Brexit what happened in the Brexit preparations

 0    24 schede    paulinadudek2
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przeczytałam Kilka artykułów na temat firmy Airbus i BMW wczoraj
inizia ad imparare
I have read several articles about Airbus and BMW yesterday
firma BMW planuję zamknąć fabrykę w Wielkiej Brytanii dzien po wyjsciu z Unii Europejskiej
inizia ad imparare
BMW plans to close the factory in Great Britain the day after leaving the European Union
po tym terminie planują umozliwiac tylko I wylacznie naprawe aut swoich obecnych klientow.
inizia ad imparare
after that date, they plan to only repair cars of their current customers.
firma BMW ma się w ten sposób uchronić od problemów związanych z łańcuchem dostaw
inizia ad imparare
In this way, BMW is to protect itself from problems related to the supply chain
firma będzie prosperować w ten sposób przez okres jednego roku
inizia ad imparare
the company will prosper in this way for one year
firma będzie wykonywać konserwację aut przez okres jednego roku i później zakończy swoją działalność
inizia ad imparare
the company will carry out maintenance of cars for one year and will then cease operations
firma twierdzi że Brexit może zaszkodzić inwestycjom, zwiększyć koszty produkcji i zagrozić łańcuchom dostaw w Unii Europejskiej
inizia ad imparare
the company claims that Brexit may harm investments, increase production costs and threaten supply chains in the European Union
firma BMW ogłosiła to po tym jak firma Jaguar powiedziała że będzie pracować 3 dni tygodniowo od October to December
inizia ad imparare
BMW announced it after Jaguar said it would work 3 days a week from October to December
Mogłam coś źle zrozumieć.
inizia ad imparare
I could have misunderstood something.
rząd Wielkiej Brytanii i prime minister Teresa May stworzyli Chequers plan
inizia ad imparare
British government and prime minister Teresa May created the checkers plan
Chequers plan to plan który zawiera przyszły stosunki między Wielką Brytanią a Unią Europejską
inizia ad imparare
Checkers plan is a plan that includes future relations between the United Kingdom and the European Union
To jest propozycja stworzenia strefy Wolnego Handlu dla towarów aby utrzymać handel bez tarcia
inizia ad imparare
This is a proposal to create a Free Trade zone for goods to maintain frictionless trade.
plan warcabów obejmuje kwestie partnerstwa gospodarczego, bezpieczeństwa, współpracy i ustaleń instytucjonalnych
inizia ad imparare
The checkers' plan covers the issues of economic partnership, security, cooperation and institutional arrangements
Teresa May chce wspólny zbiór przepisów z Unią Europejską dla wszystkich towarów
inizia ad imparare
Teresa May wants a common set of recipes with the European Union for all goods
w ten sposób Wielka Brytania zachował aby dostęp do Europejskiego jednolitego rynku
inizia ad imparare
in this way Britain kept to access the European single market
to rozwiązanie pozwoliło by uniknąć tarć na granicy, chronić miejsca pracy i źródła utrzymania
inizia ad imparare
this solution would allow to avoid friction at the border, protect jobs and sources
firmy takie jak BMW i Jaguar kończą swoją działalność w Wielkiej Brytanii.
inizia ad imparare
companies such as BMW and Jaguar end up in the United Kingdom
plan ten pozwoliłby uniezależnić politykę handlową wielką Wielkiej Brytanii od Unii Europejskiej oraz zakończyć ogromne płatności roczne do budżetu UE
inizia ad imparare
this plan would make the UK's trade policy from the European Union independent and complete huge annual payments to the EU budget
na szczycie w Salzburgu przywódcy Unii Europejskiej nie zgodzili się na plan warcabów
inizia ad imparare
at the summit in Salzburg, the leaders of the European Union did not agree to the plan of checkers
szef Rady Europejskiej powiedział że plan spowodowalby osłabienie jednolitego rynku
inizia ad imparare
the head of the European Council said that the plan would weaken the single market
kilku parlamentarzystów w Wielkiej Brytanii zrezygnowało z pracy w ministerstwie z powodu Chequers plan
inizia ad imparare
several parliamentarians in the United Kingdom resigned from work in the ministry because of the Checkers plan
Airbus nie zdecydował się czy jego firma opuszcza Wielką Brytanię
inizia ad imparare
Airbus has not decided whether his company is leaving Great Britain
Airbus wciąż próbuje porozumieć się z rządem I znalezc rozwiazanie
inizia ad imparare
Airbus is still trying to communicate with the government and find it
jeśli Airbus nie znajdzie porozumienia z rządem wtedy przenosi swoją firmę do Chin
inizia ad imparare
if Airbus does not find an agreement with the government then he moves his company to China

Devi essere accedere per pubblicare un commento.