia ad imparare
overtime
stała praca
inizia ad imparare
permanent job
niska płaca
inizia ad imparare
poor pay
zalety i wady
inizia ad imparare
pros and cons
samozatrudniony, prowadzący własną działalność gospodarczą
inizia ad imparare
self-employed
zmiana
inizia ad imparare
shift
źródło dochodu
inizia ad imparare
source of income
praca tymczasowa
inizia ad imparare
temporary job
tendencja, trend
inizia ad imparare
tendency
bezrobotny
inizia ad imparare
unemployed
niepłatny
inizia ad imparare
unpaid
różnorodność
inizia ad imparare
variety
pracować jako wolny strzelec, pracować na własny rachunek
inizia ad imparare
work freelance
umowa "zero godzin" (rodzaj umowy o pracę w Wlk. Brytanii)
inizia ad imparare
zero-hours contract
asystent administracyjny / asystentka administracyjna
inizia ad imparare
administrative assistant
rozwijać się
inizia ad imparare
advance
starzejąca się populacja
inizia ad imparare
aging population
zagrożony
inizia ad imparare
at risk
automatyzacja
inizia ad imparare
automation
kasjer bankowy
inizia ad imparare
bank teller
krok do przodu w karierze zawodowej
inizia ad imparare
career move
możliwości rozwoju kariery
inizia ad imparare
career opportunities
wykonywać zadanie
inizia ad imparare
carry out a task
ambitny, stanowiący wyzwanie
inizia ad imparare
challenging
opiekun / opiekunka do dziecka, pracownik przedszkolny
inizia ad imparare
childcare worker
twierdzić, utrzymywać
inizia ad imparare
claim
zbierać / przetwarzać dane
inizia ad imparare
collect / process data
powszechny, często spotykany
inizia ad imparare
common
detektyw danych
inizia ad imparare
data detective
dekada
inizia ad imparare
decade
określać
inizia ad imparare
define
popyt, zapotrzebowanie na coś / kogoś
inizia ad imparare
demand for sb / sth
zniszczyć, wyeliminować
inizia ad imparare
destroy
sprawny, wydajny
inizia ad imparare
efficient
artysta estradowy
inizia ad imparare
entertainer
zyskać, zdobywać
inizia ad imparare
gain
ogrodnik
inizia ad imparare
gardener
tworzyć miejsca pracy
inizia ad imparare
generate jobs
grafik komputerowy
inizia ad imparare
graphic designer
wysoka pensja
inizia ad imparare
high salary
spodziewać się zbyt wiele
inizia ad imparare
hold your breath
w niebezpieczeństwie, zagrożony
inizia ad imparare
in danger
w niedalekiej przyszłości
inizia ad imparare
in the near future
tożsamość
inizia ad imparare
identity
coraz bardziej, coraz częściej
inizia ad imparare
increasingly
rewolucja przemysłowa
inizia ad imparare
Industrial Revolution
wstrzykiwać coś do czegoś
inizia ad imparare
inject something into something
komunikować się z ludźmi, współpracować z ludźmi
inizia ad imparare
interact with people
polegać na
inizia ad imparare
involve
czas wolny
inizia ad imparare
leisure time
patrzeć na sprawy optymistycznie, dostrzegać jasną stronę
inizia ad imparare
look on the bright side
kierowca ciężarówki
inizia ad imparare
lorry driver
niewielkie umiejętności
inizia ad imparare
low skills
operator maszyny
inizia ad imparare
machine operator
masowe bezrobocie
inizia ad imparare
mass unemployment
nowe technologie
inizia ad imparare
new technologies
być w czymś słabym, nie sprawdzać się w czymś
inizia ad imparare
no good at sth
hydraulik
inizia ad imparare
plumber
złe warunki pracy
inizia ad imparare
poor working conditions
przewidywalny / nieprzewidywalny
inizia ad imparare
predictable / unpredictable
efektywny, wydajny
inizia ad imparare
productive
zaprogramować
inizia ad imparare
program
robić postępy, rozwijać się
inizia ad imparare
progress
monotonna powtarzalna praca
inizia ad imparare
repetitive job
raport
inizia ad imparare
report
robot służący
inizia ad imparare
robot servant
poczucie własnej wartości
inizia ad imparare
self-esteem
samoparkujący się samochód
inizia ad imparare
self-parking car
kasa samoobsługowa
inizia ad imparare
self-service checkout
życie towarzyskie
inizia ad imparare
social life
pracownik socjalny
inizia ad imparare
social worker
gwiazda sportu
inizia ad imparare
sports star
pozycja społeczna
inizia ad imparare
status
tłumacz techniczny
inizia ad imparare
technical translator
terapeuta
inizia ad imparare
therapist
w dużym stopniu
inizia ad imparare
to a large extent
szkolić się / uczyć się na kogoś
inizia ad imparare
train to be sb
przemiana
inizia ad imparare
transition
ultrainteligentny, nadzwyczajnie inteligentny
inizia ad imparare
ultra-intelligent
dobry stan zdrowia, dobre samopoczucie
inizia ad imparare
well-being
praca umysłowa / praca fizyczna
inizia ad imparare
white/blue collar job
pracownicy, siła robocza
inizia ad imparare
workforce
warunki pracy
inizia ad imparare
work conditions
tydzień roboczy
inizia ad imparare
working week
miejsce pracy
inizia ad imparare
workplace
przyjęcie (na uniwersytet)
inizia ad imparare
admission
rękodzieło artystyczne
inizia ad imparare
arts and crafts
w efekcie
inizia ad imparare
as a result
licencjat w dziedzinie pedagogiki
inizia ad imparare
Bachelor of Education
wybór ścieżki kariery
inizia ad imparare
career choice
zbierać śmieci
inizia ad imparare
collect litter
pewność siebie
inizia ad imparare
confidence
dyscyplina, zdyscyplinowanie
inizia ad imparare
discipline
zajmować się czymś zawodowo
inizia ad imparare
do something professionally
stać się w czymś dobrym
inizia ad imparare
get good at something
lekcja życia
inizia ad imparare
life lesson
długoterminowe ambicje, dążenia
inizia ad imparare
long-term ambitions
mówca motywacyjny
inizia ad imparare
motivational speaker
cierpliwość
inizia ad imparare
patience
okres
inizia ad imparare
period of time
list motywacyjny w związku z ubieganiem się o przyjęcie na studia w Wlk. Brytanii
inizia ad imparare
personal statement
przygotowanie
inizia ad imparare
preparation
edukacja podstawowa
inizia ad imparare
Primary Education
życie zawodowe
inizia ad imparare
professional life
cytat
inizia ad imparare
quote
adekwatne, istotne umiejętności / osiągnięcia / doświadczenie
inizia ad imparare
relevant skills / achievements / expierience
wymagać
inizia ad imparare
require
satysfakcjonujący
inizia ad imparare
rewarding, satisfying
prowadzić lekcję / drużynę
inizia ad imparare
run a classroom / a team
satysfakcja, zadowolenie
inizia ad imparare
satisfaction
sukces życiowy
inizia ad imparare
success story
podsumować, streścić
inizia ad imparare
summarise
nadzorować, pilnować
inizia ad imparare
supervise
myśleć strategicznie
inizia ad imparare
think strategically
wartość
inizia ad imparare
value
blisko z kimś współpracować
inizia ad imparare
work closely with sb

Devi essere accedere per pubblicare un commento.