2 rozdział

 0    32 schede    prawoznawstwo
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
proces powstawania prawa
inizia ad imparare
złożony proces społeczny w rezultacie którego kształtują się albo zostają ukształtowane normy prawne o określonej treści obowiązujące w określonej grupie społecznej.
fakty prawotwórcze
inizia ad imparare
fakty tworzące prawo
rodzaje faktów prawotwórczych
inizia ad imparare
1. Stanowienie 2. umowa 3. kształtowanie się prawa zwyczajowego 4. precedens prawotwórczy.
źródła prawa
inizia ad imparare
są to zarówno fakty prawo tworzące (np stanowienie ustawy) oraz rezultaty tych faktów (ustawy)
źródła poznania prawa
inizia ad imparare
oznacza każdy dokument lub inną formę przekazu z których czerpiemy informację o prawie.(np. komentarz do ustawy)
prawo zwyczajowe
inizia ad imparare
Jego kształtowanie się jest długotrwałe i skomplikowane. W społeczności musi wykształcić się powszechnie akceptowany w niej zwyczaj postępowania w określony sposób i przekonanie, że postępowanie to jest wyznaczone przez jakąś wiążącą normę (zwyczajową).
norma prawa zwyczajowego
inizia ad imparare
norma zwyczajowa staje się normą prawa zwyczajowego gdy jakiś organ państwa (np. sąd) rozstrzygając jakąś konkretną sprawę uczyni podstawą tego rozstrzygnięcia normę zwyczajową.
akt uznania normy (usankcjonowanie zwyczaju)
inizia ad imparare
czynność podjęcia przez organ państwa decyzji na podstawie normy zwyczajowej
zwyczaje
inizia ad imparare
naleźy odróżnić je od prawa zwyczajowego. Są to powszechne nawyki określonego zachowania w określonych sytuacjach, które wykształcily się w jakiejś grupie społecznej i nie są uznawane przez organy państwa za wiążące
kompetencja prawotwórcza (prawodawcza)
inizia ad imparare
upoważnienie do stanowienia prawa przyznawane na ogół przez akty normatywne najwyższej rangi (konstytucje)
stanowienie prawa (np. stanowienie ustawy przez parlament)
inizia ad imparare
to czynność konwencjonalna kompetentnego organu państwa poprzez którą organ ów "żąda" aby normy o ukształtowanej przez niego treści były realizowane. Jest to zatem akt kreujący normy prawne.
współtanowienie prawa
inizia ad imparare
jest to szczególny przypadek stanowienia prawa który polega na tym że akt stanowienia jest dokonywany przez co najmniej dwa podmioty. (np. dwóch ministrów z których każdy jest wyposażony w kompetencje prawotwórcze.
umowa
inizia ad imparare
umowa in polacco
w odróżnieniu od aktów stanowienia jako fakt prawotwórczy jest czynnością co najmniej dwustronną (podmioty zawierające umowę to strony), poprzez którą strony uczestniczące w umowie ustalają wiążące je normy generalne i abstrakcyjne.
krótka definicja umowy
inizia ad imparare
jest to akt kreujący normy prawne i charakteryzuje się tym, że twórca tych norm jest zarazem ich adresatem.
precedens prawotwórczy
inizia ad imparare
fakt prawotwórczy polegający na tym że jakiś organ państwa rozstrzyga określoną trudną sprawę, mimo że w obowiązującym systemie prawa brak jest podstaw do rozstrzygnięcia lub też podstawy te są niedostatecznie określone.
opinie uczonych prawników (tzw. doktryna prawnicza czy jurysprudencja)
inizia ad imparare
nie są uznawane za oficjalne źródło prawa, choć niewątpliwie wywierają istotny wpływ na jego tworzenie i interpretację. (były uważane za fakty prawotwórcze np. w staroż Rzymie)
pisane źródła prawa
inizia ad imparare
zalicza sie do nich stanowienie i umowę.
niepisane źródła prawa
inizia ad imparare
kształtowanie się prawa zwyczajowego i precedens prawotwórczy.
Co określa kto jest upoważniony tworzyć prawo (np. parlament)
inizia ad imparare
Normy prawne. - określają zakres spraw które można regulować aktem normatywnym danego rodzaju, wyznaczają formy w jakich prawo może być tworzone (np. ustawa), regulują przebieg procesu prawodawczego.
Zamknięty system źródeł prawa w aspekcie podmiotowym lub przedmiotowym.
inizia ad imparare
jeżeli w danym państwie prawo może być tworzone jedynie w formach wskazanych w konstytucji lub jedynie przez podmioty, które konstytucja do tego upoważnia.
Prawodawstwo autorytarne
inizia ad imparare
Prawodawca autorytarny tworzy normy prawne, żąda ich realizowania, a posłuch dla nich wymusza siła.
Prawodawstwo demokratyczne
inizia ad imparare
Obowiązują określone stosunkowo szczegółowe reguły tworzenia prawa oraz funkcjonują instytucje powołane do tego, by kontrolować, czy reguły te są respektowane (sądownictwo konstytucyjne)
przebieg procesu prawodawczego
inizia ad imparare
przygotowanie projektów aktów normatywnych oraz procedurę ich uchwalania, a także ogłaszanie ustanowionych aktów.
Faza przygotowawcza procesu prawodawczego
inizia ad imparare
rozpoczyna się od podjęcia przez określ. podmiot zamysłu by uregul. prawnie jakąś dziedzine spraw i obejmuje
Faza przygotowawcza procesu prawodawczego c.d
inizia ad imparare
przygotowanie projektu a. norm, uzgod. go z różnymi podmiotami, jego krytyczną analizę oraz podjęcie decyzji o przedłożeniu projektu organowi, który ma kompetencje do jego ustanowienia.
Instytucje uczestniczące w procesie prawodawczym
inizia ad imparare
a) instytucja której rolą jest inicjowanie prac prawodawczych b) instytucje przygotowującą projekt c) instytucja której powierza się zadanie
Fazy prac prawodawczych
inizia ad imparare
Faza przygotowawcza oraz konwencjonalny akt stanowienia czy zawarcie umowy. Przy czym obie te fazy są współcześni uregulowane przez obowiązujące normy prawne.
Prawodawca faktyczny (prawodawca w ujęciu socjologicznym)
inizia ad imparare
ludzie uczestniczący w procesie przygotowania i stanowienia aktów normatywnych oraz wywierających rzeczywisty wpływ na ukształtowanie treści tych aktów i nadanie im określonego kształtu redakcyjnego.
Prawodawca formalny (należy go odróżnić od prawodawcy w sensie socjologicznym
inizia ad imparare
podmiot wyposażony w kompetencje prawodawcze (parlament, rząd, minister) i dokonujący konwencjonalnego aktu stanowienia, choć sam nie prowadzi wszystkich prac przygotowawczych (np. rząd nie redaguje tekstu rozporządzanie choć go uchwala)
Prawodawca
inizia ad imparare
różni ludzie i ich zespoły: politycy, eksperci, legislatorzy(prawnicy przygotowani do opracowywania tekstów prawnych).
prawo inicjatywy ustawodawczej
inizia ad imparare
rozumie się przez to kompetencje pewnych podmiotów (w RP np. Rady Ministrów) do dokonania czynności polegającej na przedłożeniu kompetentnemu organowi państwa projektu ustawy z takim skutkiem prawnym że
prawo inicjatywy ustawodawczej cg dalszy
inizia ad imparare
organ ten jest zobowiązany do rozpatrzenia przedłożonego projektu i podjęcia decyzji w sprawie jego ustanowienia albo odrzucenia.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.