5 Conversations Your Sales and Marketing

 0    62 schede    agnieszkaszklarczyk
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
alignment
inizia ad imparare
wyrównanie
How strong is the alignment between your sales and marketing teams?
inizia ad imparare
Jak silne jest wyrównanie między zespołami sprzedaży i marketingu?
is essential in executing a more efficient sales process.
inizia ad imparare
jest niezbędny do przeprowadzenia bardziej wydajnego procesu sprzedaży.
Working closely with sales will help both teams effectively close leads and generate more customers.
inizia ad imparare
Ścisła współpraca ze sprzedażą pomoże obu zespołom skutecznie zamknąć potencjalnych klientów i zwiększyć liczbę klientów.
Creating an alignment between sales and marketing isn't easy, as communication isn't just a one way street, it goes both ways.
inizia ad imparare
Stworzenie połączenia między sprzedażą a marketingiem nie jest łatwe, ponieważ komunikacja nie jest tylko jednokierunkową ulicą, idzie w obie strony.
consistently
inizia ad imparare
konsekwentnie
to improve effectiveness?
inizia ad imparare
poprawić skuteczność?
should be setting goals and expectations
inizia ad imparare
powinno wyznaczać cele i oczekiwania
What kind of information should I be giving them?
inizia ad imparare
Jakie informacje powinienem im przekazać?
What should I be getting from them in return?
inizia ad imparare
Co powinienem od nich otrzymać?
we've uncovered five conversations to get your sales and marketing teams
inizia ad imparare
odkryliśmy pięć rozmów, aby zdobyć zespoły ds. sprzedaży i marketingu
turning these tips into actual results,
inizia ad imparare
zamieniając te wskazówki w rzeczywiste wyniki,
What the Overall Lead Quality Looks Like
inizia ad imparare
Jak wygląda ogólna jakość potencjalnych klientów
This is a conversation sales and marketing should frequently discuss.
inizia ad imparare
To rozmowa, o której sprzedaż i marketing powinni często rozmawiać.
You know how many leads your marketing efforts are obtaining,
inizia ad imparare
Wiesz, ile leadów zdobywają Twoje działania marketingowe,
the pinpoint the sources and content generating high and low quality leads.
inizia ad imparare
wskaż źródła i treści generujące wysokiej i niskiej jakości potencjalnych klientów.
Was there a high volume of leads who had no interest in our product / service?
inizia ad imparare
Czy była duża liczba potencjalnych klientów, którzy nie byli zainteresowani naszym produktem / usługą?
Did sales struggle to connect with leads this month?
inizia ad imparare
Czy w tym miesiącu nie udało Ci się nawiązać kontaktu z potencjalnymi klientami?
What does a quality lead look like?
inizia ad imparare
Jak wygląda ołów wysokiej jakości?
Are there specific qualities and characteristics of a sales qualified lead?
inizia ad imparare
Czy istnieją określone cechy i cechy potencjalnego klienta kwalifikowanego do sprzedaży?
What is sales' closing rate?
inizia ad imparare
Jaki jest kurs zamknięcia sprzedaży?
Which Sources and Content Topics Generate the Best Leads
inizia ad imparare
Jakie źródła i tematy treści generują najlepsze potencjalne szanse
ask your sales team which sources and content topics are generating the best leads.
inizia ad imparare
zapytaj zespół sprzedaży, które źródła i tematy dotyczące treści generują najlepsze potencjalne szanse.
search engines
inizia ad imparare
Wyszukiwarki
resources
inizia ad imparare
zasoby, środki
Do you find that leads who have shown interest in a particular topic tend to be of higher quality?
inizia ad imparare
Czy uważasz, że potencjalni klienci wykazujący zainteresowanie danym tematem mają wyższą jakość?
Which topics are performing the best? (in regards to number of downloads and also lead quality)
inizia ad imparare
Które tematy działają najlepiej? (w odniesieniu do liczby pobrań, a także jakości ołowiu)
performing well?
inizia ad imparare
osiąga dobre wyniki?
What sources are most customers coming from?
inizia ad imparare
Z jakich źródeł pochodzi większość klientów?
sources
inizia ad imparare
Źródła
unqualified
inizia ad imparare
niewykwalifikowany
reps starting
inizia ad imparare
rozpoczynają się przedstawiciele
If your sales reps aren't using the content and offers your leads have downloaded to start the conversation,
inizia ad imparare
Jeśli przedstawiciele handlowi nie korzystają z treści i ofert pobranych przez potencjalnych klientów, aby rozpocząć rozmowę,
sales is missing the opportunity inquire and gain feedback about your content.
inizia ad imparare
sprzedaży brakuje możliwości zapytania i uzyskania informacji zwrotnej na temat swoich treści.
what better way than by asking leads during a follow up call
inizia ad imparare
nie ma lepszego sposobu niż proszenie potencjalnych klientów podczas rozmowy uzupełniającej
extremely
inizia ad imparare
bardzo / ekstremalnie
what aspects of your content need to be improved.
inizia ad imparare
jakie aspekty treści należy poprawić.
Consider asking sales these questions:
inizia ad imparare
Zastanów się nad zadaniem sprzedaży następujących pytań:
What type of feedback did the leads say about certain offers?
inizia ad imparare
Jakiego rodzaju opinie od potencjalnych klientów dotyczyły niektórych ofert?
How are members of the sales team,
inizia ad imparare
Jak się czują członkowie zespołu sprzedaży,
starting their conversations with leads?
inizia ad imparare
zaczynasz rozmowę z potencjalnymi klientami?
Sales Connecting With and Closing
inizia ad imparare
Sprzedaż łączy się i zamyka
How Many Leads is Sales Connecting With and Closing
inizia ad imparare
Ile prowadzi sprzedaż łączy się i zamyka
to work collectively
inizia ad imparare
pracować zbiorowo
marketing should be informed about the performance of the sales team.
inizia ad imparare
marketing powinien być informowany o wynikach zespołu sprzedaży.
can be more involved and informed about sales performance is to get a closer look at their funnel metrics.
inizia ad imparare
mogą być bardziej zaangażowani i informowani o wynikach sprzedaży, aby lepiej przyjrzeć się wskaźnikom na ścieżce.
indicate that consistent and relevant communication provided by both sales and marketing organizations
inizia ad imparare
wskazują, że spójna i odpowiednia komunikacja zapewniana zarówno przez organizacje sprzedaży, jak i marketingowe
indicate
inizia ad imparare
wskazać
consistent
inizia ad imparare
zgodny
relevant communication provided
inizia ad imparare
zapewniona odpowiednia komunikacja
is a key influence in choosing a solution provider."
inizia ad imparare
jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wybór dostawcy rozwiązania ”.
influence in choosing
inizia ad imparare
wpływ na wybór
solution provider.
inizia ad imparare
dostawca rozwiązań.
How many leads is sales able to connect with
inizia ad imparare
Z iloma potencjalnymi klientami można się połączyć
leads agree to a more in-depth sales conversation
inizia ad imparare
potencjalni klienci zgadzają się na pogłębioną rozmowę o sprzedaży
assessment
inizia ad imparare
ocenianie
agreed to a more in depth sales call
inizia ad imparare
zgodził się na bardziej szczegółowe wezwanie do sprzedaży
Current Customers View
inizia ad imparare
Widok aktualnych klientów
Convert on
inizia ad imparare
Konwertuj dalej
what content your leads are converting on will help you gain a broader scope of what information
inizia ad imparare
treść, na którą konwertują potencjalni klienci, pomoże Ci uzyskać szerszy zakres informacji
Consider asking sales these additional questions
inizia ad imparare
Zastanów się nad zadaniem sprzedaży tych dodatkowych pytań
view particular pages during the time they entered
inizia ad imparare
przeglądać poszczególne strony w czasie, w którym weszły

Devi essere accedere per pubblicare un commento.