12. państwo i społeczeństwo

 0    245 schede    natgaw
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wejść w życie
inizia ad imparare
come into force
osiągnąć punkt krytyczny
inizia ad imparare
come to a head
wyjść na jaw
inizia ad imparare
come to a light
zbankrutować
inizia ad imparare
go bust
zabrać głos
inizia ad imparare
take the floor
zerwać (rozmowy / negocjacje)
inizia ad imparare
break off (talks / negotiations)
spowodować
inizia ad imparare
bring about
wyjść z (kryzysu)
inizia ad imparare
come out of (recession, crisis)
poddać się, ustąpić
inizia ad imparare
give in
inwestować w
inizia ad imparare
invest in
spłacić (długi)
inizia ad imparare
pay off (debts)
złożyć rezygnację (ze stanowiska)
inizia ad imparare
step down
założyć (firme)
inizia ad imparare
set up (a firm)
oskarżać kogoś o coś
inizia ad imparare
accuse sb of sth
alibi
inizia ad imparare
alibi
odwołać się od (wyroku skazującego)
inizia ad imparare
appeal against (the conviction)
aresztować
inizia ad imparare
arrest
oskarżyć kogoś o coś
inizia ad imparare
charge sb with sth
prace społeczne
inizia ad imparare
community service
teoria spiskowa
inizia ad imparare
conspiracy theory
skazany
inizia ad imparare
convict
skazać kogoś za coś
inizia ad imparare
convict sb of sth
proces karny
inizia ad imparare
criminal trial
wycofać zarzuty
inizia ad imparare
drop the charges
uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
inizia ad imparare
eligible for parole
dowody
inizia ad imparare
evidence
uznać kogoś winnym / niewinnym czegoś
inizia ad imparare
find sb guilty/ innocent of sth
przetrzymywać kogoś w areszcie śledczym
inizia ad imparare
hold sb in custody
okazanie
inizia ad imparare
identity parade
uwięzić
inizia ad imparare
imprison
pełnomocnictwo
inizia ad imparare
power of attorney
przyznać/ nie przyznać się do winy
inizia ad imparare
plead guilty/ not guilty/ innocent
ława przysięgłych
inizia ad imparare
jury
rozpocząć dochodzenie
inizia ad imparare
launch an inquiry
wpływać na świadków
inizia ad imparare
interfere with witnesses
uwięzienie
inizia ad imparare
imprisonment
kara pozbawienia wolności
inizia ad imparare
prison term
zwolnić kogoś za kaucją
inizia ad imparare
release sb on bail
przeszukać (dom / mieszkanie / osobe)
inizia ad imparare
search (a house / a flat / a person)
nakaz rewizji
inizia ad imparare
search warrant
kamera monitoringu
inizia ad imparare
security camera
skazać na (karę), za (przestępstwo)
inizia ad imparare
sentence to... for...
odsiedzieć karę
inizia ad imparare
serve the prison sentence
stanąć przed sądem
inizia ad imparare
stand trial
podejrzany
inizia ad imparare
suspect
podejrzewać kogoś o coś
inizia ad imparare
suspect sb of sth
sądzić, rozpatrywać sprawę w sądzie
inizia ad imparare
try
konflikt zbrojny
inizia ad imparare
armed conflict
zamach
inizia ad imparare
assassination
dokonać zamachu na kogoś
inizia ad imparare
assassinate sb
traktat (pokojowy)
inizia ad imparare
(peace) treaty
wybuch (wojny)
inizia ad imparare
outbreak (of war)
obrona
inizia ad imparare
defence
cywil
inizia ad imparare
civilian
wojna domowa
inizia ad imparare
civil war
ofiara
inizia ad imparare
casualty
napad z bronią w ręku
inizia ad imparare
armed robbery
podpalenie
inizia ad imparare
arson
napaść
inizia ad imparare
assault
próba zabójstwa/włamania
inizia ad imparare
attempted murder/ burglary
szantaż
inizia ad imparare
blackmail
zakłócenie pokoju publicznego
inizia ad imparare
breach of peace
prześladowanie
inizia ad imparare
bullying
prześladować, prześladowca
inizia ad imparare
bully
włamanie
inizia ad imparare
burglary
popełnić przestępstwo
inizia ad imparare
commit a crime
prześladowanie w internecie
inizia ad imparare
cyberbullying
porwać (np samolot)
inizia ad imparare
hijack
porwanie (np. samolotu)
inizia ad imparare
hijacking
oszustwo, oszust
inizia ad imparare
fraud
fałszować
inizia ad imparare
forge
fałszerstwo
inizia ad imparare
forgery
wyważyć okno / drzwi
inizia ad imparare
force a window / a door
sfałszować
inizia ad imparare
falsify
żądać okupu
inizia ad imparare
demand ransom
wandalizm
inizia ad imparare
vandalism
wandal
inizia ad imparare
vandal
zdewastować
inizia ad imparare
vandalise
terroryzm
inizia ad imparare
terrorism
terrorysta
inizia ad imparare
terrorist
nastoletni przestępca
inizia ad imparare
teenage delinquent
nielegalnie wyprowadzać pieniądze
inizia ad imparare
siphon (off) money
podpalić coś
inizia ad imparare
set fire to sth
przestępca
inizia ad imparare
offender
napaść uliczna
inizia ad imparare
mugging
występek
inizia ad imparare
misdeed
nieumyślne spowodowanie śmierci
inizia ad imparare
manslaughter
kradzież tożsamości
inizia ad imparare
identity theft
trzymać kogoś jako zakładnika
inizia ad imparare
hold sb hostage
boom gospodarczy
inizia ad imparare
boom
przedsiębiorstwo handlowe
inizia ad imparare
commercial enterprise
zadowolenie z sytuacji ekonomicznej
inizia ad imparare
consumer confidence
sektor korporacyjny
inizia ad imparare
corporate sector
spaść/ zmniejszyć się (o 50%)
inizia ad imparare
decrease/ drop / go down / fall (by 50%)
spadek
inizia ad imparare
decrease/ fall
popyt
inizia ad imparare
demand
handel wewnętrzny
inizia ad imparare
domestic trade
spadek koniunktury
inizia ad imparare
downturn
kryzys gospodarczy
inizia ad imparare
economic crisis
wzrost gospodarczy
inizia ad imparare
economic growth
uzdrowienie gospodarki
inizia ad imparare
economic recovery
oszczędny
inizia ad imparare
economical
ekonomia
inizia ad imparare
economics
oszczędzać
inizia ad imparare
economise
ekonomista
inizia ad imparare
economist
wydatki
inizia ad imparare
expenditure
eksport
inizia ad imparare
export
handel zagraniczny
inizia ad imparare
foreign trade
finansowanie
inizia ad imparare
funding
PKB (produkt krajowy brutto)
inizia ad imparare
GDP (gross domestic product)
zbankrutować
inizia ad imparare
go bankrupt
import
inizia ad imparare
import
dochód
inizia ad imparare
income
wzrost
inizia ad imparare
increase/ rise
wzrosnąć/ zwiększyć (o 50%)
inizia ad imparare
increase/ grow/ go up/ rise (by 50%)
zwiększyć zadłużenie
inizia ad imparare
increase borrowing
poziom oprocentowania
inizia ad imparare
interest rate
strata
inizia ad imparare
loss
sektor prywatny / publiczny
inizia ad imparare
private/ public sector
zysk
inizia ad imparare
profit
dług publiczny
inizia ad imparare
public debt
wydatki publiczne
inizia ad imparare
public spending/ government spending
recesja
inizia ad imparare
recession
krach na giełdzie
inizia ad imparare
stock market crash
podatek
inizia ad imparare
tax
Wielki Kryzys
inizia ad imparare
the Great Depression
związek zawodowy
inizia ad imparare
trade union
podaż i popyt
inizia ad imparare
supply and demand
asystent
inizia ad imparare
aide
poufny
inizia ad imparare
confidential
spisek
inizia ad imparare
conspiracy/ plot
zatuszować coś
inizia ad imparare
cover sth up
nadchodzące wybory
inizia ad imparare
forthcoming elections
zbieranie funduszy
inizia ad imparare
fundraising
wybory powszednie
inizia ad imparare
general election
wysłuchać zeznań
inizia ad imparare
hear evidence
zdrada stanu
inizia ad imparare
high treason
postawić w stan oskarżenia
inizia ad imparare
impeach
postawienie w stan oskarżenia
inizia ad imparare
impeachment
polityka wewnętrzna
inizia ad imparare
internal politics
przytłaczające zwycięstwo w wyborach
inizia ad imparare
landslide election victory
badanie opinii publicznej
inizia ad imparare
opinion poll
lider opozycji
inizia ad imparare
opposition leader
ponownie wybrać
inizia ad imparare
re-elect
ponowny wybór
inizia ad imparare
re-election
złożyć rezygnację
inizia ad imparare
resign
prowadzić kampanię
inizia ad imparare
run a compaign
pomoc humanitarna
inizia ad imparare
aid
łapówka
inizia ad imparare
bribe
łapówkarstwo
inizia ad imparare
bribery
skorumpowany
inizia ad imparare
corrupt
korupcja
inizia ad imparare
corruption
skandal korupcyjny
inizia ad imparare
corruption skandal
nędza, ubóstwo
inizia ad imparare
destitution
dyskryminować kogoś
inizia ad imparare
descriminate against sb
dyskryminacja
inizia ad imparare
discrimination
bezrobocie
inizia ad imparare
unemployment
bezrobotny
inizia ad imparare
unemployed
głód / śmierć głodowa
inizia ad imparare
starvation
opieka społeczna
inizia ad imparare
social security
nierówności społeczne
inizia ad imparare
social inequality
świadczenia społeczne
inizia ad imparare
social benefits
spać pod gołym niebem
inizia ad imparare
sleep rough
schronisko
inizia ad imparare
shelter
rasizm
inizia ad imparare
racism
rasa
inizia ad imparare
race
bieda
inizia ad imparare
poverty
ubogi
inizia ad imparare
poor
brak przejrzystości
inizia ad imparare
lack of transparency
bezkarność
inizia ad imparare
impunity
analfabetyzm
inizia ad imparare
illteracy
bezdomność
inizia ad imparare
homelessness
bezdomny
inizia ad imparare
homeless
faworyzowanie
inizia ad imparare
favouritism
eksmitować
inizia ad imparare
evict
uprzedzenie na tle etnicznym
inizia ad imparare
ethnic prejudice
równość szans
inizia ad imparare
equal opportunities
zdefraudować
inizia ad imparare
embezzle
defraudacja, sprzeniewierzenie
inizia ad imparare
embezzlement
stosować prawo
inizia ad imparare
apply the law
sąd
inizia ad imparare
court of law
interpretować prawo
inizia ad imparare
interpret the law
władza sądownicza
inizia ad imparare
judiciary power
kara
inizia ad imparare
punishment
karać przestępców
inizia ad imparare
punish offenders
rozstrzygać spory
inizia ad imparare
resolve disputes
cenzura
inizia ad imparare
censorship
obywatel
inizia ad imparare
citizen
swobody obywatelskie
inizia ad imparare
civil liberties
głosić poglądy
inizia ad imparare
communicate ideas and opinions
właściwy proces prawny
inizia ad imparare
due process of law
sprawiedliwy proces
inizia ad imparare
fair trial
zakładać/ wstępować do/ występować z organizacji
inizia ad imparare
form/ join/ leave organization
wolność zgromadzeń
inizia ad imparare
freedom of assembly
wolność zrzeszania się
inizia ad imparare
freedom of association
wolność sumienia
inizia ad imparare
freedom of conscience
wolność religijna
inizia ad imparare
freedom of religion
wolność słowa i wypowiedzi
inizia ad imparare
freedom of speech and expression
zbierać się
inizia ad imparare
gather
mieć poglądy moralne / religijne
inizia ad imparare
hold moral/religious views
zakładać, że ktoś jest niewinny
inizia ad imparare
presume sb innocent
udowodnić komuś winę
inizia ad imparare
prove sb guilty
reprezetować
inizia ad imparare
represent
ograniczenia (na podstawie rasy / statusu społecznego / bogactwa)
inizia ad imparare
restrictions (based on race / social status / wealth)
prawo do noszenia broni
inizia ad imparare
right to bear arms
prawa oskarżonego
inizia ad imparare
rights of the accused
Karta Praw
inizia ad imparare
the Bill of Rights
powszechne prawo wyborcze
inizia ad imparare
universal suffrage
naruszać prawa kogoś
inizia ad imparare
violate sb's rights
zarządzać krajem
inizia ad imparare
administer the country
administracja
inizia ad imparare
administration
rząd
inizia ad imparare
cabinet/ government
władza wykonawcza
inizia ad imparare
executive power
wdrażać ustawy
inizia ad imparare
implement laws
monarcha
inizia ad imparare
monarch
prezydent
inizia ad imparare
president
premier
inizia ad imparare
prime minister
sekretarz stanu
inizia ad imparare
Secretary of State
gałęzie władzy
inizia ad imparare
branches of government
monarchia konstytucyjna
inizia ad imparare
constitutional monarchy
demokracja
inizia ad imparare
democracy
siedziba główna
inizia ad imparare
headquarters
system wielopartyjny
inizia ad imparare
multi-party system
oficjalna rezydencja
inizia ad imparare
official residence
podział władzy
inizia ad imparare
separation of powers
nadać komuś prawo
inizia ad imparare
vest a right in sb
poprawka do konstytucji
inizia ad imparare
amendment to the Constitution
kontrolować budżet
inizia ad imparare
control the budget
władza ustawodawcza
inizia ad imparare
legislative power/legislature
członek parlamentu/ poseł
inizia ad imparare
member of parliament
uchwalić nowe prawa
inizia ad imparare
pass new laws
parlament
inizia ad imparare
parliament
ratyfikować
inizia ad imparare
ratify
senat
inizia ad imparare
the senate
kongres Stanów Zjednoczonych
inizia ad imparare
united states congress
organizacja charytatywna
inizia ad imparare
charity organisation
ue (unia europejska)
inizia ad imparare
eu (european union)
fundacja
inizia ad imparare
foundation
NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego)
inizia ad imparare
NATO (North Atlantic Treaty Organisation)
NGO (organizacja pozarządowa)
inizia ad imparare
NGO (non-governmental organisation)
organizacja non-profit
inizia ad imparare
non-profit organisation
ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych)
inizia ad imparare
UN (the United Nations)
UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury)
inizia ad imparare
UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)
UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci)
inizia ad imparare
UNICEF (United Nations Children's Fund)
WHO (Światowa Organizacja Zdrowia)
inizia ad imparare
WHO (World Health Organisation)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.