1 rozdział

 0    48 schede    prawoznawstwo
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
prawo
inizia ad imparare
prawo in polacco
zbiór norm wyznaczających ludziom powinność takiego a nie innego postępowania ustanowionych lub uznanych przez władzę społeczną.
Czego oczekujemy przez wypowiedź?
inizia ad imparare
Oczekujemy mianowicie, żę poprzez daną wypowiedź osiągnie się jakiś rezultat. (np. poinformuje kogoś o czymś)
Jaki jest podział wypowiedzi?
inizia ad imparare
Na wypowiedzi opisowe i pozaopisowe.
wypowiedź opisowa
inizia ad imparare
stwierdza że tak a tak jest albo tak a tak nie jest, stwierdzają pewne stane rzeczy faktycznie istniejące lub wyobrażane. (ALBO P ALBO F)
wypowiedzi pozaopisowe
inizia ad imparare
są to w szczególności wypowiedzi dyrektywalne oraz wypowiedzi wyrażające oceny.
Wypowiedzi dyrektywalne
inizia ad imparare
mają wpływać na zachowania osób do których są skierowane (np."otwórz okno")
Funkcja sugestywna wypowiedzi dyrektywalnych
inizia ad imparare
wypowiedzi te nadają sie do tego by być swoistym bodźcem do określonego zachowania, ponieważ jednak niczego nie opisują nie da sie o nich orzekać, że są prawdziwe albo fałszywe.
Postacie wypowiedzi dyrektywalnych
inizia ad imparare
normy postępowania, dyrektywy celowościowe, reguły sensu czynności konwencjonalnych
Dyrektywa celowościowa (teleologiczna)
inizia ad imparare
To wyrażenie które głosi co należy czynić aby osiągnąć zamierzony rezultat. Jest wypowiedzią doradzającą, natomiast podjęcie czynności wskazanych w dyrektywie zależy od tego czy zamierza się osiągnąć określony stan rzeczy.
Czynność konwencjonalna
inizia ad imparare
to taka czynność psychofizyczna albo czynność konwencjonalna niższego stopnia, której reguły sensu każą przypisywać określony sens kulturowy.
reguły sensu czynności konwencjonalnej
inizia ad imparare
wskazują, kto i w jaki sposób może dokonać "ważnej" czynności konwencjonalnej np. otworzyć igrzyska olimpijskie.
norma postępowania
inizia ad imparare
jest wypowiedzią, która określonym podmiotom jako jej adresatom nakazuje albo zakazuje aby w określonych okolicznościach postąpiły albo postępowały w określony sposób
Co zawiera norma postępowania?
inizia ad imparare
1. kreślenia adresata, 2. określenie okoliczności 3. nakaz albo zakaz zachowania się
adresat normy
inizia ad imparare
ktoś komu norma nakazuje określone postępowanie albo określonego postępowania zakazuje. Można wskazać imiennie przez nazwę indywidualną.
norma indywidualna
inizia ad imparare
norma która wskazuje adresata nazwą indywidualną.
norma generalna
inizia ad imparare
norma która wskazuje adresata nazwą rodzajową. (może mieć wielu adresatów, jednego lub wcale)
norma konkretna
inizia ad imparare
Jeżeli norma wyznacza do spełnienia jakiś określony czyn który jest niepowtarzalny (np. oddanie określonego długu)
norma abstrakcyjna
inizia ad imparare
Jeżeli norma wyznacza jakieś zachowanie określonego rodzaju, zachowanie w zasadzie powtarzalne
normodawca
inizia ad imparare
Osoba (albo odpowiednio zorganizowana grupa osób), która ustanawia normę.
normy autonomiczne
inizia ad imparare
normy które normodawca stanowi sam dla siebie
normy heteronomiczne
inizia ad imparare
normy które normodawca stanowi dla innych podmiotów
norma znajduje zastosowanie
inizia ad imparare
jeżeli powstanie zespół okoliczności wskazanych w normie, w których adresat normy ma postąpić w sposób w tej normie wyznaczony.
zakres zastosowania normy
inizia ad imparare
klasa możliwych sytuacji, w których norma znajduje zastosowanie
zakres normowania normy
inizia ad imparare
klasa przyszłych zachowań adresata normy, które norma ta wyznacza mu do spełnienia.
realizacja normy
inizia ad imparare
gdy adresat normy zachowuje się w sposób wyznaczony przez tę normę
przekroczenie normy
inizia ad imparare
gdy adresat normy zachowuje się w sposób niezgodny z normą.
dwa typy uzasadnienia obowiązywania norm postępowania
inizia ad imparare
uzasadnienie tetyczne i aksjologiczne
uzasadnienie tetyczne
inizia ad imparare
norma obowiązuje, jeżeli ma uzasadnienie tetyczne, tzn. została ustanowiona przez podmiot zdolny do wyegzekwowania od adresatów norm zachowań, które są z nią zgodne. Podstawą tej zdolności może być dysponowanie środkami przymusu lub autorytetem.
uzasadnienienie aksjologiczne
inizia ad imparare
jeśli argumentem przemawiającym za jej realizowaniem jest to, że czyny nakazane przez tę normę do spełnienia są dobre, godne aprobaty a czyny zakazane są złe.
uzasadnienie autonomiczne
inizia ad imparare
odwoływanie się do ocen własnych tej osoby która daną normę uznaje za obowiązującą.
uzasadnienie heteronomiczne
inizia ad imparare
odwoływanie się do ocen innych podmiotów, do ocen jakiegoś autorytetu
norma "spotykająca się z posłuchem"
inizia ad imparare
norma obowiązująca - norma skuteczna.
co to znaczy że dana norma obowiązuje
inizia ad imparare
ma uzasadnienie tetyczne w akcie stanowienia normodawcy, który cieszy się autorytetem, wyposażony jest w upoważnienie lub dysponuje środkami przymusu
co to znaczy że dana norma obowiązuje
inizia ad imparare
norma ma uzasadnienie aksjologiczne w jakiś ocenach
co to znaczy że dana norma obowiązuje
inizia ad imparare
norma jest skuteczna
norma prawna
inizia ad imparare
norma postępowania, która została ustanowiona albo uznana przez upoważniony organ państwa. (w naszej kulturze są to normy generalne i abstrakcyjne zarazem)
budowa normy prawnej
inizia ad imparare
Hipoteza, dyspozycja, sankcja (budowa trójczłonowa)
hipoteza
inizia ad imparare
ta część normy która określa adresata oraz okoliczności w jakich wyznacza mu się obowiązek określonego postępowania
dyspozycja
inizia ad imparare
część która wyznacza nakaz albo zakaz postępowania
sankcja
inizia ad imparare
element normy wskazujący, jakie konsekwencje nastąpią, gdy adresat normy ją przekroczy.
podział norm postępowania
inizia ad imparare
normy niedoskonałe (leges imperfectae), normy powiązane funkcjonalnie: sankcjonowane i sankcjonujące (sprzężone)
lex imperfecta
inizia ad imparare
to norma która jakiemuś adresatowi w określonych okolicznościach wyznacz obowiązek określonego postępowania, ale za niezrealizowanie tego obowiązku prawodawca nie przewiduje wymierzenia adr. sankcji.
norma sankcjonowana
inizia ad imparare
norma postępowania wyznaczająca określonemu podmiotowi w określonych okolicznościach jakieś zachowanie, ale taka, z którą jest związana inna norma - sankcjonująca
norma sankcjonująca
inizia ad imparare
określonym adresatom nakazuje wymierzać sankcje za niezrealizowanie nakazów wyznaczonych w innej normie (sankcjonowanej), jeżeli ta ostatnia norma znalazła zastosowanie.
rola służebna
inizia ad imparare
rola jaką spełnia norma sankcjonująca wobec normy sankcjonowanej
normy merytoryczne
inizia ad imparare
norma prawna, która nakazuje albo zakazuje jakiegoś zachowania o charakterze bądź to czynności psychofizycznej, czy czynności konwencjonalnej
norma kompetencyjna
inizia ad imparare
normy, które udzielają jakiemuś podmiotowi kompetencji (upoważnienia) do dokonania określonych czynności konwencjonalnych, z takim skutkiem, że przez jej dokonanie powstaną albo zaktualizują się obowiązki innych podmiotów.
dwa podmioty
inizia ad imparare
tego którego upoważniają do dokonania jakiejś czynności konwencjonalnej oraz adresata normy kompetencyjnej

Devi essere accedere per pubblicare un commento.