5 Tedx talks Judy Sid Chris Benny Marianna Revision

 0    51 schede    jakubkoralewski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
pogodzić
inizia ad imparare
reconcile
pojednanie
inizia ad imparare
reconciliation
wyłączne prawa
inizia ad imparare
exclusive rights
Zdecydowana większość
inizia ad imparare
vast majority
była zawstydzona
inizia ad imparare
she was embarrassed
nie nadużywaj jego cierpliwości
inizia ad imparare
don't overuse his patience
podał kilka niejasnych wyjaśnień
inizia ad imparare
he gave some of vague explanations
Handel
inizia ad imparare
Commerce
element komercyjny
inizia ad imparare
commercial element
5/1native, 0,02% słów 2000/1000 000
inizia ad imparare
5/1 native, 0,02 % words 2000/1000 000
jeśli pokopiesz głębiej, możesz znaleźć coś interesującego
inizia ad imparare
if you dig deeper you may find something interesting
Wyjdźmy poza granice nauki
inizia ad imparare
let's go beyond the limits of science
to wywołało reakcję
inizia ad imparare
it's triggered the reaction
zachęty podatkowe
inizia ad imparare
tax incentives
oferujemy dogodne warunki
inizia ad imparare
we offer convenient conditions
istnieje między nami przepaść pokoleniowa
inizia ad imparare
there is a generation gap between us
ustanowienie prawa i porządku
inizia ad imparare
establish Law and Order
Książę z bajki
inizia ad imparare
Prince Charming
Wyjaśnij mi to
inizia ad imparare
explain it to me
rozmowy prysznicowe zadaj sobie pytanie i odpowiedz na nie sam
inizia ad imparare
shower conversations ask yourself a question and answer it yourself
Jestem pewien, że wygra
inizia ad imparare
I am confident she will win
to z powodu jej postawy
inizia ad imparare
it's because of her attitude
ona ma właściwe podejście
inizia ad imparare
she has the right approach
był zbyt powierzchowny
inizia ad imparare
he was too superficial
potrzebujemy dwóch różnych środków komunikacji
inizia ad imparare
we need two different means of communication
to tylko błędne koło, z którego nigdy się nie wydostaniemy
inizia ad imparare
it's just a vicious circle we will never get out of it
ma bardzo unikalne wrodzone cechy
inizia ad imparare
she has very unique inborn traits
przejrzyjmy listę
inizia ad imparare
let's go through the list
zawsze był bardzo dokładny w swojej pracy
inizia ad imparare
he was always very thorough in his work
strzał w dziesiątkę!
inizia ad imparare
bullseye!
1000 słów 95% 3000 słów 98%
inizia ad imparare
1000 words 95% 3000 words 98%
ma to wiele wspólnego z tobą
inizia ad imparare
it has a lot to do with you
ilu masz uczestników
inizia ad imparare
how many participants do you have
jak mierzyć sukces?
inizia ad imparare
how do you measure a success?
zorientuj się, bo nie powiem ci odpowiedzi
inizia ad imparare
figure it out as I won't tell you the answer
problem rozwiązany
inizia ad imparare
problem solved
standard, poziom odniesienia
inizia ad imparare
benchmark
zróbmy wyraźne rozróżnienie między tymi dwoma sprawami
inizia ad imparare
let's make a clear distinction between these two matters
cena brutto i cena netto
inizia ad imparare
gross price and net price
odpowiednie środki i niewystarczające środki
inizia ad imparare
adequate measures and inadequate measures
96% wszystkich rozmów w języku angielskim nie jest prowadzonych przez native speakerów
inizia ad imparare
96% of all conversations in English are not by native speakers
wszyscy spóźnili się, oprócz mnie
inizia ad imparare
everybody was late except me
zwinność
inizia ad imparare
agility
popchnij to do granicy
inizia ad imparare
push it to the Limit
wiewiórki są pięknymi zwierzętami
inizia ad imparare
squirrels are beautiful animals
obserwuj wzorce
inizia ad imparare
observe the patterns
jak opanować te narzędzia
inizia ad imparare
how to master these tools
skąd masz to prawo?
inizia ad imparare
how did you acquire this right?
tylko żartowałem
inizia ad imparare
just kidding
Nadprzyrodzony wymiar
inizia ad imparare
Supernatural dimension
Im więcej błędów popełnisz, tym szybciej się uczysz
inizia ad imparare
The more mistakes you make the faster you learn

Devi essere accedere per pubblicare un commento.