3000 słów longman

 0    186 schede    guest2625504
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
porzucac, opuszczac
inizia ad imparare
to abandon
All young people abandoned this city. / He abandoned his wife.
zdolny do czegoś
inizia ad imparare
able
I'm not able to have children of my own.
zdolność (robienia czegoś np. chodzenia)
inizia ad imparare
ability
o (kimś, czymś); około, mniej więcej, prawie
inizia ad imparare
about
I've only got about ten minutes.
powyżej / nad / u góry
inizia ad imparare
above
He puts his needs above ours.
zagranica
inizia ad imparare
abroad
He returned from abroad.
nieobecność
inizia ad imparare
absence
absolutny / absolutna/ bezwarunkowy
inizia ad imparare
absolute
Anything you tell me will be in absolute confidence.
jak? całkowicie/kompletnie/absolutnie
inizia ad imparare
absolutely
You're absolutely right.
pochłaniać/wchłaniać/przyswajać
inizia ad imparare
absorb
I quickly absorbed all the information.
nadużycie
inizia ad imparare
abuse
sznurek
inizia ad imparare
string
narcyz, żonkil
inizia ad imparare
daffodil
łza
inizia ad imparare
tear
zużywać coś
inizia ad imparare
used up
He used my shampoo up.
podejście, zbliżać się
inizia ad imparare
approach
zaangażowany
inizia ad imparare
involved
forma
inizia ad imparare
form
cel
inizia ad imparare
aim
pionowo
inizia ad imparare
vertically
uruchamiać/zakładać firmę
inizia ad imparare
start up
wiarygodny
inizia ad imparare
reliable
utrudniać
inizia ad imparare
hinder
zapobiec
inizia ad imparare
prevent
odnosić się
inizia ad imparare
relate
miejski
inizia ad imparare
urban
pociągający
inizia ad imparare
appealing
ilość
inizia ad imparare
amount
jakość
inizia ad imparare
quality
obniżać, redukować cenę
inizia ad imparare
lower
kuchenka, zakres, przedział
inizia ad imparare
range
Zakres
inizia ad imparare
span
w centrum
inizia ad imparare
downtown
zapewniać
inizia ad imparare
provide
gwałtownie
inizia ad imparare
rapidly
zrównoważony
inizia ad imparare
sustainably
przeciążony, zatłoczony
inizia ad imparare
congested
zatłoczone
inizia ad imparare
crowded
rozważać
inizia ad imparare
to consider (doing)
zawierać
inizia ad imparare
to contain
Zapamiętaj moje słowa
inizia ad imparare
Mark my words
ruch
inizia ad imparare
movement
odsączyć
inizia ad imparare
drain
zdarzyć się
inizia ad imparare
occur
The robbery occurred the night we were not at home.
gruby
inizia ad imparare
thick
odcedzić
inizia ad imparare
strain
płukać
inizia ad imparare
rinse
nalać, wlać
inizia ad imparare
pour
rozcieńczać
inizia ad imparare
dilute
namaczać
inizia ad imparare
soak
smak
inizia ad imparare
flavour
stawiać, umieszczać
inizia ad imparare
set
She set the flowers on the table.
stałe fragmenty gry
inizia ad imparare
set pieces
łagodzić: uśmierzać np. ból
inizia ad imparare
relieve
mieć na myśli znaczyć, zamierzać
inizia ad imparare
mean
trudny, wymagający
inizia ad imparare
tough
odwracać, zmieniać np decyzję
inizia ad imparare
reverse
nastawienie, stosunek do czegoś, postawa, zachowanie
inizia ad imparare
attidute
zachęcić
inizia ad imparare
encourage
pozostawać
inizia ad imparare
remain
usunąć, zdjąć
inizia ad imparare
remove
She removed her sweater as it was very hot in the room
wspominać, wzmianka
inizia ad imparare
mention
When I ordered the catalogue, there was no mention of any payment
być w stanie
inizia ad imparare
be able to
intymny
inizia ad imparare
intimate
przytulny
inizia ad imparare
snug
oczekiwanie, nadzieja
inizia ad imparare
expectancy
atmosfera
inizia ad imparare
ambience
powierzchnia
inizia ad imparare
surface
zamiast
inizia ad imparare
instead of
wymagać
inizia ad imparare
to demand
natychmiast
inizia ad imparare
straightaway
rozważać
inizia ad imparare
consider
plama
Wylałam na moją sukienkę czewrone wino i teraz jest na niej duża plama.
inizia ad imparare
stain
I spilled red wine on my dress and now there's a big stain on it.
dziura, otwór
inizia ad imparare
hole
przypadek, sytuacja, argument, powód
inizia ad imparare
case
tabletki przeciwbólowe
inizia ad imparare
painkillers
przeszkoda
inizia ad imparare
obstacle
przezwyciężać
inizia ad imparare
overcome
pospolity, zwykły
inizia ad imparare
common
mimo że / chociaż
inizia ad imparare
although
ucieczka, uciekać
inizia ad imparare
escape
zaufanie, pewność siebie
inizia ad imparare
confidence
nieszczęście, pech
inizia ad imparare
misery
liczyć,
inizia ad imparare
count
This point doesn't count, you're cheating
odpoczynek, odpoczywać, relaksować się
inizia ad imparare
rest
rywalizować, konkurować
inizia ad imparare
compete
szaleństwo
inizia ad imparare
madness
widok, wzrok
inizia ad imparare
sight
zastąpić, zamienić
inizia ad imparare
replace
arcydzieło
Ostatnia książka pisarza okazała się być arcydziełem.
inizia ad imparare
masterpiece
The writer's final book turned out to be a masterpiece.
dostęp
Każda osoba powinna mieć dostęp do wiarygodnych informacji.
inizia ad imparare
access
Every person should have access to reliable information.
zgodnie z
inizia ad imparare
according from
powództwo, skarga, reklamacja
inizia ad imparare
complaint
roszczenie, skarga, twierdzić
inizia ad imparare
claim
ogłosić
inizia ad imparare
announce
roszczenie, skarga
inizia ad imparare
claim
najwyraźniej
inizia ad imparare
apparently
wpływ, oddziaływanie
inizia ad imparare
impact
mimo
inizia ad imparare
despite
propozycja
Mam dla ciebie propozycję.
inizia ad imparare
proposal
I've got a proposal for you.
cały / całkowity / pełny
inizia ad imparare
complete
wzrost / przyrost
inizia ad imparare
increase
żal, uraza
inizia ad imparare
regret
wymazać
inizia ad imparare
erase
oddalone, od siebie
inizia ad imparare
apart
kwestia, sprawa
inizia ad imparare
matter
dostępny
Wszystkie materiały są dostępne na recepcji.
inizia ad imparare
available
All the materials are available at the reception desk.
drzec, rozdzierac
inizia ad imparare
tear
opierać się, stawiać opór
inizia ad imparare
resist
wprowadzać
Chcielibyśmy wprowadzić nowy produkt w następnym miesiącu.
inizia ad imparare
introduce
We'd like to introduce the new product next month.
zamknięcie, izolacja, odosobnienie
inizia ad imparare
closure
bystry
inizia ad imparare
sharp
znaki, ślady
inizia ad imparare
marks
dopuszczać, pozwalać
inizia ad imparare
allow
przyznać
inizia ad imparare
admit
wypuszczać, uwalniać,
inizia ad imparare
release
Zatwierdź, zlożyć, zgłaszać, podporządkować
inizia ad imparare
submit
rozliczać się, odliczać // rozliczyć się z kimś
inizia ad imparare
square up
wyrównać, zrównać
inizia ad imparare
equalise
urządzenie, przyrząd
inizia ad imparare
device
dotrzeć, osiągnąć
inizia ad imparare
reach
zakup, kupować
inizia ad imparare
purchase
w razie, na wypadek
inizia ad imparare
in case
pilny
Mary, szef cię szukał - mówił, że to pilne.
inizia ad imparare
urgent
Mary, the boss was looking for you - he said it was urgent.
bogactwo, majątek
inizia ad imparare
wealth
odpowiedzialność
Praca jest wymagająca i wymaga wiele odpowiedzialności.
inizia ad imparare
responsibility
The job is challenging and requires a lot of responsibility.
cały
Chciałabym kupić cały ten stojak na ubrania, ale stać mnie tylko na jedną nową sukienkę.
inizia ad imparare
entire
I'd like to buy this entire rack of clothes, but I can only afford one new dress.
mściwość, zemsta
inizia ad imparare
revenge
w rzeczy samej / istotnie
inizia ad imparare
indeed
oczywisty
inizia ad imparare
obvious
istotny / trafny
inizia ad imparare
relevant
czoło
inizia ad imparare
forehead
pewny, przekonany
inizia ad imparare
certain
na pewno, z pewnością
inizia ad imparare
for certain
wysiłek, trud
inizia ad imparare
effort
rozwijać, powiększać się
inizia ad imparare
expand
poziom, stopień, szczyt
inizia ad imparare
pitch
zapach, aromat
inizia ad imparare
fragrance
wyjaśnienie, raport, relacja
inizia ad imparare
account
namysł, rozwaga, zrozumienie, wyrozumiałość
inizia ad imparare
consideration
powściągliwy, skryty
inizia ad imparare
reserved
pycha / duma
inizia ad imparare
pride
cukrzyca
Pacjenci z cukrzycą są dwukrotnie bardziej narażeni na udar niż ogólnie zdrowi ludzie.
inizia ad imparare
diabetes
Patients with diabetes are twice as likely to suffer a stroke than generally healthy people.
udoskonalenie, ulepszenie
inizia ad imparare
refinement
z powodu, ze względu na
inizia ad imparare
due
umysł, rozum
inizia ad imparare
mind
oczekiwanie z niecierpliwością
inizia ad imparare
looking forward to
również
inizia ad imparare
likewise
a w ogóle, zresztą, poza tym
inizia ad imparare
anyway
zaręczyny, zaangażowanie
inizia ad imparare
engagement
mistrz, pan, władca
inizia ad imparare
master
cenny, wartościowy
inizia ad imparare
valuable
atut, zaleta
Jakie są twoje największe zalety?
inizia ad imparare
asset
What are your biggest assets?
wydychać
inizia ad imparare
exhale
wzmacniać
Powinniśmy wzmacniać naszą współpracę z naszymi oddziałami.
inizia ad imparare
enhance
We should enhance the co-operation with our affiliates.
poprzedni
Jego wcześniejsza książka była znacznie lepsza od tej.
inizia ad imparare
previous
His previous book was much better than this one.
perfidny, skąpy, wredny
inizia ad imparare
mean
pieszczota, pieścić
inizia ad imparare
endearment
obrażony przez
inizia ad imparare
offended by
obstawać, nalegać
inizia ad imparare
insist
kopać, wykopać
inizia ad imparare
dig
pościel
inizia ad imparare
sheets
zlew, umywalka
inizia ad imparare
sink
od razu
inizia ad imparare
straight away
pukać do drzwi
inizia ad imparare
bang
spotkanie, zebranie
inizia ad imparare
engagement
dostępny / osiągalny
inizia ad imparare
accessible
wymagać, żądać
inizia ad imparare
require
tajemnica, zagadka
inizia ad imparare
mystery
oczywisty
inizia ad imparare
obvious
przewidywalny
inizia ad imparare
predictable
pragnienie, pożądanie
inizia ad imparare
desire
naprzod, do przodu
inizia ad imparare
forward
Inaczej, w przeciwnym razie
inizia ad imparare
otherwise
w kierunku / w stronę / do
inizia ad imparare
towards
rówieśnik
W dzisiejszych czasach dzieci wolą gry komputerowe od zabawy z rówieśnikami.
inizia ad imparare
peer
These days, children prefer computer games to playing with their peers.
opracować, wymyślić
inizia ad imparare
devise
próba, próbować
inizia ad imparare
attempt
karmić, żywić
inizia ad imparare
feed
rozpoznać, zidentyfikować
inizia ad imparare
recognize
ponieść, cierpieć
inizia ad imparare
suffer
nie licząc, wyłączając
inizia ad imparare
excluding
prawidłowo
inizia ad imparare
properly
wiedza, znajomość
inizia ad imparare
knowledge
maszynka do golenia
inizia ad imparare
razor
prawdopodobny
Jest bardzo prawdopodobne, że przegramy mistrzostwo.
inizia ad imparare
likely
It's very likely that we will lose the championship.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.