10 B/C 24.10.2018

 0    15 schede    annasokol
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
retired
My friend is a retired librarian.
inizia ad imparare
emeryt
Mój przyjaciel jest emerytowanym bibliotekarzem.
bald
He started to go bald after he turned 40.
inizia ad imparare
łysy
Zaczął łysieć po 40 roku życia.
General Practitioner
If you want my recommendation next year, spend the next 12 months as a general practitioner.
inizia ad imparare
Lekarz Ogólny
Jeżeli chcesz dostać moją rekomendację, bądź przez rok internistą.
banned
Using mobiles is not banned here, is it?
inizia ad imparare
zakazany
Używanie komórek nie jest tu zakazane, prawda?
confusion
The arrival of the police caused a great deal of confusion.
inizia ad imparare
zamieszanie
Przybycie policji spowodowało spore zamieszanie.
choice
It's your choice.
inizia ad imparare
wybór
To twój wybór.
death
Why are people afraid of death?
inizia ad imparare
śmierć
Dlaczego ludzie boją się śmierci?
indecisive
She was so indecisive, she found it almost impossible to choose what to have for dinner.
inizia ad imparare
niezdecydowany
Była tak niezdecydowana, że było dla niej prawie niemożliwe wybranie, co zjeść na obiad.
constantly
The English language is constantly changing.
inizia ad imparare
stale / wciąż
Język angielski ciągle się zmienia.
flowery language
Helen must learn not to use such flowery language.
inizia ad imparare
kwiecisty język
Helen musi oduczyć się używania tak kwiecistego języka.
express oneself
I express myself through dance and music.
inizia ad imparare
wyrażać się/ siebie
Wyrażam swoje emocje poprzez taniec i muzykę.
spoil
spoil a child
I don't want to spoil your fun.
inizia ad imparare
zepsuć
rozpieścić, rozpuścić, zepsuć dziecko
Nie chcę ci zepsuć zabawy.
attitude
Attitude to work is most important!
inizia ad imparare
postawa/podejście
Postawa i podejście do pracy są najważniejsze!
be good at something
Ann is good at foreign languages, she speaks four fluently.
inizia ad imparare
być w czymś dobrym
Ania jest dobra językach obcych, mówi biegle czterema.
be bad at something
Paul is really bad at skiing.
inizia ad imparare
być w czymś kiepskim/złym
Paweł jest naprawdę kiepski w jeździe na nartach.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.