[3] Szkoła

 0    162 schede    Szubertson
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
szkoła z internatem
inizia ad imparare
boarding school
szkoła pomaturalna
inizia ad imparare
college
szkoła niepubliczna
inizia ad imparare
independent school
przedszkole
inizia ad imparare
nursery school
szkoła podstawowa
inizia ad imparare
a primary school
szkoła prywatna
inizia ad imparare
public school
gimnazjum
inizia ad imparare
middle school
szkoła publiczna
inizia ad imparare
public school
szkoła zawodowa
inizia ad imparare
vocational school
rok akademicki
inizia ad imparare
academic year
ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet
inizia ad imparare
apply to university
uczęszczać na wykłady
inizia ad imparare
attend lectures
praca licencjacka
inizia ad imparare
dissertation
licencjalt w dziedzinie nauk ścisłych
inizia ad imparare
bachelor of Science
dziekan
inizia ad imparare
dean
uzyskać stopień naukowy
inizia ad imparare
get a degree
akademik
inizia ad imparare
dorm
dostać stypendium
inizia ad imparare
to get a scholarship
dostać się na uniwersytet
inizia ad imparare
dostać się na uniwersytet in inglese
to get into university
absolwent
inizia ad imparare
a graduate
wykładowca
inizia ad imparare
lecturer
magister w dziedzinie nauk humanistycznych
inizia ad imparare
Master of Arts
studia magisterskie
inizia ad imparare
postgraduate course
publikacja naukowa
inizia ad imparare
research paper
urlop naukowy
inizia ad imparare
sabbatical leave
seminarium naukowe
inizia ad imparare
seminar
praca semestralna
inizia ad imparare
term paper
praca magisterska
inizia ad imparare
thesis
praca doktorska
inizia ad imparare
doctoral thesis
czesne
inizia ad imparare
tuition
konsultacje
inizia ad imparare
tutorial
student pierwszych trzech lat
inizia ad imparare
undergraduate
zajęcia praktyczne
inizia ad imparare
workshop
nauki humanistyczne
inizia ad imparare
humanities
prawo
inizia ad imparare
law
językoznawstwo
inizia ad imparare
linguistics
psychologia
inizia ad imparare
psychology
nauki społeczne
inizia ad imparare
social sciences
socjologia
inizia ad imparare
sociology
świadectwo
inizia ad imparare
certificate
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory
wicedyrektor
inizia ad imparare
deputy head
zapisać się na kurs
inizia ad imparare
enrol on a course
zajęcia dodatkowe
inizia ad imparare
extracurricular activities
realizować projekt nauczania
inizia ad imparare
follow the curriculum
wychowawca
inizia ad imparare
form teacher
dyrektor
inizia ad imparare
headmaster
klasa złożona z uczniów o róznym poziomie umiejętności
inizia ad imparare
mixed-ability class
nieobowiązkowy
inizia ad imparare
optional
czesne szkolne
inizia ad imparare
school fees
szkolnictwo publiczne
inizia ad imparare
state education
program nauczania
inizia ad imparare
syllabus
grono pedagogiczne
inizia ad imparare
teaching staff
semestr
inizia ad imparare
semester
plan lekcji
inizia ad imparare
timetable
plecak
inizia ad imparare
backpack
cyrkiel
inizia ad imparare
compass
segregator
inizia ad imparare
ring binder
teczka
inizia ad imparare
folder
pióro wieczne
inizia ad imparare
fountain pen
zakreślacz
inizia ad imparare
highlighter
dziurkacz
inizia ad imparare
hole punch
notatnik
inizia ad imparare
notepad
spinacz do papieru
inizia ad imparare
paper clip
temperówka
inizia ad imparare
a pencil sharpener
linijka
inizia ad imparare
a ruler
zszywacz
inizia ad imparare
a stapler
marker do tablicy
inizia ad imparare
whiteboard marker
analizować
inizia ad imparare
to analyse
wypracowanie
inizia ad imparare
an essay
wykres
inizia ad imparare
a chart
przeprowadzać eksperyment
inizia ad imparare
carry out an experiment
rozwiązywać równania kwadratowe
inizia ad imparare
solve quadratic equations
teksty źródłowe
inizia ad imparare
source texts
robić notatki
inizia ad imparare
to take notes
probówka
inizia ad imparare
test-tube
opisać doświadczenie
inizia ad imparare
write up an experience
zdolności
inizia ad imparare
abilities
wyniki w nauce
inizia ad imparare
accademic results
poziom nauczania
inizia ad imparare
accademic standards
wszechstronny rozwój
inizia ad imparare
all-around development
chodzić do szkoły
inizia ad imparare
attend school
przeciętny
inizia ad imparare
average
mól książkowy
inizia ad imparare
bookworm
przeprowadzać burzę mózgów
inizia ad imparare
brainstorm
wybitny
inizia ad imparare
distinguished
celować w czymś
inizia ad imparare
excel at sth
uzdolniony
inizia ad imparare
gifted
omawiać pracę domową
inizia ad imparare
give feedback on homework
nauczanie domowe
inizia ad imparare
homeschooling
mądrala
inizia ad imparare
a know-it-all
trudności w uczeniu się
inizia ad imparare
learning disabilities
trudności
inizia ad imparare
difficulties
robić postępy
inizia ad imparare
make progress
uczyć się na pamięć
inizia ad imparare
to learn by heart
zapamiętywać
inizia ad imparare
to memorise
znakomite oceny
inizia ad imparare
outstanding grades
słuchać uważnie kogoś
inizia ad imparare
pay attention to
wyznaczać cele
inizia ad imparare
to set targets
kujon
inizia ad imparare
swot
sprawdzać listę obecności
inizia ad imparare
take the register
obecności
inizia ad imparare
attendance
nie chodzić do szkoły
inizia ad imparare
be off school
prześladować w szkole
inizia ad imparare
bully
spisywać od kogoś
inizia ad imparare
copy from sb
ściągi
inizia ad imparare
cribe notes
mieć złe wyniki w szkole
inizia ad imparare
do badly at school
dysleksja
inizia ad imparare
dyslexia
dyslektyczny
inizia ad imparare
dyslexic
wydalić kogoś ze szkoły
inizia ad imparare
expel someone from school
wyrzucić kogoś ze szkoły
inizia ad imparare
throw someone out of school
wydalenie
inizia ad imparare
expulsion
nie osiągnąć czegoś
inizia ad imparare
fail to achieve sth
mieć słabe wyniki
inizia ad imparare
get poor results
mieć porblemy
inizia ad imparare
have problemshave a hard time
beznadziejny z (matematyki)
inizia ad imparare
hopeless with (Maths)
indywidualne podejście
inizia ad imparare
individual approach
źle się zachowywać
inizia ad imparare
misbehave
przewinienie
inizia ad imparare
offence
pokonywać problemy
inizia ad imparare
overcome problems
zajęcia wyrównawcze
inizia ad imparare
remedial classes
chodzić na wagary
inizia ad imparare
walk on truancy
specjalne potrzeby edukacyjne
inizia ad imparare
special educational needs
wsparcie
inizia ad imparare
support
słabe punkty
inizia ad imparare
weaker points
ocena
inizia ad imparare
assessment
egzamin wstępny
inizia ad imparare
entrance exam
arkusz egzaminacyjny
inizia ad imparare
an exam paper
wyniki egzaminu
inizia ad imparare
exam results
zasady zdawania egzaminu
inizia ad imparare
rules exam
egzamin zewnętrzny
inizia ad imparare
external exam
egzamin wewnętrzny
inizia ad imparare
internal exam
nie zdać egzaminu
inizia ad imparare
to fail a test
oblać egzamin
inizia ad imparare
flunk an exam
stopień
inizia ad imparare
grade
średnia ocen
inizia ad imparare
grade point average
sprawdzać
inizia ad imparare
mark
egzamin próbny
inizia ad imparare
mock exam
e-dziennik
inizia ad imparare
online report
zdać egzamin
inizia ad imparare
to pass an exam
arkusze z poprzednich lat
inizia ad imparare
past papers
zdawać egzamin ponownie
inizia ad imparare
resit an exam
świadectwo szkolne
inizia ad imparare
a school report
przygotować egzamin
inizia ad imparare
set an exam
podejść do egzaminu
inizia ad imparare
sit an exam
pisać sprawdzian
inizia ad imparare
take a test
rozwijać umiejętności interpersonalne
inizia ad imparare
develop interpersonal skills
chór szkolny
inizia ad imparare
school choir
nadrobić materiał z zajęć
inizia ad imparare
catch up on school work
dogonić resztę klasy
inizia ad imparare
catch up with the rest of the class
rzucić szkołę
inizia ad imparare
to drop out of school
mieć zaległości w nauce
inizia ad imparare
fall behind with school work
zabrać się do roboty
inizia ad imparare
get down to work
oddać pracę domową
inizia ad imparare
hand in homework
zapisać
inizia ad imparare
note down
przyswajać inforacje
inizia ad imparare
take in information
spóźnić się
inizia ad imparare
turn up late
łatwizna
inizia ad imparare
a piece of cake
pracować do późna w nocy
inizia ad imparare
burn the midnight oil
całkowicie się pogubić
inizia ad imparare
feel out of your depth
znać coś na wylot
inizia ad imparare
to know something inside out
zdać egzamin śpiewająco
inizia ad imparare
pass the exam with flying colors

Devi essere accedere per pubblicare un commento.