1.3.7. Podziały komórkowe

 0    116 schede    Silbena
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Funkcje mitozy.
inizia ad imparare
reprodukcja/wzrost i rozwój/odnawianie tkanek
Uporządkowana sekwencja zdarzeń w życiu komórki rodzicielskiej aż do jej podziału na dwie potomne.
inizia ad imparare
cykl komórkowy
Podstawowy podział cyklu komórkowego.
inizia ad imparare
interfaza/faza M
Podział interfazy.
po kolei
inizia ad imparare
faza G1, faza S, fazaG2,
Podział fazy M.
inizia ad imparare
mitoza/cytokineza
Stan między podziałami komórki.
inizia ad imparare
interfaza
Faza, podczas której komórka rośnie, zwiększa się ilość organelli, syntezowane są enzymy replikujące DNA.
inizia ad imparare
faza G1
Faza spoczynkowa, wyjście z cyklu.
inizia ad imparare
faza G0
Faza, podczas której duplikowane są chromosomy.
inizia ad imparare
faza S
Faza, podczas której podwaja się ilość centrioli.
inizia ad imparare
faza G2
Faza nasilonej syntezy białek.
inizia ad imparare
faza G2
Faza podziału komórkowego.
inizia ad imparare
faza M
Proces podziału jądra komórkowego.
inizia ad imparare
mitoza
Fazy mitozy.
po kolei
inizia ad imparare
profaza, prometafaza, metafaza, anafaza, telofaza
Łączy chromatyny siostrzane w profazie.
inizia ad imparare
kohezyna
Zestaw mikrotubul i białek, który bierze udział w procesie przemieszczania chromosomów w trakcie mitozy.
inizia ad imparare
wrzeciono kariokinetyczne
Struktura białkowa połączona z centrosomem, która łączy każdą chromatynę z wrzecionem kariokinetycznym.
inizia ad imparare
kinetochor
Mikrotubule przyłączone do kinetochorów.
inizia ad imparare
mikrotubule kinetochorowe
Mikrotubule nie przyłączone do kinetochorów.
inizia ad imparare
mikrotubule niekinetochorowe
Teoretyczna struktura zlokalizowana pośrodku między dwoma biegunami komórki w trakcie metafazy. Miejsce ulokowania centromerów.
inizia ad imparare
płytka metafazowa
Dwie kopie zduplikowanego chromosomu.
inizia ad imparare
chromatydy siostrzane
Połączone przez białka w centromerze i czasem wzdłuż ramion tworzą chromosom.
inizia ad imparare
chromatydy siostrzane
Faza mitozy, w której zanika jąderko.
inizia ad imparare
profaza
Faza mitozy, w której zaczynają kondensować się chromosomy.
inizia ad imparare
profaza
Faza mitozy, w której zaczyna formować się wrzeciono kariokinetyczne.
inizia ad imparare
profaza
Krótkie tubule rozchodzące się promieniście z centrosomu w kierunku błony komórkowej w czasie mitozy u zwierząt.
inizia ad imparare
astrosfera
Faza mitozy, w której centrosomy zaczynają oddalać się od siebie.
inizia ad imparare
profaza
Faza mitozy, w której otoczka jądrowa ulega fermentacji.
inizia ad imparare
prometafaza
Faza mitozy, w której każda chromatyda otrzymuje kinetochor.
inizia ad imparare
prometafaza
Faza mitozy, podczas której część mikrotubul łączy sie z kinetochorami.
inizia ad imparare
prometafaza
Faza mitozy, podczas której chromosomy wykonują bezładne ruchy, wędrując tam i z powrotem.
inizia ad imparare
prometafaza
Faza mitozy, w której mikrotubule niekinetochorowe oddziałują ze znajdującymi się po drugiej stronie wrzeciona.
inizia ad imparare
prometafaza
Faza mitozy, podczas której centrosomy znajdują się na przeciwnych biegunach komórki.
inizia ad imparare
metafaza
Faza mitozy, w której chromosomy grupują się w połowie odległości pomiędzy biegunami komórki.
inizia ad imparare
metafaza
Faza mitozy, w której kinetochory chromatyd siostrzanych są przyłączane do mikrotubul kinetochorowych z przeciwległych biegunów.
inizia ad imparare
metafaza
Najkrótsza faza mitozy.
inizia ad imparare
anafaza
Faza mitozy zaczynająca się z chwilą strawieni kohezyny.
inizia ad imparare
anafaza
Faza mitozy, w której zostają rozdzielone chromatydy siostrzane.
inizia ad imparare
anafaza
Faza mitozy, w kórej każda chromatyna staje się chromosomem.
inizia ad imparare
anafaza
Faza mitozy, podczas której skracają się mikrotubule kinetochorowe.
inizia ad imparare
anafaza
Faza mitozy, podczas której chromosomy potomne wędrują do przeciwległych końców komórki.
inizia ad imparare
anafaza
jako pierwszy zaczyna się poruszać w anafazie.
inizia ad imparare
centromer
Faza mitozy, podczas której następuje wydłużenie komórki.
inizia ad imparare
anafaza
Po tej fazie oba końce komórki mają kompletne zestawy chromosomów.
inizia ad imparare
anafaza
Faza mitozy, w której w komórce formują się 2 jądra potomne.
inizia ad imparare
telofaza
Faza mitozy, podczas której zostają odtworzone jąderka.
inizia ad imparare
telofaza
Faza mitozy, podczas której chromosomy stają się mniej skondensowane.
inizia ad imparare
telofaza
Faza mitozy, podczas której wszystkie istniejące jeszcze mikrotubule wrzeciona ulegają depolimeryzacji.
inizia ad imparare
telofaza
Podział cytoplazmy tworzący dwie oddzielne komórki potomne.
inizia ad imparare
cytokineza
Procesy, po których zachodzi cytokineza.
inizia ad imparare
mitoza/mejoza I/mejoza II
Cytokineza w komórkach zwierzęcych.
inizia ad imparare
podział cytoplazmy
Pierwszy znak podziału w komórce zwierzęcej.
inizia ad imparare
bruzda podziałowa
Płytkie zagłębienie biegnące wokół komóki w pobliżu wcześniejszej płytki metafazowej.
inizia ad imparare
bruzda podziałowa
Tworzy bruzdę podziałową.
inizia ad imparare
kurczliwy pierścień mikrofilamentów
Spłaszczony pęcherzyk otoczony błoną zlokalizowany na środku dzielącej się komórki roślinnej.
inizia ad imparare
przegroda pierwotna
Struktura, w której tworzy się nowa ściana komórkowa w trakcie cytokinezy.
inizia ad imparare
przegroda pierwotna
Tworzą przegrodę pierwotną.
inizia ad imparare
pęcherzyki z aparatu Golgiego
Struktura cytokinetyczna w komórkach roślinnych zbudowana z elementów cytoszkieletu.
inizia ad imparare
fragmoplast
Elementy cytoszkieletu budujące fragmoplast.
inizia ad imparare
mikrotubule/mikrofilamenty
Zaprogramowana śmierć komórki wywoływana przez aktywację enzymów, rozkładających jej składniki.
inizia ad imparare
apoptoza
Pozostałości po apoptycznej komórce
inizia ad imparare
ciałka apoptyczne
Pochłaniają pęcherzyki apoptyczne.
inizia ad imparare
komórki żerne
Ciąg zmian morfologicznych zachodzących po śmierci komórki w żywym organizmie.
2 synonimy
inizia ad imparare
nekroza/martwica
Procesy śmierci komórki.
inizia ad imparare
apoptoza/nekroptoza/nekroza
Guz rakotwórczy zawierający komórki, ze amianami genetycznymi i komórkowymi, które są zdolne do zajmowania nowych miejsc.
2 synonimy
inizia ad imparare
Guz rakotwórczy zawierający komórki, ze  in polacco
nowotwór/guz złośliwy
Cyklicznie działający zestaw cząstek, które uruchamiają i koordynują cykl komórkowy w komórce eukariotycznej.
inizia ad imparare
system kontroli cyklu komórkowego
Rodzaje czynników rakotwórczych.
inizia ad imparare
biologiczne/fizyczne/chemiczne
Wirusy związane z rozwojem nowotworu.
2 synonimy
inizia ad imparare
onkowirusy/wirusy onkogenne
Bezpośredni podział jądra komórkowego przez przewężenie i utworzenie dwóch części, zawierających przypadkowo rozdzieloną ilość chromatyny.
inizia ad imparare
amitoza
Podział prowadzący do powstania komórki dwujądrowej.
inizia ad imparare
amitoza
Podwojenie liczny chromosomów przez replikację bez podziału tuż przed mejozą.
inizia ad imparare
endomitoza
Chromosom powstający w wyniku kilkakrotnej replikacji chromosomowego DNA bez podziałów komórkowych.
2 synonimy
inizia ad imparare
politeniczny/olbrzymi
Zmodyfikowany typ podziału komórkowego u organizmów rozmnażających się płciowo.
inizia ad imparare
mejoza
Skłąda się z dwóch podziałów komórkowych, ale tylko jednej rundy replikacji DNA.
inizia ad imparare
mejoza
Daje komórki z połową liczby chromosomów komórki macierzystej.
inizia ad imparare
mejoza
Podstawowe etapy mejozy.
inizia ad imparare
I podział mejotyczny/II podział mejotyczny
Fazy I podziału mejotycznego.
inizia ad imparare
profaza I/metafaza I/anafaza I/telofaza I
Fazy II podziału mejotycznego.
inizia ad imparare
profaza II/metafaza II/anafaza II/telofaza II
Następuje podczas I podziału mejotycznego.
inizia ad imparare
rozdzielenie chromosomów homologicznych.
Następuje podczas II podziału mejotycznego.
inizia ad imparare
rozdzielenie chromatyd siostrzanych
Komórka przed I podziałem mejotycznym.
cechy
inizia ad imparare
diploidalna/ze zduplikowanymi chromosomami
Komórki po I podziale mejotycznym.
cechy
inizia ad imparare
haploidalne/ze zduplikowanymi chromosomami
Komórki po II podziale mejotycznym.
inizia ad imparare
haploidalne/bez zduplikowanych chromosomów
Liczba komórek po I podziale mejotycznym 1 komórki.
inizia ad imparare
2
Liczba komórek po II podziale mejotycznym 1 komórki.
inizia ad imparare
4
Połączenie chromatyd siostrzanych na całej ich długości.
inizia ad imparare
kohezja chromatyd siostrzanych
Wspólne dla chromosomów homologicznych.
inizia ad imparare
długość/pozycja centromeru/wzór barwienia
Para chromosomów posiadających geny tych samych cech w odpowiadających sobie loci.
3 synonimy
inizia ad imparare
chromosomy homologiczne/homologi/para homologiczna
Para chromosomów o cechach wspólnych, z których jeden pochodzi od ojca a drugi od matki.
inizia ad imparare
chromosomy homologiczne
Specyficzne miejsce wzdłuż chromosomu, w którym zlokalizowany jest gen.
l. poj. (l.mn.)
inizia ad imparare
locus (loci)
Etap mejozy, w którym zduplikowane homologi łączą się w pary i wymieniają fragmentami.
inizia ad imparare
profaza I
Etap mejozy, podczas którego następuje ruch centrosomów, formowanie wrzeciona kariokinetycznego i rozpad otoczki jądrowej.
inizia ad imparare
profaza I
Etap mejozy, podczas którego kondensują się chromosomy.
inizia ad imparare
profaza I
Podczas tego etapu mejozy dochodzi do crossing-over.
inizia ad imparare
profaza I
Liczba chiazm u pary chromosomów homologicznych.
inizia ad imparare
1-kilka
Etap mejozy, w którym mikrotubule z jednego bieguna łączą się do jednego z kinetochorów homologu.
inizia ad imparare
profaza I
Etap mejozy, podczas którego homologi przemieszczają się w kierunku płytki metafazowej.
inizia ad imparare
profaza I
Etap mejozy, podczas którego homologi ustawiają się liniowo.
inizia ad imparare
metafaza I
Etap mejozy, w którym mikrotubule z drugiego bieguna łączą się do drugiego z kinetochorów homologu.
inizia ad imparare
metafaza I
Faza mejozy, podczas której pary chromosomów homologicznych oddzielają się od siebie.
inizia ad imparare
anafaza I
Tą fazę mejozy rozpoczyna rozpad białek odpowiedzialnych za kohezję homologów.
inizia ad imparare
anafaza I
Faza mejozy, podczas której chromosomy homologiczne przesuwają się w stronę przeciwnych biegunów.
inizia ad imparare
anafaza I
W tej fazie mejozy tworzą się 2 komórki haploidalne.
inizia ad imparare
telofaza I
Na początku tej fazy mejozy w każdej połowie komókri znajduje się kompletny haploidalny zestaw zduplikowanych chromosomów.
inizia ad imparare
telofaza I
Faza mejozy II, w której tworzy się wrzeciono kariokinetyczne.
inizia ad imparare
profaza II
Faza mejozy II, w której chromosomy przemieszczają się w kierunku płytki metafazowej.
inizia ad imparare
profaza II
Faza mejozy II, podczas której chromosomy ustawiają się liniowo.
inizia ad imparare
metafaza II
Faza mejozy, podczas której kinetochory chromatyd siostrzanych są połączone z mikrotubulami z przeciwnych biegunów.
inizia ad imparare
metafaza II
Faza mejozy, którą rozpoczyna rozkład białek łączących chromatydy siostrzane.
inizia ad imparare
anafaza II
Faza mejozy, podczas której chromatydy siostrzane poruszają się w kierunku przeciwnych biegunów.
inizia ad imparare
anafaza II
Podczas tej fazy mejozy chromatydy siostrzane stają się oddzielnymi chromosomami.
inizia ad imparare
anafaza II
Faza mejozy, w której powstają haploidalne komórki potomne.
inizia ad imparare
telofaza II
Faza mejozy, w której następuje dekondensacja chromosomów.
inizia ad imparare
telofaza II
Wymiana materiału genetycznego między niesiostrzanymi chromatydami homologów.
inizia ad imparare
crossing-over
X-kształtny rejon, w którym doszło do crossing-over.
inizia ad imparare
chiazma
Stają się widoczne po koniugacji, kiedy dwa homologi pozostają ze sobą połączone.
inizia ad imparare
chiazma

Vedi schede correlate:

1.3.3. Jądro komórkowe

Devi essere accedere per pubblicare un commento.